/


Plyn

Plyn od ZSE využíva už viac ako 95 000 spokojných zákazníkov.

Vyberte si, čo potrebujete vyriešiť

Nové pripojenie

Ak máte nové odberné miesto a riešite pripojenie plynu.

Zmena dodávateľa

Ak chcete so svojím odberným miestom plynu prejsť do ZSE.

Patríte medzi zraniteľných odberateľov plynu mimo domácnosti?


Podľa zákona o energetike patríte medzi zraniteľných odberateľov plynu mimo domácnosti, ak:

  • Ste odberateľ plynu s celkovým ročným odberom plynu za predchádzajúci rok najviac 100 000 kWh.
  • Ste odberateľ plynu mimo domácnosti, ktorý odoberá plyn na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb, na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu, alebo na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania podľa osobitného predpisu.
  • Ste skupina koncových odberateľov plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou.
  • Žiadosť odberateľa plynu na zaradenie do kategórie zraniteľných odberateľov plynu mimo domácnosti (pre rok 2023)
  • Žiadosť odberateľa plynu na zaradenie do kategórie zraniteľných odberateľov plynu mimo domácnosti (pre rok 2024)