Súhlasy k registrom

Súhlas č. 1: Udeľujem Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 869 810, so sídlom Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava-Staré Mesto prevádzkovateľovi Spoločného registra bankových informácií (ďalej len „SRBI„) v zmysle § 91 ods. 1 Zákona o bankách súhlas, aby v súlade s § 92a Zákona o bankách boli spoločnosti ZSE Energia, a.s., IČO: 36 677 281, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava prostredníctvom Nebankového registra klientskych informácií, prevádzkovateľom ktorého je Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 404, so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava poskytnuté všetky údaje o mojej osobe zo SRBI. Svoj súhlas udeľujem na dobu stanovenú v Zákone o bankách. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a možno ho kedykoľvek odvolať.

Súhlas č. 2: Udeľujem spoločnosti ZSE Energia, a.s., IČO: 36 677 281, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava (ďalej len „Spoločnosť„) výslovný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu údajov uvedených v žiadosti a v prípade uzatvorenia zmluvy na základe tejto žiadosti (ďalej len „Zmluva„) aj v rozsahu údajov uvedených v Zmluve, údajov týkajúcich sa mojich záväzkových vzťahov vyplývajúcich zo Zmluvy, údajov o plnení mojich záväzkov vyplývajúcich z týchto vzťahov, a všetkých údajov o mojej osobe získaných z Nebankového registra klientskych informácií (ďalej len „NBCB„), prevádzkovateľom ktorého je Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 404, so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava a všetkých údajov o mojej osobe získaných zo Spoločného registra bankových informácií, prevádzkovateľom ktorého je Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 869 810, so sídlom Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „Údaje„), a to na účel posúdenia kreditného rizika, hodnotenia platobnej schopnosti klienta, predchádzania podvodom a inému konaniu poškodzujúcemu záujmy Spoločnosti. Pri spracúvaní Údajov budú použité aj postupy založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania (tzn. bez ľudského zásahu) na základe skóringu vyjadrujúceho určitý stupeň hodnotenia dôveryhodnosti a platobnej schopnosti klienta. Skóring môže byť poskytnutý prostredníctvom NBCB alebo stanovený Spoločnosťou. Skóring podmieňuje možnosti spôsobu úhrady záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy (napr. pri nedostatočnom skóre nebude možné uhradiť kúpnu cenu v splátkach). Svoj súhlas udeľujem na dobu 5 rokov odo dňa podania žiadosti, a v prípade uzatvorenia Zmluvy na dobu trvania Zmluvy a 5 rokov od zániku všetkých mojich záväzkov voči Spoločnosti vyplývajúcich zo Zmluvy. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a možno ho kedykoľvek odvolať.

Súhlas č. 3: Udeľujem spoločnosti ZSE Energia, a.s., IČO: 36 677 281, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava (ďalej len „Spoločnosť„) výslovný súhlas, aby poskytovala a sprístupňovala moje osobné údaje v rozsahu údajov uvedených v žiadosti a v prípade uzatvorenia zmluvy na základe tejto žiadosti (ďalej len „Zmluva„) aj v rozsahu údajov uvedených v Zmluve, údajov týkajúcich sa mojich záväzkových vzťahov vyplývajúcich zo Zmluvy a údajov o plnení mojich záväzkov vyplývajúcich z týchto vzťahov, a to Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 404, so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava ako prevádzkovateľovi Nebankového registra klientskych informácií (ďalej len „NRKI„) na účel ich ďalšieho poskytnutia a sprístupnenia užívateľom NRKI uvedeným na www.nbcb.sk a užívateľom Spoločného registra bankových informácií uvedeným na www.sbcb.sk za účelom vzájomného informovania sa o bonite, dôveryhodnosti a platobnej disciplíny, ochrany oprávnených hospodárskych záujmov nebankových veriteľských subjektov a prevencie pred úverovými podvodmi. Svoj súhlas udeľujem na dobu 5 rokov odo dňa podania žiadosti a v prípade uzatvorenia Zmluvy na dobu trvania Zmluvy a 5 rokov od zániku všetkých mojich záväzkov voči Spoločnosti vyplývajúcich zo Zmluvy. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a možno ho kedykoľvek odvolať.

Súhlas č. 4: Súhlasím, aby Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 404, so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava ako prevádzkovateľ Nebankového registra klientskych informácií (ďalej len „NRKI„) poskytla a sprístupnila moje osobné údaje získané na základe mnou udeleného súhlasu od spoločnosti ZSE Energia, a.s., IČO: 36 677 281, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava (ďalej len „Spoločnosť„) v rozsahu uvedenom v žiadosti a v prípade uzatvorenia zmluvy so Spoločnosťou na základe tejto žiadosti (ďalej len „Zmluva„) aj v rozsahu údajov uvedených v Zmluve, údajov týkajúcich sa mojich záväzkových vzťahov vyplývajúcich zo Zmluvy a údajov o plnení mojich záväzkov vyplývajúcich z týchto vzťahov, a to užívateľom NRKI uvedeným na www.nbcb.sk a užívateľom Spoločného registra bankových informácií uvedeným na www.sbcb.sk za účelom vzájomného informovania sa o bonite, dôveryhodnosti a platobnej disciplíne ich klientov (dotknutých osôb), ochrany oprávnených hospodárskych záujmov nebankových veriteľských subjektov a prevencie pred úverovými podvodmi. Svoj súhlas udeľujem na dobu 5 rokov odo dňa podania žiadosti a v prípade uzatvorenia Zmluvy na dobu trvania Zmluvy a 5 rokov od zániku všetkých mojich záväzkov voči Spoločnosti vyplývajúcich zo Zmluvy. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a možno ho kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie o ochrane údajov