Vysvetlenie fakturácie

Zistite, kedy máte platiť preddavky, ako čítať faktúru, prečo máte nedoplatok alebo kam vám zašleme preplatok.

Vyberte tému

Preddavkové platby

Čo sú preddavkové platby

Preddavkové platby sú zálohy za elektrinu a plyn, ktoré uhrádzate počas roka podľa harmonogramu preddavkových platieb. 1 x za rok vám pošleme vyúčtovanie a nový harmonogram.

Výška preddavkov

Určuje sa podľa predpokladanej spotreby na vašom odbernom mieste tak, aby boli vaše platby rovnomerne rozložené počas roka a aby ste v ročnom vyúčtovaní nemali veľký nedoplatok.

 • V prípade, že budete mať v ročnom vyúčtovaní nedoplatok alebo veľký preplatok, automaticky vám upravíme výšku preddavkov pre nasledujúce obdobie.
 • V prípade, že sa vaša spotreba počas roka výrazne zmení, napríklad kúpou nového spotrebiča alebo zariadenia do domácnosti, narodením dieťaťa a podobne, odporúčame vám požiadať o zvýšenie preddavkov.

Frekvencia preddavkov

Môžete si zvoliť:

 • mesačne (11 preddavkov + 1 vyúčtovanie)
 • štvrťročne (4 preddavky + 1 vyúčtovanie)
 • polročne (2 preddavky + 1 vyúčtovanie)
 • ročne (1 preddavok + 1 vyúčtovanie)

Deň splatnosti preddavkov

Určuje sa automaticky podľa fakturačnej oblasti vášho odberného miesta. V prípade, že potrebujete platby prispôsobiť napríklad dňu vašej výplaty, môžete si zvoliť z nasledovných možností:

 • 6. deň v mesiaci
 • 12. deň v mesiaci
 • 18. deň v mesiaci

Spôsob platby

Môžete si zvoliť:

 • Inkaso
 • Bankový prevod
 • Poštová poukážka
Aplikačný box[Pomohla Vam rada]
Vyúčtovanie

Čo je vyúčtovanie

Vyúčtovanie je vyúčtovacia faktúra za elektrinu alebo plyn a slúži na vyrovnanie rozdielu medzi cenou vami spotrebovanej energie a platbami, ktoré ste zaplatili. Výsledok vyúčtovania môže byť preplatok alebo nedoplatok.

Kedy príde vyúčtovanie

 • Ročné vyúčtovanie sa vystavuje 1 x za rok podľa fakturačnej oblasti vášho odberného miesta, zvyčajne na základe odpočtu elektromera/plynomera alebo odhadom.
 • Mimoriadne vyúčtovanie sa vystavuje napríklad v prípade ukončenia zmluvy, v prípade výmeny prístroja, pri zmene sadzby alebo na žiadosť zákazníka.

Ako príde vyúčtovanie

Môžete si zvoliť:

 • Poštou na vašu korešpondenčnú adresu.
 • E-mailom na vašu e-mailovú adresu ako elektronická faktúra vo formáte pdf.

Ako čítať vyúčtovanie

Vyúčtovanie sa môže zdať ťažko zrozumiteľné, žiaľ, podobu a presný rozpis nám, rovnako ako všetkým dodávateľom energií v SR, predpisuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Vyúčtovanie – nedoplatok

Nedoplatok je potrebné uhradiť v lehote splatnosti uvedenej na faktúre dohodnutým spôsobom platby. Faktúra je považovaná za uhradenú až dňom pripísania finančných prostriedkov na účet spoločnosti ZSE Energia, a.s.

