V spolupráci s ochranármi, lesníkmi a poľovníkmi revitalizujeme a rekultivujeme úsek ochranného pásma pod vedením veľmi vysokého napätia v oblasti Pečnianskeho lesa. Ide o pilotný projekt, v rámci ktorého je údržba porastov v okolí vedenia vykonávaná inovatívnym spôsobom, s väčším ohľadom na prírodu. 

Najdôležitejšie z videa

  • Západoslovenská distribučná, a. s.  hľadá dlhodobo udržateľné spôsoby starostlivosti o svoje zariadenia.
  • Cieľom pilotného projektu je vytvoriť biokoridory, ktoré v oblastiach pod vedením zlepšia podmienky pre návrat a väčší výskyt živočíšnych a rastlinných druhov európskeho významu, a tiež zjednodušiť údržbu ochranného pásma pod elektrickým vedením, pretože porasty nebudú dosahovať takú výšku, aby sa v budúcnosti do tohto pásma zasahovalo.
  • Manažment tvorby biokoridorov má aj ďalšie priaznivé vplyvy, akými sú eliminácia inváznych druhov rastlín, zvýšenie hniezdnych a potravinových možností živočíchov, zlepšenie vodného režimu, prinavrátenie lúčnych a krovitých spoločenstiev vhodných pre rast kriticky ohrozených a vzácnych druhov orchideí z čeľade vstavačovitých, ktoré sú zaradené medzi druhy európskeho významu.
  • Drevná hmota, ktorá vznikne pri orezoch stromov v blízkosti veľmi vysokého napätia  sa využíva na vytvorenie hmyzích hotelov pre hmyz, ktorý ubúda

O autorovi

Erika Škultétyová

Vyše desaťročné skúsenosti v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem a firemnej filantropie od roku 2018 využívam k rozvoju Nadácie ZSE. Podporu lokálnych projektov vnímam ako príležitosť na naštartovanie väčších zmien a v Nadácii ZSE chceme byť pri tom.

Ďalšie články autora: