Energetický sektor je najväčším zdrojom emisií skleníkových plynov. Pokrýva výrobu elektriny, vykurovanie a dopravu, ktoré sú nevyhnutné pre náš každodenný život. Aby sa dosiahol ambiciózny cieľ EÚ v oblasti klimatickej neutrality do roku 2050, je potrebné, aby sa emisie v energetickom sektore dramaticky znížili.

Skupina ZSE si plne uvedomuje svoju zodpovednosť v rámci pôsobenia v energetickom sektore a je rozhodnutá byť súčasťou trvalo udržateľných riešení, ktoré nás postupne privedú k Európe ako prvému klimaticky neutrálnemu kontinentu do roku 2050. „K tomuto cieľu sme plne odhodlaní prispieť v najväčšej možnej miere a previesť tak našich zákazníkov energetickou transformáciou, ktorej súčasťou budú dlhodobo udržateľné produkty a služby. Sami chceme ísť príkladom a motivovať našich zamestnancov, aby boli pioniermi udržateľných riešení, a to nie len v environmentálnej, ale takisto sociálnej a spoločensky zodpovednej oblasti,“ uvádza v reporte Markus Kaune, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSE.

V rámci podnikateľských aktivít ZSE vynakladá snahu, aby prispela k naplneniu OSN cieľov udržateľného rozvoja a správala sa na základe princípov sociálnej zodpovednosti podnikov. ZSE považuje za dôležité nielen monitorovať, ale aj reportovať vývoj aktivít na pravidelnej báze na základe ESG (Environmental-Social-Governance) pilierov.

Environmental – pomoc prírode a životnému prostrediu

ZSE ako energetická firma disponuje potenciálom, ktorý dokáže využiť na prechod k bez emisným riešeniam, prispieť k cieľom Parížskej dohody a Európskeho ekologického dohovoru. Aj preto ZSE zavádza plánovanie a implementáciu CO2 redukčných opatrení. Základom týchto opatrení je transparentnosť emisnej bilancie, od ktorej sa odvíjajú ďalšie kroky plánovania redukcie emisií. Strategickým cieľom ZSE je postupná redukcia smerom k uhlíkovej neutralite.

V rámci vozového parku ZSE v roku 2020 začala s prípravou internej politiky, ktorá spúšťa elektrifikáciu vo vlastných radoch a za pomoci stimulov výrazne podporí elektromobilitu služobných aj súkromných vozidiel.

Skupina ZSE sa dlhodobo venuje ochrane životného prostredia a cez svoje aktivity prispieva k zmierňovaniu nepriaznivých dôsledkov, ktoré so sebou energetický sektor prináša. Značnú pozornosť skupina ZSE venuje najmä ochrane vtáctva. V roku 2020 sa podarilo ošetriť 10 elektrických stĺpov pri skládke Zavar (zistené miesto častého úhynu vtáctva) úpravou preložením preponiek a ekologizovať 231 stĺpov eko-chráničkami na Chránenom vtáčom území (CHVU) Ostrovné lúky (územie výskytu sokola červenonohého). Zároveň sa podarilo umiestniť 21 hniezdnych búdok pre sokola myšiara na stožiaroch veľmi vysokého napätia (VVN) a preložiť 1 bocianie hniezdo na náhradný stĺp, pričom na stĺp pôvodný boli osadené zábrany. V roku 2020 sa navyše zakabelizovalo 6,2 km VN vzdušných vedení v lesných priesekoch, čím sa znížilo riziko úhynov vtáctva.

Z environmentálneho hľadiska sa popri ochrane živočíšnych druhov venuje skupina ZSE aj sledovaniu kvality vypúšťaných vôd do vodných tokov, kvality vody v studniach a kvality vody. V rámci odpadového hospodárstva a cirkulárnej ekonomiky sa firma snaží čo najväčšie množstvo odpadu zhodnocovať. Celkové množstvo odpadov produkovaných skupinou ZSE v roku 2020 predstavovalo 24 852 ton, z čoho bolo zhodnotených 83 %.

Social – BOZP, podpora diverzity a pomoc komunitám

V sociálnej oblasti je prioritou ochrana zdravia a bezpečnosti zamestnancov pri práci. Spolu s touto prioritou sa ZSE snaží podporovať rozmanité a inkluzívne prostredie, v ktorom sa každý cíti ocenený a má možnosť rozvíjať svoje schopnosti. ZSE uznáva Globálnu dohodu OSN a presadzuje 10 princípov udržateľnosti a súčasne uznáva dôležitosť investícii do budúcich generácii. ZSE tak prispieva cez Nadáciu ZSE, smerom k rozvoju regiónov podporujúcich miestne udržateľné, vzdelávacie, kultúrne a športové aktivity.

