V ZSE dlhodobo podporujeme plnenie cieľov udržateľného rozvoja v rámci vlastnej podnikovej politiky. Ako jeden z lídrov v zodpovednom podnikaní na Slovensku si plne uvedomujeme vlastný dopad na životné prostredie a klímu, čoho dôkazom je aj report o našej uhlíkovej stope.

Cirkulárna ekonomika a ZSE

V roku 2020 skupina ZSE začala spolupracovať s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky (INCIEN), ktorý je lokálnym renomovaným partnerom v oblasti obehového hospodárstva, uhlíkovej stopy a udržateľných opatrení. INCIEN svojim partnerom poskytuje vzdelávaciu, konzultačnú, publikačnú činnosť, a zároveň spolupracuje so samosprávami a súkromnými sektorom na tvorbe stratégie obehového hospodárstva a uhlíkovej neutrality.

Výsledkom spolupráce s inštitútom a podrobnej analýzy v našej spoločnosti je Uhlíkový report ZSE za rok 2020. Tento report hodnotí aktuálny stav a navrhuje ďalšie kroky, ktoré má skupina ZSE podniknúť v tejto oblasti. Výstupy uhlíkového reportu majú zároveň podporiť smerovania spoločnosti ZSE k tzv. zhode s ESG kritériami (kritériá enviro-sociálno-zodpovedného podnikania), a implementovanie opatrení pre vylepšovanie emisnej bilancie a znižovanie uhlíkovej stopy smerom k net-zero, teda k čistej nule.

Prečo merať uhlíkovú stopu?

Uhlíková stopa spoločnosti je meradlom vplyvu jej činností na životné prostredie a najmä na zmenu klímy. Uhlíková stopa je tiež nepriamym ukazovateľom spotreby energie, výrobkov a využívania služieb. Výsledná jednotka uhlíkovej stopy spoločnosti je vyjadrená v tzv. ekvivalentných emisiách oxidu uhličitého CO2e.

Hoci je výpočet uhlíkovej stopy pre organizácie dobrovoľný, má dôležitý strategický aspekt a môže byť prínosom pre prospešné iniciatívy týkajúce sa zmeny klímy a životného prostredia, hospodárstva ako aj renomé spoločnosti.

Ako dopadla kvalitatívna analýza udržateľnosti v ZSE?

INCIEN sa zameral na kvalitatívnu analýzu aktuálneho stavu v našej spoločnosti, posúdil, aké
kroky v oblasti udržateľnosti už uskutočnila a aké plánuje uskutočniť v budúcnosti.

Z kvantitatívneho hľadiska bola analýza rozdelená na dve kategórie: Prvá sa týkala len aktivít súvisiacich priamo s budovou sídla ZSE (Čulenova 6, Bratislava), pre ktoré boli dodané dáta. Druhá sa týkala vybraných aktivít celej spoločnosti ZSE, ktoré neboli zahrnuté v Reporte udržateľnosti 2020.

Metodika výpočtu potvrdila naše doterajšie kroky a rozšírila obsah spracovávaných dát. Záver
auditu svedčí o tom, že ako spoločnosť sme sa v oblasti zelenej energetickej transformácie vydali správnym smerom. Svedčí o tom aj naša snaha zlepšovať sa a spolupráca s rôznymi
environmentálnymi expertmi.

Aké sú priority ZSE?

Prioritou skupiny ZSE je čo najväčšie zníženie celkových emisií za pomoci interných opatrení ako elektrifikácia firemnej flotily, prechod k net-zero budovám, prechod k CO2 neutrálnej preprave atď. Všetky tieto kroky by mali byť jasne definované a rozplánované v stratégii znižovania uhlíkovej stopy spoločnosti, ktoré bude v súlade s cieľmi a stratégiou akcionára E.ON. Keď už nebude ďalšie znižovanie emisií technicky možné, zvyšok emisií je nutné kompenzovať, tzv. offsetovať, cez overené kompenzačné schémy.

Na ceste za uhlíkovou neutralitou nás však ešte čaká veľa výziev. Dôležité je mať identifikované všetky oblasti, ktoré dokážeme zlepšovať – v krátkodobom i dlhodobom horizonte, nastavené správne procesy, funkčný systém zberu emisných dát a zodpovedné osoby, ktoré budú pri implementácii CO2 redukčných opatrení kľúčové.

Výstupy auditu nie sú len podkladom na smerovanie našej spoločnosti k zhode s ESG kritériami (kritériá enviro-sociálno-zodpovedného podnikania), ale rovnako nástrojom na vylepšovanie našej emisnej bilancie. Okrem toho v uhlíkovom reporte nájdeme odporúčania, ktoré vieme uplatniť tak v pracovnom, ako aj vo svojom osobnom živote pri našich každodenných aktivitách: nakupovaní, varení, čistení a pod.

O autorovi

Dominika Filinová

Téma udržateľnosti ma priviedla od lokálnych cez medzinárodné humanitárne organizácie až k energetike, kde majú naše snahy viditeľný dopad na spoločnosť a životné prostredie. Našim hlavným cieľom je zavedenie nízko až bez emisných riešení.

Ďalšie články autora: