Čo je smartmeter

Inteligentný elektromer alebo tzv. „smartmeter“ znamená elektronický systém novej generácie, ktorý umožňuje zber, spracovanie, prenos a poskytovanie údajov o množstve spotrebovanej alebo vyrobenej energie v plne automatizovanom režime, pri ktorom nevzniká potreba fyzického odpočtu.

Kedy a komu sa inštaluje smartmeter?

Aktuálne prebieha aktivácia smartmetrov pre odberateľov s ročnou spotrebou elektriny najmenej 4 MWh a maximálnou rezervovanou kapacitou (MRK) menej ako 30 kW alebo menej ako 45 A.  Na západoslovenskom distribučnom území ide o cca 170 000 odberných miest elektriny.

Základný legislatívny rámec zavádzania smartmetrov tvorí smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou z 13. júla 2009, ktorá ukladá všetkým členským štátom Európskej únie povinnosti týkajúce sa zavádzania smartmetrov.

Výmena elektromeru a rovnako aj inštalácia smartmetra je bezplatná.

Aplikačný box[Pomohla Vam rada]