/


Informácia pre odberateľov elektriny a plynu mimo domácností

Malé podniky (zraniteľní odberatelia)

Spoločnosť ZSE Energia, a.s. bude pre rok 2023 fakturovať zastropované ceny za dodávku elektriny/plynu v zmysle Nariadenia Vlády SR číslo 19/2023.

Odberateľom s ročným zúčtovaním v januári 2023:

 • bola zaslaná vyúčtovacia faktúra za rok 2022, ktorú je potrebné uhradiť v lehote splatnosti.
 • Bola zaslaná preddavková faktúra za január 2023, ktorá zohľadňuje Vládou SR zastropované ceny za dodávku elektriny a plynu a je potrebné ju uhradiť v lehote splatnosti.

Odberateľom s mesačným zúčtovaním:

 • bola v januári 2023 zaslaná vyúčtovacia faktúra za december 2022, ktorú je potrebné uhradiť v lehote splatnosti.-
 • Bude vo februári 2023 zaslaná vyúčtovacia faktúra za január 2023, ktorá zohľadňuje Vládou SR zastropované ceny za dodávku elektriny a plynu a bude ju potrebné uhradiť v lehote splatnosti.

Podniky, ktoré spĺňajú podmienky pre zaradenie do regulácie, môžu v zmysle usmernenia Ministerstva hospodárstva SR požiadať o priznanie regulovaných cien aj v priebehu roka 2023.  

Pokiaľ sa malí odberatelia elektriny a plynu prihlásia do regulácie v roku 2023, prizná sa im cena zohľadňujúca prijaté nariadenia vlády SR od prvého dňa daného mesiaca, v ktorom sa do regulácie prihlásili.

 

Vybraní zraniteľní odberatelia - podnikateľské subjekty

Spoločnosť ZSE Energia, a.s. bude pre rok 2023 fakturovať zastropované ceny za dodávku elektriny/plynu v zmysle Nariadenia Vlády SR číslo 465/2022

Medzi vybraných zraniteľných odberateľov patria: 

 • zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb,
 • zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • bytové domy s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu,
 • bytové domy s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania podľa osobitného predpisu,
 • vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúci elektrinu na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpení fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou

Zastropované ceny nie sú fakturované automaticky. Subjekty, ktoré spĺňajú podmienky pre zaradenie do segmentu, môžu v zmysle usmernenia Ministerstva hospodárstva SR požiadať o priznanie zastropovaných cien aj v priebehu roka 2023.  

Pokiaľ sa  vybraní zraniteľní odberatelia elektriny a plynu prihlásia do regulácie v roku 2023, prizná sa im cena zohľadňujúca prijaté nariadenia vlády SR od prvého dňa daného mesiaca, v ktorom sa do regulácie prihlásili.


Odberateľom s ročným zúčtovaním:

 • bola v januári 2023 zaslaná vyúčtovacia faktúra za rok 2022, ktorú je potrebné uhradiť v lehote splatnosti.
 • Bola zaslaná preddavková faktúra za január 2023, ktorá zohľadňuje Vládou SR zastropované ceny za dodávku elektriny a plynu a je ju potrebné uhradiť v lehote splatnosti.


Odberateľom s mesačným zúčtovaním:

 • bola v januári 2023 zaslaná vyúčtovacia faktúra za december 2022, ktorú je potrebné uhradiť v lehote splatnosti.
 • Bude vo februári 2023 zaslaná vyúčtovacia faktúra za január 2023, ktorá zohľadňuje Vládou SR zastropované ceny za dodávku elektriny a plynu a bude ju potrebné uhradiť v lehote splatnosti.

 

Subjekty, ktoré nepodliehajú regulácii

Spoločnosť ZSE Energia, a.s. bude fakturovať zazmluvnené ceny elektriny a plynu. Podľa nám dostupných informácií budú mať subjekty možnosť žiadať o spätnú kompenzáciu časti nákladov na elektrinu a plynu Ministerstvo hospodárstva SR. Odberateľom odporúčame sledovať webstránku Ministerstva hospodárstva SR.

Odberateľom s ročným zúčtovaním:

 • bola v januári 2023 zaslaná vyúčtovacia faktúra za rok 2022, ktorú je potrebné uhradiť v lehote splatnosti.
 • Bola zaslaná zálohová faktúra za január 2023, ktorá zohľadňuje zmluvné ceny za dodávku elektriny a plynu a je potrebné ju uhradiť v lehote splatnosti.

Odberateľom s mesačným zúčtovaním:

 • bola v januári 2023 zaslaná vyúčtovacia faktúra za december 2022, ktorú je potrebné uhradiť v lehote splatnosti.
 • Bude vo februári 2023 zaslaná vyúčtovacia faktúra za január 2023, ktorá zohľadňuje zmluvné ceny za dodávku elektriny a plynu a je potrebné ju uhradiť v lehote splatnosti.

Všetky faktúry vystavené spoločnosťou ZSE Energia, a.s. sú v súlade s platnými predpismi a sú splatné v lehote splatnosti.

Informácia platná dňa 6. 2. 2023