Radi vám poradíme

Komu je určené riešenie Fotovoltika pre firmy

Komu je určené riešenie Fotovoltika pre firmy?

Pre malé, stredné a veľké podniky na území celého Slovenska, ktoré si chcú vyrábať elektrinu pre vlastnú spotrebu, a ktorých značná časť spotreby prebieha v čase od 6:00 do 18:00 h. Dokážu ním znížiť prevádzkové náklady, zvýšiť hodnoty firmy a prispievať imidžu firmy smerom k životnému prostrediu.

Aká je vhodná veľkosť a orientácia strechy? Je možné riešenie Fotovolt pre firmy inštalovať aj na rovnú strechu?

Minimálna veľkosť je 30 m2pre rovné strechy a 52 m2pre šikmé strechy. Riešenie je teda vhodné aj pre rovnú strechu. Ideálna orientácia je juh, ale vyhovujúca orientácia je aj juhovýchod či juhozápad. Veľkosť zdroja vám bude odporučená na základe konzultácie a obhliadky.

Aká je vhodná orientácia strechy?

Medzi severom a juhom Slovenska je priemerný rozdiel v množstve slnečného žiarenia dopadajúceho na 1 m2len približne 13 %. Množstvo dopadajúceho slnečného žiarenia na Slovensku je znázornené na mape. Zároveň však platí, že pri nízkych vonkajších teplotách a dostatočnom slnečnom svite panely vyrábajú viac ako v teplejšom prostredí. To znamená, že efektivita fotovoltických panelov je takmer rovnaká na juhu ako aj na severe Slovenska.

Ako prebieha objednávka

Priebeh objednávky

Krok 1.
Podpis zmluvy o dielo a fakturácia
 • Objednávka a podpis zmluvy o dielo
 • Vystavenie zálohovej faktúry v zmysle zmluvy so splatnosťou 14 dní
Krok 2.
Obhliadka a úhrada zálohovej platby
 • Úhrada zálohovej faktúry zákazníkom
 • Po úhrade nasleduje obhliadka miesta inštalácie. Nastane najneskôr do 14 dní od úhrady faktúry
Krok 3.
Žiadosť o pripojenie a ohláška drobnej stavby
 • Dodanie projektovej dokumentácie pre ohlásenie drobnej stavby zákazníkovi. Bude vyhotovená do 14 dní od obhliadky
 • Podanie žiadosti o pripojenie malého zdroja. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy sa vyjadrí najneskôr do 14 dní od podania žiadosti
Krok 4.
Montáž
 • Po dodaní súhlasného stanoviska stavebného úradu a platnej zmluvy o pripojení nasleduje montáž fotovoltiky, štandardne do 60 dní
Krok 5.
Odovzdanie diela a záverečná fakturácia
 • Po ukončení montáže na základe podpísaného preberacieho protokolu dôjde k vystaveniu záverečnej fakturácie
Krok 6.
Pripojenie zdroja
 • Po splnení technických podmienok prevádzkovateľ distribučnej sústavy vymení alebo sparametrizuje elektromer a pripojí zariadenie do distribučnej sústavy zvyčajne do 5 – 10 pracovných dní
Výber riešenia

Podľa čoho vybrať výkon zariadenia ZSE Fotovolt pre firmy?

Základný výkon riešenia by mal byť dimenzovaný podľa ročnej spotreby elektrickej energie firmy.

Pre viac informácií si prečítajte článok venovaný výberu riešenia pre domácnosti (vhodné aj pre malé firmy): Odborník radí pri výbere fotovoltiky

Výhody

Aké sú výhody riešenia ZSE Fotovolt pre firmy v porovnaní s inými podobnými riešeniami na trhu?

Každý panel pracuje samostatne s maximálnym výkonom za akéhokoľvek počasia, a to vďaka optimizérom výkonu. Tieto sú osadené na každom paneli zvlášť, čím maximalizujú celkovú ročnú výrobu elektriny zo systému.

Riešenie je v porovnaní s bežnou fotovoltikou menej náchylné na stratu výkonu zatienením, nečistotami, snehom a podobne.

Riešenie poskytuje monitoring výroby každého panelu zvlášť, ale aj systému ako celku, a to zadarmo a doživotne. Umožňuje taktiež historické porovnávanie údajov o výkone a výrobe elektriny.

