/


Program Obnov dom

Získajte finančný príspevok a znížte si náklady na energie v domácnosti

 • pomôžeme s podaním žiadosti
 • vypracujeme energetický certifikát
 • vypracujeme projektové energetické hodnotenie

Príspevok až 19 000 €

Mám záujem  

Pomôžeme vám so získaním príspevku

Program Obnov dom je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Cieľom je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu domu až 30 tisíc starších rodinných domov, na čo je vyčlenených viac ako 500 miliónov Eur. Obnovu rodinných domov realizuje Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá patrí pod Ministerstvo životného prostredia SR.

Pomôžeme Vám splniť podmienky na získanie príspevku, medzi ktoré patrí:

 • vyhotovenie energetického certifikátu pred a po obnove (205 € s DPH za ks) alebo vyhotovenie projektového energetického hodnotenia (357 € s DPH)
 • príprava energetickej štúdie (39 € s DPH) v prípade, že si nie ste istí, aké energetické úsporné opatrenia by ste mohli zrealizovať a aké úspory Vám prinesú


Energetickú štúdiu si môžete objednať online, pričom objednávka sa považuje za záväznú až momentom jej úhrady. Následne vám bude Energetická štúdia vypracovaná a zaslaná do 24 hodín a to všetko len za 39 € s DPH.

Mám záujem o Energetickú štúdiu  

Produkt Energetická štúdia POO poskytuje náš partner Delphia, s. r. o., so sídlom: Búdková cesta 3, 811 04 Bratislava, IČO: 44 505 736 a údaje uvedené v tomto formulári sú spracúvané na účel vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy a plnenia zmluvy; spoločnosť ZSE Energia, a. s., pri získavaní osobných údajov koná ako sprostredkovateľ pre spoločnosť Delphia, s. r. o. Prosíme, oboznámte sa Informáciami o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Delphia, s. r. o.

Čo všetko Energetická štúdia obsahuje?

 • Informatívny výpočet a posúdenie, či vám vami vybrané úsporné opatrenia prinesú minimálnu požadovanú úsporu na primárnej energii, ktorá je podmienkou pre získanie štátnej dotácie z programu Obnov dom.
 • Informatívny prepočet predpokladanej výšky dotácie, t.j. aká časť z investície vám bude vrátená z programu Obnov dom.
 • Orientačnú kalkuláciu na rekonštrukciu s rozdelením nákladov na jednotlivé opatrenia, ako napr. výmena strechy, výmena okien, zateplenie a pod.
 • Návrh vhodných opatrení, ktoré by ste mohli zrealizovať na vašom rodinnom dome tak, aby ste dosiahli minimálnu požadovanú úsporu.

 

Výška finančného príspevku na obnovu rodinných domov

Výška finančného príspevku poskytovaného v rámci výzvy je maximálne 75 % celkových oprávnených výdavkov a zároveň neprekročí sumu:

 • 15 000 EUR v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie na úrovni 30 až 60 % oproti stavu pred obnovou,
 • 19 000 EUR v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou. Výška finančného príspevku sa v tomto prípade skladá zo základného finančného príspevku vo výške 15 000 EUR a bonusu vo výške 4 000 EUR.

Vyžaduje sa preukázať energetickú úsporu minimálne 30 % oproti stavu pred obnovou. Rozdiel medzi skutočne vynaloženými výdavkami a finančným príspevkom znáša prijímateľ z vlastných, alebo úverových zdrojov.

 

Účel použitia finančného príspevku 

Pri obnove  rodinného domu si môže žiadateľ zvoliť ľubovoľnú kombináciu opatrení, avšak je potrebné splniť nasledovné podmienky:

 • po obnove rodinného domu preukázaná energetická úspora minimálne 30 % oproti stavu pred obnovou
 • v rámci obnovy použité aspoň jedno opatrenie zo skupiny opatrení A, opatrenia zo skupiny B sú voliteľné. 

Finančný príspevok môže byť poskytnutý okrem realizácie opatrení aj na prípravu energetického certifikátu pred a po obnove alebo tiež na projektové energetické hodnotenie.

Skupiny opatrení: 

 • Opatrenia A - zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, zateplenie strešného plášťa vrátane výmeny strešnej krytiny, výmena okien, dverí, zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia, zateplenie stropu nevykurovaného suterénu, zateplenie podlahy na teréne.
 • Opatrenia B1 - tepelné čerpadlo, fotovoltické panely, solárne kolektory, plynový kondenzačný kotol, rekuperácia (lokálna/centrálna), iný tepelný zdroj vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov.
 • Opatrenia B2 - zelená strecha.
 • Opatrenia B3 - akumulačná nádrž na dažďovú vodu nadzemná/podzemná, s čerpadlom/ bez čerpadla.
 • Opatrenia B4 - vonkajšie žalúzie alebo rolety.
 • Opatrenia B5 - odstránenie azbestu (rozobratie, odvoz a uskladnenie) z obkladu stien/strešnej krytiny.

 

Otázky a odpovede

 • je spôsobilý na právne úkony
 • je vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu, ktorý je predmetom obnovy
 • je občanom členského štátu EÚ
 • nebol právoplatne odsúdený za špecifické trestné činy finančného charakteru
 • nie je voči nemu vykonávaná exekúcia podľa Exekučného poriadku
 • nemá nedoplatky na daniach, sociálnom a zdravotnom poistení
 • je vlastníkom bankového účtu, ktorý uvedie v žiadosti
 • bol postavený pred 1. januárom 2013
 • nachádza sa na území Slovenskej republiky
 • je evidovaný na liste vlastníctva ako „rodinný dom“
 • je výlučne, resp. v prevažnej miere využívaný na bývanie
 • v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte je zatriedený ako „rodinný dom“
 • energetická hospodárnosť rodinného domu pred obnovou je určená odborne spôsobilou osobou v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte.

O dotáciu je možné požiadať aj spätne. Podmienkou je, aby bola rekonštrukcia začatá po 1.2.2020 a na rekonštrukciu musí mať žiadateľ stavebné povolenie alebo ohlášku na príslušnom úrade. V prípade projektu, alebo jeho časti, realizovanej svojpomocne žiadateľom, nesmeli byť začaté stavebné práce a/alebo inštalácia zariadení (realizované svojpomocne), ktoré sú predmetom projektu skôr, ako 1. februára 2020.

1.

Overenie splnenia podmienok na získanie príspevku

2.

Výber vhodnej služby (energetický certifikát/projektové energetické hodnotenie)

3.

Vypracovanie vhodnej služby (energetický certifikát/projektové energetické hodnotenie)

4.

Nezabudnúť na fotodokumentáciu pred obnovou rodinného domu

5.

Podanie žiadosti, po ktorej schválení, sa podpisuje Zmluva o poskytnutí príspevku

6.

Realizácia obnovy rodinného domu

7.

Vypracovanie energetického certifikátu po obnove rodinného domu

8.

Žiadosť o vyplatenie príspevku

Podrobnejšie informácie ohľadom celého procesu môžete získať priamo na stránke Slovenskej agentúry životného prostredia.

Nie, na predmet projektu a opatrenia, ktoré sa plánujú financovať z Plán obnovy a odolnosti SR (ani na žiadnu časť projektu, t. j. rovnaké žiadateľom alebo inou osobou vynaložené výdavky na účel obnovy rodinných domov) nemohol byť v minulosti vyplatený finančný príspevok z iných verejných zdrojov, ani schválený, resp. zmluvne viazaný z iných zdrojov (ak k jeho vyplateniu ešte len má dôjsť), ktorý by predstavoval duplicitné financovanie opatrenia. 

Taktiež nebudú na základe žiadosti predloženej v rámci tejto výzvy financované opatrenia (inštalácia zdroja energie z OZE) spadajúce pod skupinu opatrení B1, na ktoré už boli poskytnuté finančné prostriedky z projektu Zelená domácnostiam.

Žiadateľ musí disponovať vlastnými finančnými prostriedkami na realizáciu projektu, resp.  môže využiť na tento účel úver z banky. Zoznam bankových produktov a kontakty na banky financujúce obnovu rodinných domov je zverejnený na webovom sídle obnovdom.sk

Finančné prostriedky z programu Obnov dom sú žiadateľovi vyplatené až po obnove rodinného domu a to po vykonaní finančnej kontroly prijímateľom predloženej žiadosti o platbu (vrátane prípadnej finančnej kontroly na mieste) po uzavretí zmluvy o Poskytnutí prostriedkov.

Realizácia projektu musí byť ukončená v prípade:

 • obnovy rodinného domu podliehajúcej stavebnému konaniu (t. j. vydaniu stavebného povolenia) do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov
 • ostatných obnov rodinných domov (ohlásenie drobnej stavby, stavby nevyžadujúce ohlásenie) do 8 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov

Právnická osoba môže byť splnomocnenou na podanie žiadosti, ale nemôže byť vlastníkom rodinného domu a teda ani žiadateľom.


Kategórie služieb

Balíky služieb   Opravy a remeselné práce  Poistenie platieb  Zdravotná starostlivosť  Nabíjanie elektromobilov