Ochrana životného prostredia je od vzniku Nadácie ZSE jednou z kľúčových oblastí podpory. Práve energetický sektor má na zmenu klímy výrazne negatívny vplyv. S cieľom aspoň čiastočne ho eliminovať, Nadácia ZSE dlhodobo podporuje environmentálne projekty a edukáciu v tejto oblasti. Na vytvorení harmónie medzi krajinou a priemyselnou činnosťou sa energetici podieľajú už viac ako 20 rokov.

Ako chceme prispieť k zmene?

Kým pár rokov dozadu sme spolu s našimi partnermi učili deti na školách separovať odpad, dnes sa musíme zaoberať náročnejšími témami ako karbónová neutralita či cirkulárna ekonomika.

V Nadácii ZSE sme však presvedčení, že v tejto téme je potrebné konať aj regionálne a s jasným dosahom na komunitu. Tieto kritériá vedia naplniť len ľudia, ktorí sú experti a prirodzení lídri s vášňou – poznajú lokálne potreby a vedia nadchnúť ostatných. Veríme v ľudí, v ich schopnosť konať dobro a inšpirovať pre dobro ostatných.

Aj preto sme sa rozhodli vyhlásiť nový grantový program Mením na zeleň, prostredníctvom ktorého chceme prispievať k zmierňovaniu ekologickej a klimatickej krízy, ktorú zažívame.

Kto sa môže uchádzať o podporu a s akým projektom?

V rámci nového grantového programu budú podporené projekty, ktoré sú zamerané na environmentálne vzdelávanie, využívanie obnoviteľných zdrojov, ochranu krajinných prvkov a ekotypov, cirkulárnu ekonomiku a znižovanie uhlíkovej stopy. Nadácia ZSE tiež podporí edukatívne projekty zamerané na zvyšovanie povedomia o zodpovednom prístupe k životnému prostrediu a spôsoboch, ako ho aplikovať v každodennom živote. Finančnú podporu môžu získať aj environmentálne projekty prepájajúce komunity či projekty podporujúce sebestačnosť.

O finančnú podporu z programu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie,…), centrá voľného času, komunitné centrá, obce a mestá, školy a školské zariadenia pôsobiace v regióne západného Slovenska.

Kde nájdem podrobnejšie informácie?

Nadácia ZSE v prvom ročníku programu prerozdelí celkovú sumu 50 000 €. Na realizáciu jedného projektu je možné žiadať finančný príspevok do výšky 2 000 €. Projekty je možné predkladať do termínu uzávierky 22. 3. 2022 prostredníctvom online formuláru. Podrobné informácie o spôsobe predkladania projektu a tiež o typoch a zameraní projektov, pre ktoré je program určený, sú dostupné na stránke Nadácia ZSE

O autorovi

Erika Škultétyová

Vyše desaťročné skúsenosti v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem a firemnej filantropie od roku 2018 využívam k rozvoju Nadácie ZSE. Podporu lokálnych projektov vnímam ako príležitosť na naštartovanie väčších zmien a v Nadácii ZSE chceme byť pri tom.

Ďalšie články autora: