O zamietavých stanoviskách na pripojenie fotovoltiky ste už možno počuli alebo ste ich dokonca aj sami obdržali. Aby ste správne pochopili, aký je postup a prečo sú niektoré zmluvy zamietnuté, pripravili sme si pre vás nasledujúci článok.

Ak si vyberiete fotovoltiku od ZSE, prvým krokom v procese je vypracovanie ponuky na mieru od technického špecialistu ZSE.ZSE ponúka kompletné riešenia, pre každú domácnosť. Najlepšia možnosť pre domácnosti a menšie firmy je vybudovanie tzv.malého zdroja – do výkonu 10,8 kW. Prebytky z vyrobenej elektriny, ktoré ako zákazník nespotrebujete, si môžete uschovať vo Virtuálnej batérii. Pripojenie a prístup malého zdroja do distribučnej sústavy je bez poplatkov. Nižšie uvádzame postup, ktorý nasleduje po akceptovaní ponuky.

V prípade, že si vyberiete fotovoltiku od iného predajcu, postup pre zapojenie fotovoltického zariadenia do siete je nasledovný a nájdete hona tomto odkaze.

Kedy a prečo sa žiada stanovisko distribučnej spoločnosti?

Pred každým pripojením fotovoltického zariadenia do siete je potrebnéobdržať kladné stanovisko zo strany distribučnej spoločnosti, nakoľko množstvo a druhy zdrojov elektrinymusia byť vyvážené a v súlade s kapacitami na strane SEPS a Ministerstva hospodárstva SR. Každé distribučné územie je posudzované osobitne a je jasne stanovené, koľko a akých zdrojov je možné pripojiť do elektrickej sústavy.

Prečo je pripájanie zdrojov regulované?

Pri zapájaní fotovoltiky do siete je veľmi dôležité, uvedomiť si, žefotovoltické zdroje sú nepredpovedateľnými zdrojmi, pretože nikdy dopredu nevieme, koľko elektriny vyrobia. Do distribučnej sústavyje možné pripojiť len toľko zdrojov, koľko je možné okamžite nahradiť inými zdrojmi, v prípade ich prirodzeného výpadku. V sústave musí platiť, že spotreba elektriny sa musí rovnať jej výrobe v tom istom čase. Inak by sme sa vystavovali riziku tzv. black-outu, teda rozsiahlym výpadkom elektriny. Toto zabezpečenie vyrovnanej bilancie medzi výrobou a spotrebou elektriny v reálnom čase sa nazýva flexibilita siete.

Distribučná sústava málimitovanú kapacitu, do siete nie je možné pripájať nové zdroje donekonečna, ale len do naplnenia jej kapacity (tzv. maximálnej rezervovanej kapacity). Tomu hovoríme priepustnosť elektrickej siete. Viac o voľnej kapacite siete sa dočítatena tomto odkaze.

Aká má byť funkcia fotovoltických panelov z pohľadu distribučnej siete?

Z technického hľadiska ide pri schválení predovšetkým o to, aby bol zdroj bezpečný pre elektrickú sústavu. Cieľom je vyrábať elektrinu tak, aby bola spotrebovaná na mieste výroby, nie na to, aby vstupovala do distribučnej sústavy a zaťažovala ju. Preto je dôležité inštalovať si vhodne nadimenzovaný fotovoltický zdroj, ktorý nemá zbytočne vysoký inštalovaný výkon voči spotrebe domácnosti.

Čo ak som dostal zamietavé stanovisko od distribučnej spoločnosti?

ZSE na základe zmluvy uzatvorenej so zákazníkom, požiada prevádzkovateľa distribučnej sústavy, na západnom Slovensku spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD), o posúdenie, či je na odbernom mieste dostatočná kapacita na pripojenie malého zdroja na výrobu elektriny (fotovoltiky). Len na základe kladného stanoviska ZSD môžeme pristúpiť k realizácii fotovoltického riešenia. ZSD má na vyjadrenie 10 pracovných dní, pričom na posudzovanie nemá naša spoločnosť žiadny vplyv. Pokiaľ je stanovisko ZSD záporné, nie je žiaľ možné pokračovať v realizácii a sme nútení od zmluvy so zákazníkom odstúpiť. Zákazník v takomto prípade, samozrejme, nič neplatí.Identický postup je aj v prípade distribučných území stredného Slovenska (Stredoslovenská distribučná, a.s.) a východného Slovenska (Východoslovenská distribučná, a.s.). Alternatívou zamietavého stanoviska je kladné stanovisko s obmedzením výkonu (napr. návrh nižšieho výkonu ako je žiadané v stanovisku). V tomto prípade vás kontaktuje technický špecialista ZSE, ohľadne prezmluvnenia na riešenie s nižším výkonom, ktoré ale spĺňa podmienky pripojenia.

Čo v prípade, ak som dostal kladné stanovisko od distribučnej spoločnosti?

V prípade, že ste obdržali kladné stanovisko na plný výkon, gratulujeme. Pripojenie fotovoltiky do distribučnej siete máte na dosah. Ak ste si vybrali správne riešenie pre vašu domácnosť od ZSE, v procese nasleduje obhliadka technikom, ktorý preverí situáciu a zhodnotí najlepšie umiestnenie fotovoltického zariadenia na vašej streche. Po úhrade zálohy za produkt nasleduje inštalácia, ktorú uskutočnia skúsení technici. Následne po úspešnej inštalácií zákazník uhradí zvyšnú sumu a fotovoltika sa pripojí do distribučnej siete a šetrí vám financie do rodinného rozpočtu.

Podrobnejšie informácie o tom, prečo je pripájanie fotovoltiky limitované, resp. prečo nie je možné pripojiť všetkých zákazníkov, nájdete napríkladna stránke ZSD.

O autorovi

Erik Chabreček

Od roku 2015 sa profesne venujem fotovoltickým technológiám. Snažím sa s mojim tímom prinášať na náš trh kvalitné a overené riešenia, ktoré prinesú našim zákazníkom očakávané úspory a nový prístup k čistej energií.

Ďalšie články autora: