/

ZSE Energia
ZSE Energia
Profil, história, vízia
Manažment
Manažment
Predstavenstvo, dozorná rada, akcionári
SIM
SIM
Systém integrovaného manažérstva
Udržateľnosť
Udržateľnosť
Reporty a audity
Reporty
Reporty
Výročné správy a účtovné závierky
Štandardy kvality
Štandardy kvality
Vyhodnotenie štandardov kvality

Profil ZSE Energia

Spoločnosť vstúpila na trh dňa 1. júla 2007 ako 100 % dcérska akciová spoločnosť ZSE na základe odsúhlaseného modelu unbundlingu, ktorý spĺňa požiadavky na liberalizáciu energetického trhu SR a EÚ.

Poslaním spoločnosti je obchod s elektrinou a plynom v regióne západného Slovenska i mimo neho a poskytovanie súvisiacich služieb dlhodobo, spoľahlivo, za prijateľné ceny, spôsobom šetrným k životnému prostrediu a v súlade spravidlami platnými v Európskej únii.

O nás

Patríme k najväčším dodávateľom elektriny a plynu na Slovensku. Už 100 rokov pôsobíme najmä na západnom Slovensku a naše služby poskytujeme rovnako kvalitne aj mimo tohto regiónu. Každý deň sa na nás spolieha milión zákazníkov.

História

Dňa 1. júla 2007 sa naša spoločnosť ZSE Energia, a. s., v dôsledku liberalizácie trhu, stala 100 % dcérskou spoločnosťou Západoslovenskej energetiky, a. s. Odčlenenie vyplynulo z platnej legislatívy SR a EÚ podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike. Západoslovenská energetika, a. s., je súčasťou nemeckej energetickej skupiny E.ON, ktorá vlastní 49 % spoločnosti. Vo vlastníctve Slovenskej republiky, prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR, je 51 %. V roku 2011 sme získali licenciu aj na dodávku plynu. 

Vízia


Hlavný predmet činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra

Manažment

Predstavenstvo

Juraj Krajcár

Mgr. Juraj Krajcár

predseda predstavenstva

Miroslav Recký

Ing. Miroslav Recký

podpredseda predstavenstva

Marián Suchý

Ing. Marián Suchý

člen predstavenstva

Michal Dubeň

PhDr. Michal Dubeň

člen predstavenstva

Ing. Peter Pacek

člen predstavenstva

Dozorná rada

Ing. Vladimír Poruban
predseda dozornej rady
Mgr. Lucia Macaláková
podpredsedníčka dozornej rady
Mgr. Branislav Kotrík
člen dozornej rady
Mgr. Jozef Kramec
člen dozornej rady
Jana Buranská
člen dozornej rady
JUDr. Soňa Tchirová
člen dozornej rady
Ing. Pavel Vrábik, PMP
člen dozornej rady
Ing. Tomáš Pavlíček
člen dozornej radyPrehľad akcionárov

K 31. 12. 2021 absolútna hodnota v tis. EUR výška podielu na základ. imaní výška hlasovacích práv
Západoslovenská energetika, a.s. 6,639 100 %
100 %

Systém integrovaného manažmentu

ZSE Energia, a. s., pri svojej činnosti dodržiava štandardy kvality za dodávku elektriny a plynu, pričom sa riadi dôležitou zásadou európskej politiky v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - Prevencia je lepšia ako liečba. Stanovila si ako prioritu preventívny prístup k riadeniu. 

Zámerom ZSE Energia, a. s., je teda dosiahnuť a udržiavať vysokú kvalitu poskytovaných služieb svojim stálym i potenciálnym zákazníkom, zabezpečiť stabilné postavenie na energetickom trhu a zároveň pozitívne vplývať na životné prostredie, znižovať negatívne vplyvy na životné prostredie a eliminovať bezpečnostné riziká vyplývajúce z práce a pracovného prostredia.

Z tohto dôvodu má spoločnosť zavedený a certifikovaný systém integrovaného manažérstva (SIM). Dodržiavanie požiadaviek noriem, legislatívnych požiadaviek a požiadaviek ďalších zainteresovaných strán je každoročne sledované a potvrdené nezávislým externým auditom.

SIM je v ZSE Energia, a. s., tvorený tromi manažérskymi systémami, a to:

  Politika BOZP, ŽP a KVALITY
  Certifikát za efektívny systém manažérstva BOZP
  Certifikát za efektívny systém environmentálneho manažérstva
  Certifikát za nákup a predaj elektriny a plynu

Výročné správy a účtovné závierky

Výročná správa spoločnosti ZSE Energia, a.s., za rok 2022
  Výročná správa spoločnosti ZSE Energia, a.s., za rok 2021
  Výročná správa spoločnosti ZSE Energia, a.s., za rok 2020
  Výročná správa spoločnosti ZSE Energia, a.s., za rok 2019
  Výročná správa spoločnosti ZSE Energia, a.s., za rok 2018
  Výročná správa spoločnosti ZSE Energia, a.s., za rok 2017
  Účtovná závierka spoločnosti ZSE Energia, a.s., za rok 2017
  Výročná správa spoločnosti ZSE Energia, a.s., za rok 2016
  Účtovná závierka spoločnosti ZSE Energia, a.s., za rok 2016
  Výročná správa spoločnosti ZSE Energia, a.s., za rok 2015
  Účtovná závierka spoločnosti ZSE Energia, a.s., za rok 2015
  Výročná správa spoločnosti ZSE Energia, a.s., za rok 2014
  Výročná správa spoločnosti ZSE Energia, a.s., za rok 2013
  Výročná správa spoločnosti ZSE Energia, a.s., za rok 2012
  Výročná správa spoločnosti ZSE Energia, a.s., za rok 2011
  Výročná správa spoločnosti ZSE Energia, a.s., za rok 2010
  Výročná správa spoločnosti ZSE Energia, a.s., za rok 2009
  Výročná správa spoločnosti ZSE Energia, a.s., za rok 2008
  Výročná správa spoločnosti ZSE Energia, a.s., za rok 2007

Štandardy kvality

ZSE Energia, a.s., dodržiava štandardy kvality za dodávku elektriny i plynu a s ním súvisiace poskytované služby v súlade so zákonom. Štandardy kvality upravujú nasledovné platné vyhlášky ÚRSO:

Vyhodnotenie štandardov kvality - ELEKTRINA

  Štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb spoločnosti ZSE Energia za rok 2022
  Štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb spoločnosti ZSE Energia za rok 2021
  Štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb spoločnosti ZSE Energia za rok 2020
  Štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb spoločnosti ZSE Energia za rok 2019
  Štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb spoločnosti ZSE Energia za rok 2018
  Štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb spoločnosti ZSE Energia za rok 2017
  Štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb spoločnosti ZSE Energia za rok 2016
  Štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb spoločnosti ZSE Energia za rok 2015
  Štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb spoločnosti ZSE Energia za rok 2014
  Štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb spoločnosti ZSE Energia za rok 2013
  Štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb spoločnosti ZSE Energia za obdobie 1.1.2012 - 31.8.2012
  Štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb spoločnosti ZSE Energia za obdobie 15.9.2012 - 31.12.2012
  Štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb spoločnosti ZSE Energia za 2. až 4. kvartál 2011
  Štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb spoločnosti ZSE Energia za 1. kvartál 2011
  Štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb spoločnosti ZSE Energia za rok 2010
  Štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb spoločnosti ZSE Energia za rok 2009

 

Vyhodnotenie štandardov kvality - PLYN

  Štandardy kvality dodávaného plynu a poskytovaných služieb spoločnosti ZSE Energia za rok 2022
  Štandardy kvality dodávaného plynu a poskytovaných služieb spoločnosti ZSE Energia za rok 2021
  Štandardy kvality dodávaného plynu a poskytovaných služieb spoločnosti ZSE Energia za rok 2020
  Štandardy kvality dodávaného plynu a poskytovaných služieb spoločnosti ZSE Energia za rok 2019
  Štandardy kvality dodávaného plynu a poskytovaných služieb spoločnosti ZSE Energia za rok 2018
  Štandardy kvality dodávaného plynu a poskytovaných služieb spoločnosti ZSE Energia za rok 2017
  Štandardy kvality dodávaného plynu a poskytovaných služieb spoločnosti ZSE Energia za rok 2016
  Štandardy kvality dodávaného plynu a poskytovaných služieb spoločnosti ZSE Energia za rok 2015
  Štandardy kvality dodávaného plynu a poskytovaných služieb spoločnosti ZSE Energia za rok 2014
  Štandardy kvality dodávaného plynu a poskytovaných služieb spoločnosti ZSE Energia za rok 2013
  Štandardy kvality dodávaného plynu a poskytovaných služieb spoločnosti ZSE Energia za obdobie 1.1.2012 - 31.8.2012
  Štandardy kvality dodávaného plynu a poskytovaných služieb spoločnosti ZSE Energia za obdobie 15.9.2012 - 31.12.2012
  Štandardy kvality dodávaného plynu a poskytovaných služieb spoločnosti ZSE Energia za 2. až 4. kvartál 2011

Informácia o alternatívnom riešení sporov

Informácia v zmysle čl. 14 ods. 1 nariadenia EP a Rady č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online:

Na alternatívne riešenie sporov môžu odberatelia, ktorí sú spotrebiteľmi, využiť platformu RSO dostupnú na internetovej stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr.