O spoločnosti

Spoločnosť ZSE Energia, a.s. vstúpila na trh dňa 1. júla 2007 ako 100 % dcérska akciová spoločnosť ZSE na základe odsúhlaseného modelu unbundlingu, ktorý spĺňa požiadavky na liberalizáciu energetického trhu SR a EÚ.

Poslaním spoločnosti je obchod s elektrinou a plynom v regióne západného Slovenska i mimo neho a poskytovanie súvisiacich služieb dlhodobo, spoľahlivo, za prijateľné ceny, spôsobom šetrným k životnému prostrediu a v súlade s pravidlami platnými v Európskej únii.

Skupina ZSE si pripomenula v roku 2022 na Slovensku 100 rokov od svojho vzniku (od r. 1922) a je súčasťou najväčšej európskej energetickej skupiny E.ON. Sme jedným z najväčších dodávateľov elektriny a plynu na Slovensku a každý deň sa na nás spolieha viac ako milión zákazníkov. Patríme na Slovensku k lídrom v otázkach zodpovedného podnikania a jeho princípy sú súčasťou našich každodenných rozhodnutí a stratégie podnikania. Zodpovedné podnikanie pre nás znamená nielen konanie spoločnosti v oblasti energetiky, ale aj voči miestnym komunitám a okolitému prostrediu.

Manažment

Predstavenstvo

profile
Ing. Mgr. Juraj Bayer, PhD.
predseda predstavenstva
profile
Ing. Miroslav Recký
podpredseda predstavenstva
profile
PhDr. Michal Dubeň
člen predstavenstva
profile
Ing. Ľudovít Šipoš
člen predstavenstva
profile
Ing. Peter Pacek
člen predstavenstva

Dozorná rada

Ing. Vladimír Poruban
predseda dozornej rady
Mgr. Lucia Macaláková
podpredseda dozornej rady
Mgr. Branislav Kotrík
člen dozornej rady
Mgr. Jozef Kramec
člen dozornej rady
Jana Buranská
člen dozornej rady
JUDr. Soňa Tchirová
člen dozornej rady
Ing. Pavel Vrábik, PMP
člen dozornej rady
Ing. Tomáš Pavlíček
člen dozornej rady

Prehľad akcionárov

K 31. 12. 2022absolútna hodnota v EURvýška podielu na základnom imanívýška hlasovacích práv
Západoslovenská energetika, a.s.6 638 784100 %100 %

Systém integrovaného manažmentu

ZSE Energia, a. s., pri svojej činnosti dodržiava štandardy kvality za dodávku elektriny a plynu, pričom sa riadi dôležitou zásadou európskej politiky v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Prevencia je lepšia ako liečba. Stanovila si ako prioritu preventívny prístup k riadeniu. 

Zámerom ZSE Energia, a. s., je teda dosiahnuť a udržiavať vysokú kvalitu poskytovaných služieb svojim stálym i potenciálnym zákazníkom, zabezpečiť stabilné postavenie na energetickom trhu a zároveň pozitívne vplývať na životné prostredie, znižovať negatívne vplyvy na životné prostredie a eliminovať bezpečnostné riziká vyplývajúce z práce a pracovného prostredia.

Z tohto dôvodu má spoločnosť zavedený a certifikovaný systém integrovaného manažérstva (SIM). Dodržiavanie požiadaviek noriem, legislatívnych požiadaviek a požiadaviek ďalších zainteresovaných strán je každoročne sledované a potvrdené nezávislým externým auditom.

SIM je v ZSE Energia, a. s., tvorený tromi manažérskymi systémami, a to:

  • Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001
  • Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001
  • Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001

Výročné správy

Štandardy kvality

ZSE Energia, a.s., dodržiava štandardy kvality za dodávku elektriny i plynu a s ním súvisiace poskytované služby v súlade so zákonom. Štandardy kvality upravujú nasledovné platné vyhlášky ÚRSO:

  • vyhláška č. 236/2016 – stanovuje štandardy kvality prenosu, distribúcie a dodávky elektriny
  • vyhláška č. 233/2016 – stanovuje štandardy kvality uskladňovania, prepravy, distribúcie a dodávky plynu

Vyhodnotenie štandardov kvality

Informácia o alternatívnom riešení sporov

Informácia v zmysle čl. 14 ods. 1 nariadenia EP a Rady č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online:

Na alternatívne riešenie sporov môžu odberatelia, ktorí sú spotrebiteľmi, využiť platformu RSO dostupnú na internetovej stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr.