/

Informácie o spracúvaní údajov na našej webovej stránke

Spoločnosť ZSE Energia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 677 281, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č.  3978/B (ďalej aj „my“ alebo „naša spoločnosť“), Vám predkladáme toto vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov obsahujúce informáciu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR") o tom, či a v akom rozsahu spracúvame Vaše osobné údaje, keď navštívite našu webovú stránku na tejto doméne. 

A. Cookies

1. Webová stránka

Keď navštívite našu webovú stránku prvýkrát alebo ak sa žiadne cookies nenachádzajú vo Vašom počítači, budete informovaní o používaní cookies. Navyše získavame Váš súhlas na niektoré spracovateľské operácie.

V prípade Vašej návštevy našej webovej stránky iba za účelom získania informácií, t. j. keď sa nezaregistrujete, neprihlásite alebo iným spôsobom nám neposkytnete viac doplňujúcich informácií, zbierame a spracúvame len osobné údaje, ktoré Váš prehliadač a Váš poskytovateľ internetu pošle na náš server.

Týmito údajmi sú napríklad: IP adresa, informácia o stránke, ktorú ste naposledy navštívili, operačný systém a verzia webového prehliadača inštalovaného na Vašom PC, informácie o správaní na webovej stránke, najmä informácie o návšteve stránky vrátane URL adresy, vyhľadávané výrazy, informácie o vyhľadávanom obsahu, doba odozvy stránky, informácie o chybách sťahovania, dĺžka zobrazenia jednotlivých stránok a pod. 

Na to, aby naša webová stránka mohla riadne fungovať a aby sme si mohli plniť naše povinnosti, sprístupňujeme Vaše osobné údaje našim poskytovateľom služieb.

 

2. Čo sú cookies

Pri návšteve našej webovej stránky sú údaje uchovávané na Vašom počítači a na lokálnom úložisku vo Vašom prehliadači ako tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v prehliadači Vášho počítača a ktoré sú používané tým, kto ich tam uložil (napríklad našou spoločnosťou) na to, aby získal určité informácie. 

Cookies nemôžu spúšťať programy alebo umiestňovať vírusy vo Vašom počítači. O účeloch zbierania cookies sa dozviete v ďalšom texte.

Počas trvania Vašej návštevy na našej stránke sa ukladajú tzv. session cookies (alebo „cookies jednej relácie“). Tieto obsahujú tzv. session ID, vďaka ktorému sme schopní spríjemniť Vaše surfovanie na našej webovej stránke. Session cookies sú automaticky vymazané, keď zatvoríte svoj prehliadač. 

Okrem toho používame aj dlhodobé (perzistentné) cookies. Dlhodobé cookies sú automaticky vymazané po určitej dobe, pričom jej dĺžka závisí od konkrétneho druhu cookies. Svoje cookies môžete vymazať kedykoľvek v nastaveniach Vášho internetového prehliadača.

 

3. Požadované (technicky nevyhnutné) cookies

Technicky nevyhnutné cookies zahŕňajú údaje nevyhnutné (z technického hľadiska) na zobrazenie stránky a tiež na zaistenie jej bezpečnosti a stability. Právnym základom na spracúvanie týchto údajov je oprávnený záujem v zmysle článku 6, ods. 1 písm. f) GDPR, pričom účelom je zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky a jej bezpečnosti. Tieto údaje však nie sú uchovávané spolu s inými osobnými údajmi.

V tomto prehľade nájdete informácie najmä o tom, aký je účel týchto jednotlivých cookies, počas akej doby ich uchovávame a kto je ich príjemcom.

Väčšina prehliadačov je prednastavených tak, aby automaticky ukladali cookies. Toto nastavenie však môžete zmeniť a zabrániť tak ich ukladaniu alebo si zvoliť také nastavenie, aby Vás prehliadač pred každým ukladaním cookies notifikoval. Užívatelia, ktorí nepovolia ukladanie cookies, môžu mať obmedzený prístup k niektorým funkcionalitám našej webovej stránky. ,

Pri technicky nevyhnutných cookies je možné, že niektoré z nich sa prenášajú do tretích krajín, najmä do USA a do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

Dôležité: Vo svojom prehliadači môžete zvoliť také nastavenie, aby napríklad odmietol ukladanie cookies tretích strán alebo akékoľvek cookies. Takéto odmietnutie cookies však môže obmedziť Váš prístup k niektorým funkcionalitám našej webovej stránky alebo sa stránka nemusí zobraziť vôbec.

 

4. Preferenčné cookies

Preferenčné cookies sú cookies, ktoré umožňujú webovej stránke zapamätať si určité informácie, aby vám následne mohla zjednodušiť surfovanie – ide napr. o nastavenie jazyka, regiónu, v ktorom sa nachádzate alebo kvality prehrávaného videa na stránke apod.

Právnym základom na spracúvanie týchto druhov cookies je súhlas v zmysle článku 6, ods. 1 písm. a) GDPR.

V tomto prehľade nájdete informácie najmä o tom, aký je účel týchto jednotlivých cookies, počas akej doby ich uchovávame a kto je ich príjemcom.

Pri preferenčných cookies je možné, že niektoré z nich sa prenášajú do tretích krajín, najmä do USA.

 

5. Analytické/ štatistické cookies

Google Analytics

Používame službu Google Analytics na zbieranie údajov na našej stránke. To nám umožňuje vytvárať správy o aktivite na webovej stránke a tak ju zlepšovať. 

Právnym základom na spracúvanie týchto druhov cookies je súhlas v zmysle článku 6, ods. 1 písm. a) GDPR. Je na Vás, či nám tento súhlas udelíte. Zároveň môžete tento súhlas po jeho udelení kedykoľvek odvolať.

