Podľa vyjadrení Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) je už nejakú dobu každý rok najurgentnejšou výzvou prijať opatrenia na boj proti klimatickým zmenám. Je našou spoločnou zodpovednosťou zabezpečiť, aby teploty v nasledujúcich rokoch prestali rásť. Úsilie skupiny ZSE, čo možno najväčšou mierou prispievať k tomuto cieľu, sa neustále zvyšuje, čoho dôkazom sú aj aktivity zverejnené v reporte za rok 2021.

V reporte udržateľnosti, ktorý skupina ZSE vydáva už druhý rok, sú zhrnuté aktivity za rok 2021 v tzv. troch pilieroch ESG. „E“ znamená environmentálnu oblasť – ochranu životného prostredia, označenie „S“ patrí sociálnemu pilieru a znamená starostlivosť o našich kolegov, zákazníkov, dodávateľov a partnerov, a nakoniec „G“ je Governance – dobré riadenie spoločnosti, uplatňovanie princípov compliance

V reporte nájdete rozhovory s firemnými ambasádormi ZSE, ktorí sa prierezovo pozerajú na otázky vlastných činností v rámci udržateľnosti, klimatickej spravodlivosti, či ambície klimatickej neutrality. Patrí im veľká vďaka za poskytnutie rozhovorov, rovnako za pomoc pri zbere dát, kontrole výsledkov, štylistiky, prekladov, či za skvelé dizajnové prevedenie reportu.

„Som veľmi hrdý na všetkých kolegov, ktorí v pretrvávajúcich časoch pandémie a nesmiernej volatility energetických trhov boli schopní výborne sa postarať o našich zákazníkov, zabezpečiť hladkú prevádzku našich služieb a venovali úsilie viacerým inováciám v oblasti elektromobility, inteligentných sietí či digitalizácie. Navyše Nadácia ZSE naďalej poskytovala pomocnú ruku tam, kde to bolo potrebné. Som si istý, že vďaka spoločnému úsiliu našich kolegov, zákazníkov a partnerov budú naše spoločné snahy pokročiť s prechodom na zelené technológie úspešné,“ uvádza v reporte Markus Kaune, Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSE.

V dokumente si môžete prečítať tiež o udržateľných činnostiach v oblasti distribučných sietí, zákazníckych riešení, bezpečnosti, inklúzii, pomoci komunitám či pravidiel etického kódexu. Týmto spôsobom prináša  správa súhrn aktivít skupiny ZSE nielen pre svojich kolegov a zákazníkov, ale aj širokú verejnosť, partnerov a investorov, ktorí kladú čoraz väčší dôraz na nefinančné ukazovatele. Report je vypracovaný na základe medzinárodných štandardov GRI (Global Reporting Initiative), ktoré sú základom pre komplexnosť informácií v nefinančnom výkazníctve.

Proaktívne vykazovanie aktivít ZSE hovorí o úprimnom záujme firmy zaoberať sa témami udržateľnosti a neustále sa zlepšovať. Zároveň je prípravou na novú smernicu EÚ o korporátnom udržateľnom vykazovaní – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), ktorá má vstúpiť do platnosti od 1. januára 2024 a bude platiť pre všetky spoločnosti nad 250 zamestnancov s obratom nad 40 miliónov eur a/alebo s výškou hodnoty aktív nad 20 miliónov eur.

Správa o udržateľnosti prináša tiež výpočet emisnej bilancie firmy z transparentne dohľadateľných dát. Tieto údaje poskytujú bázu pre následné upriamenie pozornosti na redukciu uhlíkovej stopy. Výsledkom plánovania bude oficiálna ESG implementačná stratégia, ktorá bude zahŕňať jednotlivé kroky na našej ceste k udržateľnosti.

O autorovi

Dominika Filinová

Téma udržateľnosti ma priviedla od lokálnych cez medzinárodné humanitárne organizácie až k energetike, kde majú naše snahy viditeľný dopad na spoločnosť a životné prostredie. Našim hlavným cieľom je zavedenie nízko až bez emisných riešení.

Ďalšie články autora: