/

Aktivácia inteligentného elektromera

  • V súčasnej dobe sa aktivujú nové inteligentné elektromery, tzv. "smartmetre", ktorých inštalácia prebehla už dávnejšie a zabezpečovala ju distribučná spoločnosť.
  • Z dôvodu zmeny odpočtu elektriny zo starého elektromeru a aktiváciou nového smartmetra je potrebné vystaviť mimoriadnu vyúčtovaciu faktúru. Spotreba elektriny v tomto vyúčtovaní je už odčítaná automaticky, a to z vášho nového smartmetra. 
  • Nový spôsob odpočtu elektriny nemá vplyv na vaše budúce platby. Váš súčasný harmonogram ako aj výška preddavkových platieb sa nemení. Ročné vyúčtovanie môžete očakávať v rovnakom mesiaci ako zvyčajne.

 

Najčastejšie otázky a odpovede

Inteligentný elektromer alebo tzv. "smartmeter" znamená elektronický systém novej generácie, ktorý umožňuje zber, spracovanie, prenos a poskytovanie údajov o množstvo spotrebovanej alebo vyrobenej energie v plne automatizovanom režime, pri ktorom nevzniká potreba fyzického odpočtu.

Aktuálne prebieha aktivácia smartmetrov pre odberateľov s ročnou spotrebou elektriny najmenej 4 MWh a maximálnou rezervovanou kapacitou (MRK) menej ako 30 kW alebo menej ako 45 A.  Na západoslovenskom distribučnom území ide o cca 170 000 odberných miest elektriny.

Základný legislatívny rámec zavádzania smartmetrov tvorí smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou z 13. júla 2009, ktorá ukladá všetkým členským štátom Európskej únie povinnosti týkajúce sa zavádzania smartmetrov.

Výmena elektromeru a rovnako aj inštalácia smartmetra je bezplatná.

Mimoriadnu vyúčtovaciu faktúru ste dostali z dôvodu zmeny odpočtu elektriny zo starého elektromeru a aktiváciou nového smartmetra. Spotreba elektriny v tomto vyúčtovaní je už odčítaná automaticky, a to z vášho nového smartmetra.

Ročné vyúčtovanie môžete očakávať v rovnakom mesiaci ako zvyčajne.

Nový spôsob odpočtu elektriny nemá vplyv na vaše budúce platby. Váš súčasný harmonogram ako aj výška preddavkových platieb sa nemení. 

V mimoriadnych prípadoch, keď vaše bežné ročné vyúčtovanie je v mesiaci, kedy je aktivovaný smartmeter, môže sa stať, že dostanete dve alebo tri vyúčtovania v jednom mesiaci.

Všetky vyúčtovania sú platné a je potrebné ich uhradiť.

Harmonogram preddavkových platieb platí ten, ktorý sme vám oznámili v poslednom ročnom vyúčtovaní.

Vo vyúčtovacej faktúre sú započítané platby, ktoré boli prijaté pred vystavením vyúčtovacej faktúry. Vzhľadom na to, že bankový prevod nie je vykonaný okamžite, môže sa stať, že nie všetky platby boli už zaúčtované.

V prípade, že zaevidujeme platby, ktoré ešte neboli zaúčtované, vrátime vám ich alebo ich zohľadníme v nasledovnom vyúčtovaní. 

Harmonogram preddavkových platieb platí ten, ktorý sme vám oznámili v poslednom ročnom vyúčtovaní.

Ak máte záujem o mesačnú periodicitu fakturácie, prosím, kontaktujte nás.

Pri mesačnej periodicite fakturácie vám budeme posielať každý mesiac vyúčtovaciu faktúru. To znamená, že budete platiť podľa aktuálnej spotreby v danom mesiaci a nebudete platiť preddavkové platby.