V tomto prehľade nájdete informácie najmä o tom, aký je účel jednotlivých cookies, počas akej doby ich uchovávame a kto je ich príjemcom

Pri službe Google Analytics môže dochádzať k prenosu dát do krajín mimo EÚ/ EHP a do krajín, ktoré neposkytujú požadované záruky v oblasti ochrany osobných údajov. V prípade, že dáta budú prenesené do USA, existuje riziko, že tieto dáta budú spracúvané orgánmi USA na účely dohľadu a kontroly bez prislúchajúcich zákonných záruk. 

Na tomto odkaze si môžete prečítať Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy

Pri analytických/ štatistických cookies je možné, že niektoré z nich sa prenášajú do tretích krajín, najmä do USA.

 

6. Marketingové cookies

Zbierame aj cookies, prostredníctvom ktorých môžeme poskytovať údaje o návšteve našej webovej stránky reklamným platformám, ktoré Vám následne môžu zobrazovať reklamu, ktorá Vás môže zaujímať. 

Právnym základom na spracúvanie týchto druhov cookies je súhlas v zmysle článku 6, ods. 1 písm. a) GDPR.

V tomto prehľade nájdete informácie najmä o tom, aký je účel týchto jednotlivých cookies, počas akej doby ich uchovávame a kto je ich príjemcom.

Pri marketingových cookies je možné, že niektoré z nich sa prenášajú do tretích krajín, najmä do USA a do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

B. Príjemcovia, zdroje údajov a prenos do tretích krajín

1. Kategórie príjemcov údajov

Osobné údaje poskytujeme spoločnostiam v rámci skupiny ZSE (za účelom plnenia zmluvných povinností) a našim externým poskytovateľom služieb (v oblasti IT, za účelom údržby IT infraštruktúry).


2. Zdroje údajov

Osobné údaje získavame priamo od Vás. Ak je to nevyhnutné na poskytovanie našich služieb, spracúvame osobné údaje získané z používania našej webovej stránky.


3. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Údaje môžu byť prenášané do krajín mimo EÚ a EHP (ďalej „tretie krajiny“) za účelom údržby, vývoja a prevádzky IT systémov. 

Pri službe Google Analytics môže dochádzať k prenosu dát do krajín mimo EÚ/ EHP a do krajín, ktoré neposkytujú požadované záruky v oblasti ochrany osobných údajov. V prípade, že dáta budú prenesené do USA, existuje riziko, že tieto dáta budú spracúvané orgánmi USA na účely dohľadu a kontroly bez prislúchajúcich zákonných záruk.

C. Doba uchovávania údajov alebo kritériá na jej určenie

Vaše údaje uchovávame dovtedy, kým je to potrebné na dosiahnutie určitých účelov, na ktoré tieto údaje boli získané (napr. plnenie zmluvy). Keď už to nie je potrebné pre daný účel, údaje vymažeme.

Konkrétne doby uchovávania sú uvedené v prehľadoch pri jednotlivých druhoch cookies vyššie.

D. Vaše práva

Spoločnosť je ako prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvanie Vašich osobných údajov. Vo svojom prehliadači môžete zvoliť také nastavenie, ktoré zabráni zbieraniu cookies, prípadne môžete vymazať všetky cookies, ktoré sa dosiaľ vo Vašom počítači uložili. Môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť so žiadosťou o informáciu, aké údaje o Vás spracúvame, alebo môžete požiadať o ich opravu, obmedzenie spracúvania Vašich údajov alebo o ich výmaz, ak tieto údaje už nie sú ďalej potrebné. Navyše môžete kedykoľvek namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania oprávnený záujem. 

Vašu žiadosť môžete poslať:

- písomne na adresu spoločnosti:

ZSE Energia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Slovenská republika, alebo 

- e-mailom na dpo@zse.sk

V prípade cookies, ktoré získavame na základe Vášho súhlasu, môžete svoj súhlas odvolať.

V prípade spracúvania Vašich údajov na základe Vášho súhlasu, môžete svoj súhlas odvolať (smerom do budúcna) kedykoľvek. Na základe Vašej žiadosti ukončíme spracúvanie Vašich údajov pre daný účel, pre ktorý bol súhlas udelený. Svoje odvolanie súhlasu môžete poslať:

- písomne na adresu spoločnosti:

ZSE Energia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Slovenská republika, alebo 

- e-mailom na dpo@zse.sk

Zároveň môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom  Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

A.   Vaše práva

Spoločnosť je ako prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvanie Vašich osobných údajov. Vo svojom prehliadači môžete zvoliť také nastavenie, ktoré zabráni zbieraniu cookies, prípadne môžete vymazať všetky cookies, ktoré sa dosiaľ vo Vašom počítači uložili. Môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť so žiadosťou o informáciu, aké údaje o Vás spracúvame, alebo môžete požiadať o ich opravu, obmedzenie spracúvania Vašich údajov alebo o ich výmaz, ak tieto údaje už nie sú ďalej potrebné. Navyše môžete kedykoľvek namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania oprávnený záujem.

Vašu žiadosť môžete poslať:

-          písomne na adresu spoločnosti:

ZSE Energia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Slovenská republika, alebo

-          e-mailom na dpo@zse.sk

V prípade cookies, ktoré získavame na základe Vášho súhlasu, môžete svoj súhlas odvolať.

V prípade spracúvania Vašich údajov na základe Vášho súhlasu, môžete svoj súhlas odvolať (smerom do budúcna) kedykoľvek. Na základe Vašej žiadosti ukončíme spracúvanie Vašich údajov pre daný účel, pre ktorý bol súhlas udelený. Svoje odvolanie súhlasu môžete poslať:

-          písomne na adresu spoločnosti:

ZSE Energia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Slovenská republika, alebo

-          e-mailom na dpo@zse.sk

Zároveň môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom  Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.