Skupina ZSE už takmer 100 rokov prináša svojim zamestnancom stabilné a riadne sociálne zabezpečenie vo sfére ľudských zdrojov. V rámci špeciálnej starostlivosti o zamestnancov skupina ZSE prináša množstvo benefitov v oblastiach sociálneho zabezpečenia, rodiny, zdravia, rekreácie, zábavy či športu.

Zamestnanecký grantový program, poskytuje zamestnancom možnosť odporučiť mimovládne organizácie, školy a školské zariadenia, obce alebo mestá, kultúrne inštitúcie a športové kluby, ktorým možno udeliť grant. V roku 2020 bola celková suma 70 000 eur vyčlenená na podporu projektov, z ktorých jeden projekt mohol získať podporu až 700 eur. Do termínu odovzdania prihlášok bolo predložených celkom 162 projektov, pričom všetky spĺňali kritériá programu a boli zaradené do procesu hodnotenia. Na základe odporúčania hodnotiaceho výboru bolo v roku 2020 podporených 140 projektov. Celkovo bolo do roku 2020 podporených 572 projektov sumou 290 000 eur.

Ďalší grantový program Nadácie ZSE Rozprúdime regióny bol v roku 2020 pozastavený kvôli pandémii korona vírusu. V roku 2021 bol program znovu obnovený. Celkovo bolo vyčlenených 120 000 eur, resp. 800 až 1 000 eur pre jeden projekt. Iniciatíva sa zameriava na podporenie projektov, ktoré rozvíjajú kultúrny, športový a komunitný život na západnom Slovensku a zviditeľňujú výnimočnosť konkrétneho regiónu a jeho tradičných zvykov, či pamiatok. Do roku 2020 sa uskutočnili štyri výzvy programu Rozprúdime regióny, kde bolo podporených 663 projektov sumou vyše 480 000 eur.

Governance – udržateľné riadenie podniku

Zodpovednosť a súlad s právnymi a etickými normami sú pre skupinu ZSE rovnako zásadné ako samotné podnikanie. Uvedené atribúty predstavujú základ kvalitného riadenia (governance) spoločností skupiny ZSE. Preto skupina ZSE neustále pracuje na prehlbovaní štandardov Compliance a zlepšovaní nášho Compliance programu, ktorého cieľom je predchádzať porušeniam predpisov spoločnosťami skupiny ZSE, odhaľovať ich a primerane na ne reagovať. Témy Compliance sa dostávajú do popredia cez komunikačné kampane na intranete, v internom časopise alebo počas špeciálnych udalostí, ako je napríklad Medzinárodný deň boja proti korupcii či Medzinárodný deň whistleblowerov. Aj v rámci uvedených aktivít sa skupina ZSE usiluje inšpirovať každého zo zamestnancov dôkladne dodržiavať predpisy, hodnoty a Etický kódex skupiny ZSE.

V rámci Compliance management systému spoločnosti skupiny ZSE podrobujú svojich potenciálnych dodávateľov previerke ich identity a integrity, aby sa zabezpečilo, že dodávatelia skupiny ZSE budú spĺňať naše štandardy ohľadom dodržiavania predpisov v oblastiach ako sú korupcia, pranie špinavých peňazí, dane, ekonomické sankcie a financovanie terorizmu.

Skupina ZSE si takisto zakladá aj na informačnej transparentnosti a bezpečnosti rovnako ako na ochrane osobných dát. Informácie ohľadom trhových výsledkov skupiny ZSE sú každoročne uverejňované vo výročných správach.

Stiahnite si report a dozviete sa viac

Prvý report udržateľnosti skupiny ZSE popri aktivitách v oblasti ESG zároveň pojednáva o viacerých projektoch a inováciách, ktorých cieľom je eliminovať negatívne vplyvy ľudskej činnosti na životné prostredie. Ide napríklad o účasť na medzinárodných projektoch ACON a Danube InGrid, rozvoj e-mobility, digitalizáciu služieb či dlhodobú podporu širšieho environmentálneho povedomia verejnosti v oblasti šetrenia energií, trendov a inšpirácií súvisiacich s modernou dopravou, pracoviskami a bývaním, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu

Osobitnou kapitolou reportu sú rozhovory so zamestnancami skupiny ZSE. Mapujú ich vnímanie klimatickej krízy a cesty k dosiahnutiu udržateľnosti.

Report bude skupina ZSE vydávať každý rok. Od 2023 bude report súčasťou výročnej správy, čo bude od 1. 1. 2024 aj legislatívnou povinnosťou.

O autorovi

Dominika Filinová

Téma udržateľnosti ma priviedla od lokálnych cez medzinárodné humanitárne organizácie až k energetike, kde majú naše snahy viditeľný dopad na spoločnosť a životné prostredie. Našim hlavným cieľom je zavedenie nízko až bez emisných riešení.

Ďalšie články autora: