ZSE Poistenie platieb Komplet - ZSE | Súčasť vášho domova

Aktualizujte si Váš prehliadač

Stránka ZSE používa najnovšie technológie, ktoré Váš prehliadač nepodporuje.
Prosím, aktualizujte si ho kliknutím na logo príslušného prehliadača.

Ďakujeme za pochopenie.

/


ZSE Poistenie platieb Komplet

4 300 spokojných zákazníkov

ZSE Poistenie platieb Komplet

Maximálne poistné krytie v prípade zdravotných problémov.

4,90 € / mesiac 
✔ Prvý mesiac zadarmo.
✔ Bez viazanosti.
Služba bude aktívna od 1. dňa nasledujúceho mesiaca.

Objednať

120 € za 30 dní PN

Preplatenie pravidelných mesačných platieb v prípade pracovnej neschopnosti.

300 € na rehabilitáciu

Úhrada nadštandardného ubytovania, ubytovania člena rodiny a dopravy zo zariadenia v prípade rehabilitácie alebo kúpeľnej liečby.

12 € za deň hospitalizácie

Finančný príspevok za každý deň hospitalizácie v dôsledku úrazu.

Poistenie pravidelných mesačných platieb 

 • platí pre prípad pracovnej neschopnosti zapríčinenej úrazom alebo chorobou
 • výška finančného príspevku je 120 € za každých 30 dní PN
 • o finančný príspevok môžete požiadať po uplynutí 60 kalendárnych dní PN a bude vám vyplatený spätne už za prvý kalendárny mesiac, kedy PN vznikla, maximálne po dobu 6 mesiacov
 • maximálna úhrada v rámci jedného roka je 720 €

Poistenie asistenčných služieb 

 • platí v prípade rehabilitácie alebo kúpeľnej liečby na základe lekárskeho predpisu
 • výška finančného príspevku za všetky asistenčné služby je maximálne 300 €
 • zabezpečenie a úhrada nadštandardného ubytovania
 • zabezpečenie a úhrada ubytovania pre člena vašej rodiny do 20 km od zdravotníckeho zariadenia, ak je toto miesto vzdialené viac ako 70 km od vášho bydliska
 • zabezpečenie dopravy zo zdravotníckeho zariadenia

Poistenie pre prípad hospitalizácie 

 • platí pre prípad hospitalizácie v dôsledku úrazu
 • výška finančného príspevku je 12 €/deň, maximálne 30 dní hospitalizácie počas 12 mesiacov
 • ak dôjde k úrazu v zahraničí, tak sa výška finančného príspevku zvýši o 50 % (18 €/deň)
 • poistenie kryje hospitalizáciu v trvaní minimálne 24 hodín nepretržite
 • opakovaná hospitalizácia z toho istého úrazu počas 12 mesiacov sa považuje za jednu poistnú udalosť a bude hradená do max. výšky 30 dní hospitalizácie
 • klient môže mať v jednom roku aj viac úrazov (poistných udalostí), pričom z jedného úrazu mu bude vyplatený finančný príspevok za max. 30 dní hospitalizácie

Nonstop linka 0850 646 646

 • ak máte službu ZSE IT Pomoc aktívnu, zavolajte na asistenčnú linku: 0850 646 646 (zo zahraničia na +421 220 510 803)
 • uveďte identifikačné číslo, ktoré je zároveň číslom vašej Dohody ZSE Služby pre domov a vaše Zákaznícke číslo (10-miestne číslo na faktúre za elektrinu/plyn začínajúce 5-kou)
 • opíšte udalosť a operátor vás bude informovať o ďalšom postupe a dokumentoch, ktoré bude z vašej strany potrebné doručiť do poisťovne

Overené zákazníkmi

 • už viac ako 4 300 spokojných zákazníkov služieb ZSE Poistenie platieb/Plus/Komplet

Príklady zo života

 • 42-ročný zamestnaný klient mal autonehodu, v dôsledku ktorej bol 4 mesiace PN. Po uplynutí prvých 60 dní PN, mu bolo vyplatených 240 €, za tretí mesiac 120 € a za štvrtý mesiac 120 €. Doliečenie zranení spôsobených autonehodou si vyžiadalo rehabilitáciu pohybovej sústavy v zdravotníckom zariadení Kováčová, ktorú klientovi predpísal jeho ošetrujúci lekár. Klient mal záujem o nadštandardné ubytovanie, avšak v danom čase boli izby tohto štandardu obsadené, preto klient dostal finančnú kompenzáciu za 14 dní rehabilitácie vo výške 280 €. Klient bol tesne po nehode hospitalizovaný 48 dní, za ktoré mu bolo vyplatených 30x12 €, t.j. 360 €.

 • 30-ročná zamestnaná klientka pripravovala guláš pre svojich hostí na záhrade. Pri premiestňovaní nádoby s gulášom sa jej nešťastnou náhodou vyšmykla nádoba s gulášom, v dôsledku čoho si klientka obarila časť tela a zostala PN 3 mesiace. Za tieto3 mesiace jej bolo spolu vyplatených 360 €. Po zahojení rán obarením klientke ošetrujúci lekár predpísal 10-dňový kúpeľný pobyt, počas ktorého klientka mala nárok na nadštandardnú izbu, ktorou v danom čase zdravotnícke zariadenia disponovalo. Taktiež mala klientka nárok na prepravu zo zariadenia, nakoľko klientka s trvalým pobytom Malacky bola umiestnená v kúpeľoch Číž, čo predstavuje požadovanú vzdialenosť viac ako 70 km. Klientkin úraz v dôsledku obarenia si vyžiadal 15-dňovú hospitalizáciu, za ktorú dostala sumu 180 €.

 • U 50- ročného zamestnaného klienta sa začali objavovať problémy s dýchaním, preto sa rozhodol navštíviť lekára. Ten mu diagnostikoval pľúcne ochorenie, v dôsledku ktorého bol 9 mesiacov PN, kedy sa liečil. Za toto obdobie dostal finačný príspevok v maximálnej výške 720 €. Klientovi v rámci liečby dýchacieho ochorenia bol lekárom predpísaný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec. Klient požadoval, aby ho sprevádzala jeho manželka. Jej ubytovanie bolo zabezpečené a uhradené do výšky 300 €, keďže bola splnená podmienka ubytovania viac ako 70 km od bydliska klienta. Klient pochádza z Košíc. Klientove ochorenie si vyžiadalo hospitalizáciu v dĺžke 10 dní, avšak za toto obdobie mu nebolo vyplatené žiadne poistné plnenie, nakoľko jeho hospitalizácia nevznikla v dôsledku úrazu.