Meniče a výkonové optimizéry od spoločnosti SolarEdge sú svetová špička a na tieto komponenty sa uplatňuje nadštandardná záruka.

Záruka

Záruka na dielo

Záruka na celé dielo je 24 mesiacov.

Záruka na komponenty

 • Panely: 12 rokov na materiál a technológiu
 • Panely: 20 rokov na výkon
 • Striedače: 20 rokov
 • Konštrukcia: 10 rokov
 • Optimizéry: 25 rokov

Záručná doba pre komponenty začína plynúť odo dňa dátumu výroby.

Ako spustiť fotovoltiku

V prípade, že vám distribučná spoločnosť vymenila elektromer a oznámila povolenie pripojenia do distribučnej sústavy, fotovoltický systém si jednoducho spustíte ručným uvedením spínacieho prvku ističa do hornej polohy, pričom kontrolka ističa sa sfarbí na červeno. Istič sa nachádza v plastovom rozvádzači fotovoltiky.

Podľa toho, či máte nainštalovaný jednofázový alebo trojfázový striedač, bude istič jednopólový (viď. obrázok – vizuálne rozmerovo menší), alebo trojpólový (vizuálne rozmerovo väčší).

Vypnuté

Vypnuté

Zapnuté

Zapnuté

Potom lokalizujeme poistkový odpájač DC strany vo fotovoltickom rozvádzači, pričom vo vypnutej polohe sú viditeľné 2x DC valcové poistky. Spustenie prevedieme následne jeho uvedením do hornej polohy, kedy obe poistky zaklapnú do puzdra odpájača (na obrázku je DC poistkový odpojovač dvojpólový OEZ Varius OPVF10-2).

Vypnuté

Vypnuté

Zapnuté

Zapnuté

Spustenie celej elektrárne následne z bezpečnostných dôvodov trvá minimálne 15 minút. Následne, po určitom čase, sa ukážu namerané dáta aj v aplikácií mySolaredge. Vždy, keď sa striedač z akéhokoľvek dôvodu vypne a následne zapne, tak trvá požadovaných 15 minút, kým začne znova vyrábať energiu.

Je to z dôvodu vnútorného nastavenia meniča, ktorý v zmysle prevádzkového poriadku požaduje distribučná spoločnosť.

Monitoring a prevádzka

Monitoring SolarEdge

Riešenie ZSE Fotovoltika pre firmy je možné monitorovať prostredníctvom bezplatnej aplikácie výrobcu komponentov SolarEdge, ktoré sú súčasťou riešenia ZSE Fotovolt. Prístup k nej vám po inštalácií diela automaticky pridelíme, pričom sa k nej následne môžete dostať z vášho počítača, tabletu alebo smartfónu. Pre mobilné zariadenia je aplikácia dostupná pre operačné systémy iOS (App Store) alebo Android (Google Play). Aplikáciu môže samozrejme po stiahnutí používať viacero členov naraz.

Online monitoring

Nastavenie WiFi

Pomocou aplikácie mySolaredge si môžete nastaviť nové WiFi pripojenie v prípade, že ste menili heslo alebo ste vymenili internetový router a aplikácia vám prestala ukazovať aktuálne dáta. Manuál na nastavenie WiFi pripojenia nájdete na nasledovnom videu.

Fakturácia

Ako sa fakturuje kúpa riešenia ZSE Fotovolt? Platí sa nejaká záloha?

RiešenieZSE Fotovolt Balíkpre firmy sa fakturuje nasledovne:

 • Zálohová faktúra ceny diela je vystavená do 14 dní od podpisu zmluvy o dielo.
 • Vyúčtovacia faktúra je vystavená do 14 dní od inštalácie, uvedenia zariadenia do prevádzky a podpisu preberacieho protokolu.

RiešenieZSE Fotovolt Individualpre firmy:

 • Zálohová faktúra ceny diela je vystavená do 14 dní od podpisu zmluvy o dielo.
 • Vyúčtovacia faktúra je vystavená do 14 dní od inštalácie, uvedenia zariadenia do prevádzky a podpisu preberacieho protokolu.
Zmluva

Je možné od zmluvy po jej podpísaní odstúpiť? Za akých podmienok?

Zákazník môže odstúpiť od podpísanej zmluvy kedykoľvek písomnou dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy z akýchkoľvek dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku alebo v Zmluve o dielo.