Názov podujatia: Náučné bilingválne EKO tabule pre ZŠ Kpt.Nálepku v Stupave

Podporovateľ podujatia: Nadácia ZSE – Zamestnanecký grantový program 2021

Žiadatel: Občianske združenie RZ pri ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave

Miesto podujatia: Stupava

Ciele projektu: Ukázať deťom pomocou interaktívnych tabúľ okolitú prírodu, poskytnúť návody ako ju chrániť a súznieť s ňou. Toto bude naplnené aj prostredníctvom environmentálnej výchovy pre staršie deti, ale aj pôsobením na deti, ktoré v rámci družiny trávia čas na dvore. Bude to výborným spestrením pre všetky stupavské deti. Na osadení tabúľ sa budú podieľať rodičia zamestnancov ZSE žijúci v Stupave a okolí spolu s ostatnými aktívnymi rodičmi, čo podporí súdržnosť miestnej komunity.

Aktivity projektu: Zabezpečené bude objednanie tabúľ a ich osadenie. Do prípravných prác a do osadenia tabúľ budú zapojení rodičia aj žiaci. Udalosť bude komunikovaná prostredníctvom školy aj OZ. Osadenie tabúľ bude spojené s podujatím pre deti a rodičov. 

Zhrnutie realizácie: Cieľ projektu sa nám podarilo úspešne naplniť. Osadila sa tabuľa Edukatívna veža do lesíka pred vchodom do budovy školy, ktorý hojne využívajú školáci vďaka príjemnej mikroklíme. Vytvorili sme tak ideálne miesto nielen na oddych, ale aj na edukáciu detí v rámci vyučovania. Tabuľa Edukatívna veža zoznamuje deti s vtákmi a cicavcami, ktoré sú v naších lesoch a prispievajú k biodiverzite. Sú prístupné deťom v školskom klube a slúžia aj pri environmentálnej výchove. Tabule umiestnené v areály školy obsahujú pri každom zvieratku a rastline QR kód, ktorý po načítaní cez mobilný telefón zobrazí deťom anglický preklad, čím tabule spĺňajú ďalší edukačný rozmer. Na preklade slovenských textov do anglického jazyka sa tiež podieľali rodičia detí navštevujúcich ZŠ kpt. J. Nálepku.

V nasledujúcom období máme snahu rozširiť spomínaný koncept o ďalšie edukačné prvky. Veľmi sa tešíme, že aj vďaka zamestnaneckým grantom vieme získať finančné prostriedky a rozširovať edukačné možnosti pre našich žiakov.

O autorovi

Erika Škultétyová

Vyše desaťročné skúsenosti v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem a firemnej filantropie od roku 2018 využívam k rozvoju Nadácie ZSE. Podporu lokálnych projektov vnímam ako príležitosť na naštartovanie väčších zmien a v Nadácii ZSE chceme byť pri tom.

Ďalšie články autora: