/

Informácie o používaní osobných údajov na internetových stránkach

Pri návšteve našich internetových stránok získavame informácie týkajúce sa návštevníkov stránok (ďalej len „návštevníci" alebo „vy" v príslušnom gramatickom tvare), ktoré môžu v niektorých prípadoch obsahovať aj osobné údaje. Pod označením „naše stránky" sa myslia weby prevádzkované ZSE, najmä www.zse.sk, www.zeon.sk, www.setri.sk.

Chceme, aby návštevníci našich stránok mali prehľad o tom, aké osobné údaje používame, čo s nimi robíme, komu ich poskytujeme a tiež rozumeli svojim právam, prostredníctvom ktorých môžu vykonávať kontrolu nad spracúvaním svojich osobných údajov.

Tento dokument poskytuje informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov návštevníkov internetových stránok v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR") a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Upozornenie: Naše webové stránky nie sú určené používateľom mladším ako 18 rokov. Ak máte menej ako 18 rokov, neposkytujte prostredníctvom našich stránok žiadne osobné údaje ani súhlasy so spracúvaním osobných údajov.

1 Zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov

Spoločnosť ZSE Energia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 677 281, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3978/B (len „ZSE" alebo „my" v príslušnom gramatickom tvare), e-mail: kontakt@zse.sk, Zákaznícka linka: 0850 111 555 (zo zahraničia volajte: +421 232 101 933), www.zse.sk spracúva osobné údaje návštevníkov v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto informáciách a ako prevádzkovateľ zodpovedá za ich ochranu a spracúvanie. Pokiaľ právne predpisy neustanovujú inak, ZSE taktiež nesie zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľmi, ktorých na tento účel poverila.

2 Cookies

Kliknutie na tlačidlo „Ok" umiestnené na banneri v dolnej časti stránky alebo využívanie našich stránok bez blokovania cookies vo vašom internetovom prehliadači považujeme súhlas s využívaním cookies.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré naše stránky vytvárajú a ukladajú vo vašom zariadení (notebook, smartphone, tablet atď.) prostredníctvom internetového prehliadača. Internetový prehliadač umožňuje tieto súbory našich stránkach tiež následne čítať. Cookies slúžia na zabezpečenie dôležitých funkcií našich stránok a umožňujú nám zbierať informácie o vašich aktivitách a správaní pri vstupe na stránku a počas jej používania.
Niektoré cookies sú používané len počas otvorenia stránky vo webovom prehliadači, iné môžu zostať vo vašom zariadení uložené aj dlhšiu dobu. Cookies, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení, nám umožňujú priradiť informácie o vašich aktivitách pri predchádzajúcich návštevách stránok.

Okrem cookies používajú naše stránky aj tzv. web beacons, čo sú malé pixelové obrázky umiestnené na našich stránkach (nie sú ukladané do vášho zariadenia). Web beacons majú podobnú funkciu ako cookies a pre zjednodušenie ich budeme v ďalšom texte označovať tiež ako cookies.

3 Blokovanie a odstránenie cookies

Ukladanie cookies môžete prostredníctvom nastavenia vášho internetového prehliadača vypnúť alebo obmedziť len na niektoré druhy cookies. Cookies uložené vo vašom zariadení môžete taktiež kedykoľvek vymazať. Bližšie informácie nájdete v návode k internetovému prehliadaču, ktorý používate. V prípade úplného vypnutia cookies, nemusia byť niektoré funkcionality našich stránok dostupné.

4 Prispôsobenie obsahu internetových stránok

Cookies používame na prispôsobenie obsahu stránok individuálnym záujmom konkrétneho návštevníka. To znamená, že na stránkach sa zobrazujú prispôsobené ponuky, cielené reklamy a iné personalizované informácie v závislosti od toho, akým spôsobom návštevník stránky využíva.

Na tento účel používame nasledujúce informácie:

 • Informácie o zariadení, najmä IP adresa, operačný systém a platforma,
 • Informácie o správaní na internetových stránkach, najmä informácie o návšteve stránok vrátane URL adresy, vyhľadávané výrazy, informácie o vyhľadávanom obsahu a navštívených stránkach, doba odozvy stránky, informácie o chybách sťahovania, dĺžka zobrazenia jednotlivých stránok, interakcia návštevníka (napr. kliknutie myšou, presunutie kurzora myši, skrolovanie stránky, spôsoby prístupu na stránku a opustenie stránky),
 • Odvodené údaje vytvorené analýzou a predikciami na základe informácií o správaní na internetových stránkach.

Údaje sú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým snaha efektívnejšie sprístupňovať online obsah jednotlivým návštevníkom. Údaje uchovávame počas platnosti cookies (pozri tabuľku v bode 9).

Proti spracúvaniu údajov máte právo uplatniť námietku. V takom prípade nesmieme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami.

5 Priradenie informácií k zákazníkovi

Informácie získané o návštevníkovi našich stránok môžu byť na základe samostatného súhlasu následne priradené ku konkrétnemu zákazníkovi a jeho ďalším osobným údajom a použité na účel uvedený v súhlase. Identifikácia používateľa stránky ako nášho zákazníka sa uskutočňuje na základe prihlásenia do Online účtu, vstupom na stránku prostredníctvom kliknutia na hypertextový odkaz umiestnený v e-mailovej správe zaslanej zákazníkovi alebo iným vhodným spôsobom. Rozsah párovaných údajov je určený časovou platnosťou cookies. To znamená, že k zákazníkovi môžu byť priradené aj informácie získané (ako o neidentifikovanom návštevníkovi) ešte pred udelením súhlasu.

6 Priamy marketing

Údaje spracúvame tiež na účel poskytovania informácií o našich produktoch a službách, najmä o mimoriadnych ponukách, zľavách či iných akciách. Obsah marketingových informácií môže byť prispôsobený individuálnym záujmom na základe odvodených údajov vytvorených pri využívaní internetových stránok ako aj ďalších informácií získaných o zákazníkovi. Priamy marketing sa uskutočňuje e-mailom, telefonicky príp. poštou.

Na tento účel sú spracúvané nasledujúce informácie:

 • Informácie o zariadení, najmä IP adresa, operačný systém a platforma,
 • Informácie o správaní na internetových stránkach, najmä informácie o návšteve stránok vrátane URL adresy webu, z ktorého prichádzate na naše stránky, vyhľadávané výrazy, informácie o vyhľadávanom obsahu a navštívených stránkach, doba odozvy stránky, informácie o chybách sťahovania, dĺžka zobrazenia jednotlivých stránok, interakcia návštevníka (napr. kliknutie myšou, presunutie kurzora myši, skrolovanie stránky), spôsoby prístupu na stránku a opustenie stránky),
 • Odvodené údaje vytvorené analýzou a predikciami na základe informácií o správaní na internetových stránkach,
 • Identifikačné údaje, najmä meno, priezvisko, titul, dátum narodenia,
 • Kontaktné údaje, najmä adresa, telefónne číslo, e-mail,
 • Informácie o využívaní produktov a služieb, najmä druh využívaných produktov, spôsob využívania produktov vrátane spôsobu platby,
 • Pridelené identifikátory,
 • Prihlasovacie údaje do Online účtu,
 • Informácie o interakcii a spätnej väzbe zákazníka (napr. prezretie určitej ponuky, prejavenie záujmu o určitý produkt, požiadavky, sťažnosti, reklamácie).

Údaje sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby. Súhlas je dobrovoľný a možno ho kedykoľvek odvolať e-mailom na kontakt@zse.sk, na Zákazníckej linke, v ZSE Centrách alebo listom na našu adresu. Ak dôjde k odvolaniu alebo uplynutiu doby trvania súhlasu, osobné údaje nesmú byť ďalej spracúvané a musia sa zlikvidovať (za predpokladu, že neexistuje iný účel spracúvania založený na inom právnom základe). Údaje uchovávame počas trvania platného súhlasu, max. 2 roky po ukončení zmluvného vzťahu so ZSE alebo po zrušení registrácie v Online účte ZSE podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane neskôr.

7 Optimalizácia funkčnosti, štatistiky a bezpečnosť

Cookies využívame tiež na:

 • Optimalizáciu funkčnosti stránok, identifikáciu a odstraňovanie porúch, testovanie nových funkcionalít,
 • Prijatie bezpečnostných opatrení, predchádzanie útokom na stránky a ich zneužitiu,
 • Analýzu návštevnosti, tvorbu štatistík a meranie účinnosti online reklamy.

Na tento účel používame nasledujúce informácie:

 • Informácie o zariadení, najmä IP adresa, operačný systém a platforma, lokalizačné údaje v obmedzenom rozsahu (obec),
 • Informácie o správaní na internetových stránkach, najmä informácie o návšteve stránok vrátane URL adresy, vyhľadávané výrazy, informácie o vyhľadávanom obsahu a navštívených stránkach, doba odozvy stránky, informácie o chybách sťahovania, dĺžka zobrazenia jednotlivých stránok, interakcia návštevníka (napr. kliknutie myšou, presunutie kurzora myši, skrolovanie stránky), spôsoby prístupu na stránku a opustenie stránky).

Údaje sú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je kontinuálna, efektívna a bezpečná prevádzka našich stránok. Údaje uchovávame počas platnosti cookies (pozri tabuľku v bode 9).

Proti spracúvaniu údajov máte právo uplatniť námietku. V takom prípade nesmieme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami.

8 Profilovanie a odvodené údaje

Pri prispôsobení obsahu našich stránok a priamom marketingu analyzujeme získané informácie a zaraďujeme návštevníkov resp. zákazníkov do určitých kategórií, ktoré nám podľa stanovených kritérií umožňujú hodnotiť ich správanie a predvídať aspekty súvisiace s osobnými preferenciami a záujmami. Týmto spôsobom vytvárame profily osôb a získané údaje dopĺňame o ďalšie odvodené údaje (napr. ak si zákazník na stránke prezrel ponuku plynu, bude zaradený do profilu „Záujemcovia o plyn"). Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie založené na profilovaní, ktoré by malo právne alebo podobne významné účinky (čl. 22 GDPR). Predmetom profilovania nie sú osobitné kategórie osobných údajov v zmysle čl. 9 GDPR.

9 Druhy cookies a ich platnosť

V nižšie uvedenej tabuľke nájdete prehľad najpoužívanejších súborov cookie na našich stránkach. Súbory cookie sa odlišujú svojou funkciou a časovou platnosťou.

Cookie
Typ Popis Platnosť
JSESSIONID
Online Ucet
Session ID
Počas celej interakcie (do zatvorenia okna internetového prehliadača /odhlásenia z Online účtu)
LaSID
LiveAgent
Session ID
Počas celej interakcie (do zatvorenia okna internetového prehliadača /odhlásenia z Online účtu)
 LaUserDetails LiveAgent
 Informácie o návštevníkovi (meno, priezvisko, emailová adresa) Počas celej interakcie (do zatvorenia okna internetového prehliadača /odhlásenia z Online účtu) 
 LaVisitorId LiveAgent
ID pre rozpoznanie návštevníka pri každej návšteve stránky  1 sekunda 
 LaVisitorNew LiveAgent
Informácia, či sa jedná o nového návštevníka alebo návštevníka, ktorý sa opakovane vrátil na stránku  24 hodín 
 LaRunningChat LiveAgent
Načítanie okna chatu, ak bola stránka znova načítaná (reload)  Počas celej interakcie (do zatvorenia
okna internetového prehliadača
/odhlásenia z Online účtu) 
__exponea_etc__  Exponea Identifikácia návštevníka  3 roky 
 __exponea_time2__ Exponea  Časový rozdiel medzi prehliadačom a serverom  60 minút 
__EX_{ID} Exponea  Slúži pre identifikáciu zákazníka naprieč doménami ZSE  3 roky 
_ga
Google Analytics
Identifikácia návštevníka
2 roky
_gid
Google Analytics
Identifikácia návštevníka
24 hodín
_gat

Slúži pre identifikáciu zákazníka naprieč doménami ZSE
3 roky

 

_ga

10 Tretie strany

Naše stránky môžu obsahovať odkazy a prepojenia na webové stránky tretích strán. Za dodržiavanie ochrany údajov ani prípadné porušenia, ktoré vzniknú po opustení našich stránok a vstupe na webové stránky tretích strán, nenesieme žiadnu zodpovednosť.

K presmerovaniu na webové stránky tretích strán dochádza napríklad aj vtedy, keď sa do Online účtu prihlasujete prostredníctvom vášho Facebook alebo Google účtu. Facebook aj Google majú vlastné podmienky ochrany súkromia, ktoré sú dostupné na:

Google Analytics

Naše stránky používajú službu Google Analytics. Google Analytics nám umožňuje prostredníctvom súborov cookie analyzovať používanie stránok, vytvárať rôzne štatistiky a reporty. Vhodným nastavením vášho internetového prehliadača môžete zakázať ukladanie cookies a zabrániť tak tomu, aby vaše údaje boli používané v Google Analytics. Blokovanie cookies však môže spôsobiť, že niektoré funkcionality stránok nebudú dostupné.

Používaniu vašich údajov v Google Analytics môžete tiež zabrániť nainštalovaním doplnku Google Analytics opt-out browser add-on do vášho webového prehliadača.

Prečítajte si bližšie informácie ako spoločnosť Google využíva údaje, keď používate naše stránky.

Google AdWords

Na správu reklamy vrátane umiestňovania cielenej reklamy na základe správania používateľov používame službu AdWords príp. ďalšie nástroje od spoločnosti Google. Tieto inzertné produkty využívajú na svoje fungovanie súbory cookie. Prečítajte si, aké typy súborov cookies používajú spoločnosť Google a jej partneri.

Používanie cookie na účely reklamy môžete obmedziť pomocou príslušných nastavení vášho internetového prehliadača alebo môžete využiť tiež nástroj Google na nastavenie reklám.

Hotjar

Služba Hotjar nám umožňuje zlepšovať funkcionalitu našich stránok, robiť ich užívateľsky prívetivými, hodnotnejšími a zjednodušovať ich použitie pre návštevníkov. Prečítajte si ďalšie informácie o používaní údajov službou Hotjar.

Získavanie informácií o používaní našich stránok prostredníctvom služby Hotjar môžete vypnúť kliknutím na tlačidlo „DISABLE HOTJAR" alebo príslušným nastavením vášho prehliadača (zapnutím funkcie Nesledovať „Do Not Track").

11 Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov (najmä o prenose údajov, príjemcoch, vašich právach dotknutej osoby a možnostiach ich uplatnenia vrátane kontaktu na zodpovednú osobu nájdete vo všeobecných Informáciách o ochrane osobných údajov.