O spoločnosti - ZSE | Súčasť vášho domova

Aktualizujte si Váš prehliadač

Stránka ZSE používa najnovšie technológie, ktoré Váš prehliadač nepodporuje.
Prosím, aktualizujte si ho kliknutím na logo príslušného prehliadača.

Ďakujeme za pochopenie.

/

My sme ZSE Energia

Sme tu už viac ako 95 rokov. ZSE Energia, a.s., je slovenským dodávateľom elektriny a plynu. Pôsobíme na západnom Slovensku i mimo neho. Sme 100 % dcérskou spoločnosťou Západoslovenskej energetiky (ďalej len materská spoločnosť). Vstúpili sme na trh odčlenením od materskej spoločnosti dna 1. júla 2007, ako spoločnosť zameraná na predaj a dodávku elektriny a plynu. Dovtedy všetky činnosti spojené s predajom, dodávkou a distribúciou elektriny vykonávala materská spoločnosť. Odčlenenie predaja od distribúcie elektriny a plynu vyplynulo z platnej legislatívy SR a EÚ (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike).

O nás

Patríme k najväčším dodávateľom elektriny a plynu na Slovensku. Už viac ako 95 rokov pôsobíme najmä na západnom Slovensku a naše služby poskytujeme rovnako kvalitne aj mimo tohto regiónu. Každý deň sa na nás spolieha milión zákazníkov.

História

Dňa 1. júla 2007 sa naša spoločnosť ZSE Energia, a. s., v dôsledku liberalizácie trhu, stala 100 % dcérskou spoločnosťou Západoslovenskej energetiky, a. s. Odčlenenie vyplynulo z platnej legislatívy SR a EÚ podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike. Západoslovenská energetika, a. s., je súčasťou nemeckej energetickej skupiny E.ON, ktorá vlastní 49 % spoločnosti. Vo vlastníctve Slovenskej republiky, prostredníctvom Fondu národného majetku SR je 51 %. V roku 2011 sme získali licenciu aj na dodávku plynu. 

Vízia

  • inovátor v oblasti nových produktov a služieb v rámci energetického sektora
  • trendsetter v oblasti zlepšovania zákazníckej starostlivosti
  • dôraz na využitie obnoviteľných zdrojov energie, energetickú efektívnosť a ochranu životného prostredia
  • špecialista na energetické poradenstvo prostredníctvom portálu www.setri.sk
  • líder v oblasti podpory regiónov a spoločenskej zodpovednosti v rámci skupiny ZSE

Etický kódex spoločnosti ZSE Energia, a.s.

Predstavenstvo

Mgr. Juraj Krajcár

Mgr. Juraj Krajcár

predseda predstavenstva

Ing. Rastislav Jamrich

Ing. Rastislav Jamrich

podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Bayer

Ing., Mgr. Juraj Bayer, PhD.

člen predstavenstva

PhDr. Michal Dubeň

PhDr. Michal Dubeň

člen predstavenstva

Ing. Dušan Petrík

Ing. Dušan Petrík

člen predstavenstva

Dozorná rada

Jochen Kley
podpredseda dozornej rady

JUDr. Rastislav Hubač
člen dozornej rady

Ing. Andrea Schlettová
člen dozornej rady

Ing. Ladislav Ješík
člen dozornej rady

Ing. Martin Pleva
člen dozornej rady

Ing. Peter Hanulík
člen dozornej rady

Mgr. Helena Halászová
člen dozornej rady

Ing. Tomáš Pavlíček
člen dozornej rady

Štruktúra akcionárov

Výška podielu na základnom imaní   
K 31. 12. 2016 Absolútna hodnota v € V % vyjadrení Výška hlasovacích práv
Západoslovenská energetika, a.s. 6 638 784 100 % 100 %


Systém integrovaného manažmentu

Spoločnosť ZSE Energia, a.s., pri svojej činnosti dodržiava štandardy kvality za dodávku elektriny a plynu, pričom sa riadi dôležitou zásadou európskej politiky v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - Prevencia je lepšia ako liečba. Stanovila si ako prioritu preventívny prístup k riadeniu.

Zámerom ZSE Energia, a.s., je teda dosiahnuť a udržiavať vysokú kvalitu poskytovaných služieb svojim stálym i potenciálnym zákazníkom, zabezpečiť stabilné postavenie na energetickom trhu a zároveň pozitívne vplývať na životné prostredie, znižovať negatívne vplyvy na životné prostredie a eliminovať bezpečnostné riziká vyplývajúce z práce a pracovného prostredia.

Z tohto dôvodu má spoločnosť zavedený a certifikovaný systém integrovaného manažérstva (SIM). Certifikáciu vykonala spoločnosť 3 EC International, a.s.

SIM v ZSE Energia, a.s., je tvorený tromi manažérskymi systémami, a to:

  • Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001
  • Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14 001
  • Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18 001

 

  Politika BOZP, ŽP a KVALITY
  Vyhlásenie E.ON k Politike BOZP a ŽP 
  Certifikát za efektívny systém manažérstva BOZP
  Certifikát za efektívny systém environmentálneho manažérstva
  Certifikát za nákup a predaj elektriny a plynu


Informácia o alternatívnom riešení sporov

Informácia v zmysle čl. 14 ods. 1 nariadenia EP a Rady č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online:

Na alternatívne riešenie sporov môžu odberatelia, ktorí sú spotrebiteľmi, využiť platformu RSO dostupnú na internetovej stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr.