Informácia zo zákona o energetike

Informácia zo zákona o energetike určená pre zraniteľných odberateľov

V súvislosti s § 17b ods. 7 Zákona o energetike 251/2012 Z. z. Vám dávame na vedomie nasledovnú informáciu. V súvislosti s ňou nie sú z Vašej strany potrebné žiadne kroky.

Ako Váš dodávateľ elektriny/plynu, s ktorým máte uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny/plynu za cenu regulovanú úradom, sme povinní Vás informovať o Vašom práve na zmenu dodávateľa elektriny/plynu a o ponukách dodávok elektriny/plynu za ceny nepodliehajúce cenovej regulácii. Zároveň máme povinnosť Vás poučiť o postupe uplatnenia práva na zmenu dodávateľa elektriny/plynu. V nasledujúcom texte sme pre Vás spracovali potrebné informácie v zjednodušenej podobe.

1. Termíny spojené so zmenou dodávateľa elektriny alebo plynu

Tak ako doposiaľ, má zákazník právo na výber a zmenu dodávateľa elektriny a plynu. V prípade, ak sa rozhodne zmeniť dodávateľa energií a zároveň chce mať zabezpečenú dodávku energií za cenu regulovovanú úradom, je potrebné najneskôr do 31. marca 2024:

  • doručiť výpoveď Zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo plynu pôvodnému dodávateľovi, a zároveň
  • uzatvoriť do tohto termínu zmluvu s novým dodávateľom.

Zmluva s pôvodným dodávateľom tak zanikne k 31. decembru 2024 a dodávka elektriny alebo plynu, podľa zmluvy uzatvorenej s novým dodávateľom, začne od 1. januára nasledujúceho roka.

2. Možnosť využívania produktov s neregulovanou cenou elektriny a plynu

  • Takzvaní zraniteľní odberatelia majú právo na dodávku elektriny a plynu za cenu regulovanú úradom. Aktuálne znenie zákona o energetike im však umožňujú odoberať elektrinu a plyn za cenu nepodliehajúcu cenovej regulácii. Tieto produkty sú výhodne v situácii, keď je trhová cena nižšia než cena regulovaná úradom.


Príklad: Ak sa rozhodnete využívať neregulovaný produkt, do 31. 3. 2024 je potrebné vystúpiť z regulovaného segmentu. Následne je potrebné uzatvoriť s dodávateľom novú zmluvu s cenou nepodliehajúcou cenovej regulácii s dodávkou od 1. 1. 2025. Opätovné prihlásenie sa do regulácie je možné až pre dodávku so začiatkom od 1. 1. 2026.


Naše neregulované produkty pre domácnosti a firmy/organizácie

Úplne znenie aktualizovaného zákona o energetike

Prejsť na stránku ZSE