Povinnosť auditu

Povinnosť zabezpečiť energetický audit vyplýva zo zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti. Týka sa to veľkých firiem.

Vypracovanie auditu

Termín vypracovania energetického auditu pre všetky veľké podniky bol do 5. 12. 2015 a opätovne reauditovanie každé 4 roky.

Cena auditu

Závisí od dostupnosti údajov, od veľkosti objektu, od technického vybavenia a rozsahu. Pokuta za nevykonanie energetického auditu je od 5 000 do 30 000 €.

Energetickým auditom sa rozumie komplexné hodnotenie

 • analýzy súčasného stavu spotrieb energií v budovách aj v technológiách,
 • návrhu opatrení na zníženie energetickej náročnosti,
 • dopadu navrhnutých opatrení na životné prostredie,
 • posúdenia možností využitia OZE,
 • energetické a ekonomické hodnotenie,
 • výpočtu návratnosti investícií na realizáciu opatrení,
 • odporúčanie audítora.

Audit je povinný pre veľké podniky, ktoré:

 1. zamestnávajú viac ako 250 zamestnancov a/alebo
 2. ich ročný obrat presahuje 50 mil. € a/alebo
 3. ich celková ročná súvaha presahuje 43 mil. € a/alebo
 4. vlastní iný podnik aspoň 25 % imania spoločnosti alebo hlasovacích práv spoločnosti a/alebo
 5. spoločnosť vlastní hlasovacie práva v inom podniku vrátane podnikov mimo SR a/alebo
 6. kontroluje aspoň 25 % imania alebo hlasovacích práv podniku verejný orgán (napr. MH SR).

Ako postupovať, ak máte záujem o službu?