Typické prípady, kedy vznikne nedoplatok:

 • Vaša spotreba sa počas roka výrazne zmenila, napríklad kúpou nového spotrebiča alebo zariadenia do domácnosti, narodením dieťaťa a podobne, ale preddavky ste nezvýšili.
 • Odpočet spotreby bol vykonaný odhadom, pričom skutočná spotreba bola nižšia. Ak je stav na vašom elektromere alebo plynomere nižší ako stav na faktúre, môžete podať reklamáciu.
 • Váš elektromer je pokazený, napríklad meria spotrebu, aj keď je všetko v domácnosti vypnuté. Môžete u nás podať reklamáciu, ktorú zašleme na PDS (Prevádzkovateľ distribučnej sústavy). V prípade neoprávnenej reklamácie zaplatíte poplatok za preskúšanie elektromera.

Vyúčtovanie – preplatok

Ak je preplatok nižší ako preddavková platba:

 • Suma bude použitá na čiastočnú úhradu najbližšej preddavkovej platby.
 • V prípade, že chcete preplatok vyplatiť, môžete oň požiadať do dátumu uvedenom na faktúre.

Ak je preplatok vyšší ako preddavková platba:

 • Sumu vám vrátime v lehote splatnosti uvedenej na faktúre.
 • Sumu vrátime dohodnutým spôsobom platby, buď poštovou poukážkou alebo prevodom na váš bankový účet.
Aplikačný box[Pomohla Vam rada]
Upomienky

Čo je upomienka

Upomienka je výzva pre zákazníka na úhradu platby v prípade, že zaevidujeme pohľadávky po splatnosti.

 • Odporúčame vám okamžitú úhradu nedoplatku podľa informácií v upomienke, aby nedošlo k odpojeniu vášho odberného miesta od elektriny alebo plynu.
 • V prípade, že ste chýbajúcu platbu už uhradili, je možné, že platba nebola ešte pripísaná na náš účet. Kontaktujte nás a predložte doklad o úhrade. Podľa Obchodného zákonníka je peňažný záväzok splnený až pripísaním sumy na účet veriteľa v banke.

Ako príde upomienka

 • Prvú upomienku vám zvyčajne zašleme e-mailom alebo SMS, ak na vás evidujeme e-mailovú adresu alebo telefónne číslo.
 • Ak platbu neuhradíte, pošleme vám upomienku listom. Listové upomienky sú spoplatnené sumou 5,50 € pre domácnosti a 10 € pre podnikateľov.
 • Ak platbu neuhradíte ani v splatnosti uvedenej na upomienke, spustíme proces odpojenia odberného miesta. Predtým sa vám ešte pokúsime zatelefonovať alebo pošleme SMS, ak na vás evidujeme telefónne číslo.

Po odpojení

Ak požadujete opätovné pripojenie elektriny alebo plynu je potrebné uhradiť všetky nedoplatky a navyše poplatok za opätovné pripojenie.

 • V prípade elektriny je výška poplatku za pripojenie do distribučnej siete 92,66 €. Cenu určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na základe zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach.
 • V prípade plynu výšku poplatku za znovupripojenie uvádza cenník SPP distribúcia. Ak došlo k fyzickému prerušeniu, poplatok je 166,04 € (prerušenie 83,02 € + obnovenie 83,02 €). Ak nedošlo k fyzickému prerušeniu, poplatok je 119,02 € (prerušenie 83,02 € + obnovenie 36 €).

Ak sa nám neozvete, vystavíme vám vyúčtovaciu faktúru k ukončeniu odberu.

V oblasti vymáhania pohľadávok spolupracujeme s nasledovnými spoločnosťami:

McGrath & Arthur, s.r.o.
Patizánska 2
Bratislava 811 03
IČO: 35 962 836

Protourion Slovakia, s. r. o.
Kutlíkova 17
Bratislava 852 50
IČO: 36 752 681

Atradius Collections B.V., organizační složka
Karolinská 661/4
Praha 8, Karlín, 18600
Česká republika
IČO: 28377010

Aplikačný box[Pomohla Vam rada]

Chcem sa poradiť

Aplikačný box[Chat button LiveAgent]

Zobraziť kontakty