Riešenie problémov s faktúrami a platbami

Vyberte tému

Neprišla mi faktúra

Kontrola faktúr

Faktúry a preddavkové platby si môžete skontrolovať vo vašom online účte. Môžete si tiež stiahnuť faktúru vo formáte pdf, skontrolovať alebo zmeniť nastavenie elektronickej faktúry a nastavenie korešpondenčnej adresy.

Typické príčiny nedoručenia faktúry

  • Faktúru sme zaslali na adresu, kde už nebývate. Nahláste nám novú korešpondenčnú adresu.
  • E-mail s e-faktúrou bol vaším poskytovateľom e-mailovej služby zaradený do priečinka SPAM. Skontrolujte priečinok SPAM.
  • E-mail nebolo možné doručiť, pretože máte plnú schránku. Vyčistite svoju e-mailovú schránku.
  • E-mail nebolo možné doručiť, pretože vaša e-mailová adresa bola zrušená. Nahláste nám váš nový e-mail.

Ak požadujete doposlať chýbajúcu faktúru,kontaktujte nás.

Aplikačný box[Pomohla Vam rada]
Prišla mi upomienka

Ak vám prišla upomienka, odporúčame vám okamžitú úhradu nedoplatku podľa informácií v upomienke, aby nedošlo k odpojeniu vášho odberného miesta od elektriny alebo plynu.

V prípade, že ste chýbajúcu platbu už uhradili, je možné, že platba nebola ešte pripísaná na náš účet. Kontaktujte nás a predložte doklad o úhrade. Podľa Obchodného zákonníka je peňažný záväzok splnený až pripísaním sumy na účet veriteľa v banke.

Aplikačný box[Pomohla Vam rada]
Prečo mám nedoplatok

Typické prípady, kedy vznikne nedoplatok

  • Vaša spotreba sa počas roka výrazne zmenila, napríklad kúpou nového spotrebiča alebo zariadenia do domácnosti, narodením dieťaťa a podobne, ale preddavky ste nezvýšili.
  • Odpočet spotreby bol vykonaný odhadom, pričom skutočná spotreba bola nižšia. Ak je stav na vašom elektromere alebo plynomere nižší ako stav na faktúre, môžete podať reklamáciu.
  • Váš elektromer je pokazený, napríklad meria spotrebu, aj keď je všetko v domácnosti vypnuté. Môžete podať reklamáciu na PDS (Prevádzkovateľ distribučnej sústavy). V prípade neoprávnenej reklamácie zaplatíte poplatok za preskúšanie elektromera.
Aplikačný box[Pomohla Vam rada]

Chcem sa poradiť

Aplikačný box[Chat button LiveAgent]

Zobraziť kontakty