/

Dodávka poslednej inštancie

 • Pre zákazníkov SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. a BCF ENERGY, s. r. o. plynulo zabezpečíme dodávku elektriny do domácnosti alebo firmy na západoslovenskom distribučnom území ako dodávateľ poslednej inštancie.
 • Nehrozí vám prerušenie dodávky elektriny alebo plynu, nie je potrebné navštíviť ZSE Centrum ani telefonovať na Zákaznícku linku ZSE.
 • Dodávka poslednej inštancie trvá 3 mesiace, následne automaticky zostávate zákazníkom ZSE. 
 • Ak chcete uzavrieť zmluvu skôr, vyplňte online formulár.
 • V priebehu najbližšieho mesiaca vám zašleme predpis platieb za elektrinu.

 

Najčastejšie otázky a odpovede

Spoločnosť SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. (ďalej len SLOVAKIA ENERGY) dňa 30. 9. 2021 požiadala Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej ako „ÚRSO") o vrátenie licencie na obchod s elektrinou a obchod so zemným plynom. SLOVAKIA ENERGY tak prestane dodávať elektrinu a plyn svojim zákazníkom.

 • Nemusíte sa obávať, že zostanete bez dodávky elektriny alebo plynu. ÚRSO rozhodol, že odberatelia spoločnosti SLOVAKIA ENERGY prechádzajú do režimu dodávky poslednej inštancie. Dodávku elektriny a plynu zabezpečia dodávatelia poslednej inštancie.
 • Od 9. 10. 2021 bude dodávka elektriny do vášho odberného miesta na západoslovenskom distribučnom území automaticky zabezpečená našou spoločnosťou ZSE Energia, a.s. (ďalej ako „ZSE"). Pre stredoslovenské distribučné územie je dodávateľom poslednej inštancie spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE) a pre východoslovenské distribučné územie je dodávateľom poslednej inštancie spoločnosť Východoslovenská energetika, a.s. (VSE).
 • Od 8. 10. 2021 bude dodávka plynu na celom území Slovenska zabezpečená dodávateľom poslednej inštancie, spoločnosťou Slovenský plynárensky priemysel, a.s. (SPP).

 

Spoločnosť BCF ENERGY, s. r. o. (ďalej len BCF ENERGY) ukončuje dodávku elektriny svojim zákaníkom k 27. 10. 2021. Zobraziť oznam na OKTE

 • Od 28. 10. 2021 bude dodávka elektriny do vášho odberného miesta na západoslovenskom distribučnom území automaticky zabezpečená našou spoločnosťou ZSE Energia, a.s. (ďalej ako „ZSE"). Pre stredoslovenské distribučné územie je dodávateľom poslednej inštancie spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE) a pre východoslovenské distribučné územie je dodávateľom poslednej inštancie spoločnosť Východoslovenská energetika, a.s. (VSE). 


Nie je potrebné podpísať zmluvu s dodávateľom poslednej inštancie, zmluva vzniká automaticky zo zákona.

Dodávka poslednej inštancie trvá 3 mesiace. Počas tohto obdobia môžete uzavrieť zmluvu s ľubovoľným dodávateľom elektriny a ukončiť tak režim dodávky poslednej inštancie. Ak tak neurobíte, automaticky zostávate zákazníkom ZSE.

Ak chcete uzavrieť zmluvu so ZSE skôr, vyplňte online formulár.

V ZSE plynulo zabezpečíme dodávku elektriny do vašej domácnosti alebo firmy na západoslovenskom distribučnom území ako dodávateľ poslednej inštancie:

 • od 9. 10. 2021 po dodávateľovi SLOVAKIA ENERGY
 • od 28.10.2021 po dodávateľovi BCF ENERGY

O aktivácii dodávky poslednej inštancie budete informovaní aj listom.

Dodávku poslednej inštancie elektriny vám bude fakturovať ZSE:

 • Od 9. 10. 2021 po dodávateľovi SLOVAKIA ENERGY.
 • Od 28.10.2021 po dodávateľovi BCF ENERGY.
 • V priebehu najbližšieho mesiaca vám zašleme predpis platieb s informáciami k platbe.
 • Výška preddavkových platieb bude nastavená podľa vašej sadzby. 
 • Úhradu môžete vykonať poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na bankový účet ZSE a s variabilným symbolom, ktorý vám zašleme v harmonograme preddavkových platieb.
 • Riadne uhrádzajte platby. Ak odberateľ počas trvania dodávky poslednej inštancie riadne neuhrádza platby, môže dôjsť k prerušeniu distribúcie elektriny. V tomto sa dodávka poslednej inštancie ničím nelíši od podmienok štandardnej dodávky.

Doplňujúce informácie k SLOVAKIA ENERGY:

Podľa usmernenia URSO, preddavkové platby za dodávku elektriny na mesiac október 2021, ak ste ich neuhradili do 8.10.2021, v súčasnej dobe ich spoločnosti SLOVAKIA ENERGY už dodatočne uhrádzať nemusíte. Avšak, či už boli platby uhradené alebo nie, spoločnosť SLOVAKIA ENERGY sa s nimi vysporiada v konečnom vyúčtovaní vo forme nedoplatku alebo preplatku.

K 8. 10. 2021 určí distribučná spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. spotrebu elektriny na vašich odberných miestach na základe odpočtu elektromera alebo odhadom. Takto určená spotreba elektriny je základom na vyhotovenie konečnej faktúry zo strany SLOVAKIA ENERGY. Prípadné reklamácie spojené s vyúčtovaním SLOVAKIA ENERGY je povinný zákazník uplatniť v tejto spoločnosti. ZSE nevie poskytnúť v tejto veci podporu. 

Ak domácnosť zostane po ukončení procesu dodávky poslednej inštancie zákazníkom ZSE, tak vaša platba za elektrinu bude rovnaká, akú majú ostatní zákazníci ZSE a veľmi podobná tej, ktorú ste platili u svojho predchádzajúceho dodávateľa elektriny.

Cena pre zákazníkov ZSE v segmente domácností je určená a regulovaná cenovým rozhodnutím ÚRSO.