Nové pripojenie elektriny

Máte zmluvu o pripojení?

Nemám zmluvu o pripojení
Najskôr je potrebné podať žiadosť o pripojenie u prevádzkovateľa distribučnej sústavy – Západoslovenská distribučná, a. s.
Mám zmluvu o pripojení
Po splnení všetkých technických podmienok distribútora a uzatvorení zmluvy o pripojení nasleduje uzatvorenie Zmluvy o dodávke elektriny s ZSE.