Podmienky používania Online účtu 

 1. Spoločnosť ZSE Energia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3978/B, IČO: 36 677 281 (ďalej len „ZSE“), ktorá prevádzkuje Online účet spoločnosti ZSE (ďalej len „ZZ ZSE“) a ktorá je umiestnená na webstránke www.zse.sk, umožňuje prostredníctvom ZZ ZSE registráciu týchto osôb spôsobom a v rozsahu upravenom v týchto podmienkach používania ZZ ZSE.
 2. Spoločnosť ZSE si vyhradzuje právo podmienky používania ZZ ZSE aktualizovať, t.j. vykonať ich zmenu alebo ich doplnenie. Spoločnosť ZSE je oprávnená jednostranne rozšíriť alebo obmedziť rozsah používania ZZ ZSE, pre vylúčenie pochybností, osobe, ktorá vykoná registráciu alebo je Používateľom ZZ ZSE nevyplýva nárok na určitý rozsah používania ZZ ZSE. Zmeny podľa tohto bodu 2 sú účinné ich zverejnením.
 3. Spoločnosť ZSE je oprávnená meniť rozsah poskytovaných služieb prostredníctvom ZZ ZSE, a to bez predchádzajúceho oznámenia osobám.   
 4. Používanie ZZ ZSE je možné len za podmienok tu uvedených.
 5. Používateľ berie na vedomie, že sprístupnenie ZZ ZSE je právom spoločnosti ZSE a nie je povinnosťou spoločnosti ZSE umožniť každému registráciu do ZZ ZSE. 

Registrácia

 1. Registráciu môže vykonať fyzická osoba, vo vlastnom mene.
 2. Registráciu je možné vykonať prostredníctvom:
 • e-mailovej adresy
 • Facebook-u
 • Google Account

a) Registrácia prostredníctvom e-mailovej adresy

 1. Registráciu priamo na ZZ ZSE je možné vykonať vyplnením registračného formulára s povinnými údajmi, ktoré sú od fyzickej osoby pri registrácii do ZZ ZSE vyžiadané, konkrétne zadaním mena, priezviska, e-mailovej adresy (slúži ako prihlasovacie meno) a hesla. Zároveň je potrebné, aby osoba udelila súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, a to označením príslušného políčka na registračnom formulári.
 2. Po vyplnení registračného formulára so správnymi údajmi je potrebné potvrdiť políčko „Pokračovať“. Po tomto kroku bude osobe na ňou zadanú e-mailovú adresu doručený e-mail od spoločnosti ZSE s výzvou pre potvrdenie registrácie cez v e-maile uvedený internetový odkaz. 
 3. Registrácia je úspešná a ukončená potvrdením registrácie cez internetový odkaz uvedený v e-maile, ktorý bude zaslaný na e-mailovú adresu osoby, ktorú vyplnila do registračného formulára.
 4. Úspešnou a ukončenou registráciou sa stáva osoba, ktorá registráciou vykonala, používateľom ZZ ZSE (ďalej len „Používateľ“). 
 5. Pre každého Používateľa je prípustná len jedna registrácia do ZZ ZSE. V prípade viacnásobných registrácií je spoločnosť ZSE oprávnená všetky neskoršie registrácie zrušiť.

b) Registrácia prostredníctvom Facebook-u

 1. Osoba má právo vybrať si registráciu aj prostredníctvom Facebook-u. Registrácia sa uskutoční tak, že osoba si túto možnosť zvolí na ZZ ZSE umiestenej na registračnej stránke.
 2. Následne bude táto osoba presmerovaná na stránku Facebook-u, v rámci ktorej bude mať možnosť upraviť údaje, ktoré poskytne na registráciu, pričom osoba musí vyplniť údaje v rozsahu potrebnom na registráciou na ZZ ZSE, t.j. meno a priezvisko, e-mailovú adresu a uvedenie hesla.
 3. Potvrdením tlačidla na Facebooku dôjde k dokončeniu registrácie osoby, ktorá sa stane Používateľom.  
 4. V prípade, ak osoba neposkytne údaje v rozsahu potrebnom na prihlásenie do ZZ ZSE, registrácia nebude úspešná.

c) Registrácia prostredníctvom Google Account

 1. Osoba má právo vybrať si registráciu aj prostredníctvom Google Account. Registrácia sa uskutoční tak, že osoba si túto možnosť zvolí na ZZ ZSE umiestenej na registračnej stránke.
 2. Následne bude táto osoba presmerovaná na webovú stránku Google Account, v rámci ktorej bude mať možnosť zvoliť si, či povolí poskytnúť osobné údaje v rozsahu potrebnom na registráciou na ZZ ZSE, t.j. meno a priezvisko, e-mailovú adresuo.
 3. Potvrdením tlačidla na Google Account dôjde k ukončeniu registrácie osoby, ktorá sa stane Používateľom. 

Prihlasovanie do ZZ ZSE

 1. Používateľ sa môže po úspešnej registrácii do ZZ ZSE prihlásiť zadaním e-mailej adresy, ktorá slúži ako prihlasovacie meno a zadaním hesla na webovej stránke www.zse.sk, prihlásením prostredníctvom Facebook-u alebo prihlásením prostredníctvom Google Account.
 2. Používateľ berie na vedomie, že následné prihlasovanie do ZZ ZSE je možné vykonávať prostredníctvom ZZ ZSE, Facebook-u alebo Google Account podľa toho, ako Používateľ vykonal registráciu do ZZ ZSE.
 3. Po prihlásení (prostredníctvom ZZ ZSE alebo Facebook-u, alebo Google Account), bude Používateľ presmerovaný do ZZ ZSE. 
 4. Používateľ je povinný dbať na zabezpečenie a dôvernosť prihlasovacích údajov. Heslo k chránenej ZZ ZSE je povinný zachovať v tajnosti, nesprístupniť ho neoprávnenej osobe a v prípade jeho zaznačenia, uschovať ho na bezpečnom mieste tak, aby nebolo sprístupnené tretej osobe.     
 5. Spoločnosť ZSE nenesie zodpovednosť za poskytnutie, resp. za zneužitie prihlasovacích údajov spôsobené Používateľom, napríklad ich poskytnutím tretej osobe, atď.

Aktivácia ZZ ZSE – Fyzické osoby

 1. Pre využívanie ZZ ZSE Používateľom a pre zobrazenie informácií o elektrine a/alebo plyne a/alebo ďalších službách poskytovaných spoločnosťou ZSE je potrebná aktivácia, ktorá sa vykoná aktivovaním odberného miesta a/alebo odberných miest v ZZ ZSE.
 2. Aktiváciu Používateľ vykoná po prvom prihlásení alebo ak sa po prvom prihlásení rozhodne o aktiváciu neskôr až pri ďalšom prihlásení.
 3. Aktiváciu odberného miesta alebo odberných miest vykoná Používateľ vyplnením formulára, pričom je potrebné vyznačiť aktivovanie účtu ako „domácnosť alebo živnostník“ a vyplniť zobrazené polia, ktoré sú pre aktiváciu povinné.
 4. V prípade vypĺňania čísla miesta spotreby, ak má Používateľ niekoľko odberných miest, postačuje vyplnenie len jedného, ktoré si Používateľ zvolí.
 5. V prípade, ak Používateľ má zriadený účet na elektroweb.sk, môže zaškrtnúť „Mám účet na elektroweb.sk“ a následne zadať prihlasovacie údaje do elektroweb.sk.
 6. Vyplnením formulára pre aktiváciu Používateľ zadá svoje mobilné telefónne číslo a po kliknutí na„Overiť SMS kódom“ bude v prípade, že sa zhoduje zákaznícke číslo a číslo miesta spotreby s údajmi existujúceho odberateľa elektriny a/alebo plynu spoločnosti ZSE alebo sú správne vyplnené prihlasovacie údaje do elektroweb.sk, zaslaný na Používateľom zadané  mobilné telefónne číslo overovací SMS kód.
 7. Po zadaní správneho overovacieho kódu z SMS a kliknutí na „Aktivovať“, sa Používateľ stane aktívnym Používateľom.
 8. V prípade, že sa zadané telefónne číslo nezhoduje s existujúcim telefónnym číslom odberateľa elektriny a/alebo plynu, takémuto Používateľovi nebudú sprístupnené všetky funkcionality ZZ ZSE, napríklad nebude možné podávanie žiadostí a objednávok. Používateľ môže spoločnosť ZSE kontaktovať na Zákazníckej linke, prípadne osobne navštíviť ZSE Centrum.
 9. Úspešnou aktiváciou odberného miesta a/alebo odberných miest po vykonaní overenia, budú Používateľovi na ZZ ZSE sprístupnené a zobrazené informácie o elektrine, plyne a ďalších službách poskytovaných spoločnosťou ZSE.
 10. Vykonaním akýchkoľvek zmien cez ZZ ZSE dochádza k zmene zmluvných podmienok, a to v rozsahu, v akom boli prostredníctvom ZZ ZSE vykonané a takéto zmeny sú záväzné jednak pre Používateľa a rovnako tak pre spoločnosť ZSE. 
 11. V prípade zmien osobných údajoch po vykonaní aktivácie ZZ ZSE je Používateľ povinný spoločnosť ZSE informovať a dbať na to, aby údaje poskytnuté Používateľom boli pravdivé, správne a aktuálne.  

