Zmena dodávateľa plynu – prejsť k inému dodávateľovi

Podmienky

  1. V prípade, že máte uzatvorenú zmluvu za cenu regulovanú ÚRSO a máte záujem o zmenu dodávateľa plynu, máte túto možnosť podľa platnej legislatívny najskôr k 1. 1. 2025 a to v prípade, že ste výpoveď podali najneskôr do 31. 3. 2024. Ak ste tento dátum nestihli, máte ďalšiu možnosť zmeny dodávateľa plynu k 1. 1. 2026, ak podáte výpoveď najneskôr do 31. 3. 2025.
  2. V prípade, že máte uzatvorenú zmluvu za cenu neregulovanú ÚRSO a máte záujem o zmenu dodávateľa plynu, máte túto možnosť podľa podmienok uvedených vo vašej zmluvnej dokumentácii.

Ako postupovať pri zmene dodávateľa

  • Uzatvorte zmluvu s novým dodávateľom.
  • Písomne alebo elektronicky požiadajte prevádzkovateľa distribučnej sústavy o zmenu dodávateľa, a to osobne alebo prostredníctvom nového dodávateľa.

Proces zmeny dodávateľa elektriny je upravený vo vyhláške ÚRSO