Informácie - Zelená solidarita

Informácie k projektu Zelená solidarita

Projekt Zelená solidarita je pomoc určená pre ľudí s nízkym príjmom a spustenie je plánované na 3. kvartál 2024, presný termín zatiaľ oznámený nebol.V rámci tohto projektu domácnosti budú môcť požiadať o podporu až do výšky 90 % oprávnených nákladov. Postup žiadosti o dotáciu a aktivácia poukážky je rovnaká ako pri projekte Zelená domácnostiach, líši sa len v tom, že pomoc z projektu Zelená solidarita je určený len pre nízkopríjmové domácnosti.

Kto bude mať nárok na podporu pre nízkopríjmové domácnosti?

Za nízkopríjmovú domácnosť budú v projekte spoločne posudzovaní vlastníci nehnuteľností a všetci, ktorí majú evidovaný pobyt v mieste inštalácie v rodinnom dome minimálne 12 mesiacov pred požiadaním o príspevok.Zvýhodnený príspevok budú môcť využiť domácnosti, ktoré majú preukázateľný čistý príjem rovný alebo nižší ako je stanovený limit.Ten vychádza z definície štatistického úradu v zmysle metodiky EU SILC, podľa ktorej je horná hranica okolo rozptylu rizika chudoby stanovená ako 70 % mediánu národného ekvivalentného ročného disponibilného príjmu. Na podporu budú mať nárok aj domácnosti, v ktorých bývajú držitelia preukazu ŤZP, pričom pre nich bude hranica príjmu na úrovni mediánu.Príjem domácnosti a splnenie ďalších podmienok podpory bude Slovenská inovačná a energetická agentúra preverovať v spolupráci so štátnymi orgánmi.

Hranica ročného čistého príjmu

Modelové príklady

Disponibilný príjem

Za disponibilný príjem pre tento účel sa považuje suma príjmu pre všetkých členov domácnosti za posledné ukončené daňové obdobie, pričom za príjem sú považované dôchodkové dávky, kompenzačný príspevok baníkom, príjem zo závislej činnosti a príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti po zdanení a odpočítaní povinných odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Hranicu ročného čistého príjmu si môžete vypočítať prostredníctvompríjmovej kalkulačkyna webovom sídle Zelená domácnostiam.

Prejsť na stránku ZSE