Obsah ZZ ZSE

Po aktivácii ZZ ZSE budú Používateľovi sprístupnené najmä

 • zmluvné údaje,
 • fakturačné údaje,
 • informácie o odberných miestach,
 • informácie o spotrebe,
 • informácie o podaných žiadostiach a/alebo objednávkach prostredníctvom Online účtu ZSE a ich stavu.


Používateľ bude rovnako tak môcť podávať

 • žiadosti o zmeny, najmä zmena kontaktných údajov (adresy, telefónneho čísla, e-mailu), zmeny v súvislosti s fakturáciou (spôsob platby, bankový účet pre preplatky), ako aj zmeny preddavkových platieb (výška, frekvencia),
 • zadávať objednávky prostredníctvom ZZ ZSE, a to všetko v rozsahu prístupnom na ZZ ZSE.

Používateľ bude môcť prostredníctvom ZZ ZSE vykonávať online platby neuhradených faktúr cez platobné brány.

Aktivácia ZZ ZSE –  Právnické osoby a samosprávy  

Aktivácia právnických osôb, obcí a vyšších územných celkov, sa môže uskutočniť:

 1. prihlásením prostredníctvom elektroweb.sk, v prípade, ak má právnická osoba, obec alebo vyšší územný celok zriadený účet na elektroweb.sk, pričom pre aktiváciu je potrebné uviesť prihlasovacie údaje do elektroweb.sk a telefónne číslo, bez potreby uvádzať údaje o zákazníckom čísle a mieste spotreby.
 2. osobne v ZSE Centre alebo
 3. ak je právnickej osobe, obci alebo vyššiemu územnému celku k dispozícii Key Account Manager alebo Account Manager, je potrebné, aby sa spojili s Key Account Managerom alebo Account Managerom, ktorí vykonajú aktiváciu ZZ ZSE v súčinnosti s osobou oprávnenou konať za právnickú osobu, obcec alebo vyšší územný celok.

Vylúčenie zodpovednosti

 1. ZZ ZSE bude Používateľom ako aj osobám, ktoré sa budú chcieť zaregistrovať na ZZ ZSE prístupná bez časového obmedzenia.
 2. Používateľ berie na vedomie, že niektoré funkcionality ZZ ZSE môžu byť časovo obmedzené a nebudú sprístupnené 24 hod. denne.
 3. Spoločnosť ZSE nezodpovedá za technické chyby a/alebo udržiavacie práce, prípadne za nevyhnutnú systémovú údržbu, ktorá môže viesť k dlhším alebo kratším výpadkom pri využívaní ZZ ZSE, resp. k úplnej nemožnosti využívať ZZ ZSE. Rovnako tak nezodpovedá ani za prípustnosť ZZ ZSE a za jej využitie, za akékoľvek škody, či už materiálnej alebo nemateriálnej povahy.
 4. Spoločnosť ZSE v tejto súvislosti odporúča všetkým Používateľom využívajúcim ZZ ZSE vykonať kroky smerujúce k zabezpečeniu zariadenia, prostredníctvom ktorého vykonávajú akékoľvek úkony na ZZ ZSE.
 5. Spoločnosť ZSE nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade napadnutia zariadenia, prostredníctvom ktorého Používateľ využíva ZZ ZSE najmä vírusmi, spyware, spam, malware, phishingom.
 6. Spoločnosť ZSE nikdy nežiada prihlasovacie údaje (meno a heslo) Používateľov do ZZ ZSE alebo elektronickej pošty. Preto je potrebné, aby Používateľ, na takéto vyžiadania nereagoval, tieto údaje nikomu nesprístupnil a takéto pokusy bez zbytočného odkladu oznámil spoločnosti ZSE prostredníctvom zákazníckej linky alebo osobne na ZSE Centre.      
 7. Spoločnosť ZSE vyvíja maximálne úsilie o to, aby ZZ ZSE a webová stránka www.zse.sk obsahovala presné, aktuálne a úplné údaje a informácie. Napriek uvedenej skutočnosti, webová stránka www.zse.sk ako aj ZZ ZSE môžu obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje alebo informácie, alebo iné chyby, ktoré budú opravené bez zbytočného odkladu po takomto zistení a možnosti vykonania takejto opravy.  

Ochrana osobných údajov

Na registráciu do ZZ ZSE a jej využívanie spracúva spoločnosť ZSE osobné údaje uvedené v registračnom formulári (meno, priezvisko, e-mail, heslo). Použitie údajov si vyžaduje udelenie súhlasu, ktorý môže Používateľ kedykoľvek odvolať e-mailom na kontakt@zse.sk, na Zákazníckej linke, v ZSE Centrách alebo listom zaslaným na adresu spoločnosti ZSE. Odvolanie súhlasu má za následok zrušenie registrácie v ZZ ZSE. V takom prípade môže Používateľ pre prístup k službám spoločnosti ZSE využiť iné obslužné kanály (Zákaznícka linka, ZSE Centrá). Údaje sú uchovávané počas trvania platného súhlasu, najdlhšie však do zrušenia registrácie na ZZ ZSE.

Ak Používateľ prostredníctvom ZZ ZSE uskutoční návrh na uzatvorenie zmluvy alebo dodatku k zmluve, žiada o vykonanie zmien (napr. zmena preddavkových platieb, spôsobu platby, prepis odberateľa) spoločnosť ZSE spracúva osobné údaje aj v rámci predzmluvných vzťahov, na účel uzatvorenia, zmeny či ukončenia zmluvy v súlade s právnymi predpismi, plnenie zmluvy, fakturáciu, vybavenie reklamácií a ďalších požiadaviek Používateľa a komunikáciu s Používateľom.
Na základe súhlasu udeleného Používateľom (pri registrácii do ZZ ZSE alebo kedykoľvek neskôr) môže spoločnosť ZSE spracúvať osobné údaje aj spôsobom a za podmienok uvedených v tomto súhlase (napr. na poskytovanie informácií o vlastných produktov a službách).

ZSE ďalej spracúva osobné údaje aj na ochranu a dosiahnutie ňou sledovaných oprávnených záujmov (napr. uplatňovanie a ochrana práv, riešenie sporov, vymáhanie pohľadávok) ako aj plnenie povinností ustanovených právnymi predpismi.

Úplné informácie o ochrane osobných údajov (vrátane poučenia o právach ako dotknutej osoby a možnosti ich uplatnenia) sú uvedené na www.zse.sk v časti Ochrana osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

Používateľ berie na vedomie, že vyplnením a potvrdením registračného formulára vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami používania ZZ ZSE, súhlasí s ich obsahom a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Celkový obsah webovej stránky www.zse.sk ako aj ZZ ZSE je chránený právami duševného vlastníctva vrátane autorských práv. Akékoľvek rozmnožovanie, publikovanie, prenájom, zapožičanie, používanie, alebo iný spôsob použitia nie sú povolené bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ZSE. Nedodržanie tohto zákazu môže mať za následok porušenie právnych predpisov.