Chcem elektrinu od ZSE

Nové pripojenie

Pripojiť

Ak máte nový dom, byt alebo iné odberné miesto a chcete odoberať elektrinu od ZSE.

Zmena odberateľa

Prepísať

Ak ste kúpili nehnuteľnosť a chcete elektrinu prepísať na seba.

Zmena dodávateľa

Prejsť k ZSE

Ak chcete prejsť od súčasného dodávateľa elektriny k ZSE.

Objavte Zelenú elektrinu

100 % z obnoviteľných zdrojov zo Slovenska. Najľahší spôsob, ako mať zelenší domov.

Dokumenty

Ďalšie informácie

Podiel energetických zdrojov a emisný faktor

Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov elektriny v roku 2022 bol v nižšie uvedenom členení.

Energetický mix ZSE Energia, a.s., predstavuje štruktúru zdrojov elektrickej energie na celkovej dodávke dodávateľa ZSE Energia, a.s. Súčasťou sú aj záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov uplatnené v prospech ZSE Energia, a.s. Množstvo emisií CO2e ZSE Energia, a.s., za rok 2022 je 153,48 g CO2e/kWh.

Zvyškový (reziduálny) energetický mix predstavuje štruktúru zdrojov dodávky elektrickej energie pre zákazníkov na Slovensku, ktorí si neuplatňujú záruky pôvodu z obnoviteľných zdrojov.
Množstvo emisií CO2 zvyškového energetického mixu za rok 2022 je 185,60 g CO2/kWh.

Energetický mix Zelená elektrina domácnosti od ZSE Energia, a.s. predstavuje štruktúru zdrojov dodávky elektrickej energie pre zákazníkov ZSE Energia, a.s. (fyzické osoby), ktorí si uplatňujú záruky pôvodu z obnoviteľných zdrojov.
Množstvo emisií CO2e zákazníkov Zelená elektrina domácnosti za rok 2022 je 28,8 g CO2e/kWh.*

Energetický mix Zelená elektrina podnikatelia od ZSE Energia, a.s. predstavuje štruktúru zdrojov dodávky elektrickej energie pre zákazníkov ZSE Energia, a.s. (právnické osoby), ktorí si uplatňujú záruky pôvodu z obnoviteľných zdrojov.
Množstvo emisií CO2e zákazníkov Zelená elektrina podnikatelia za rok 2022 je 10,8 g CO2e/kWh.*

*Obnoviteľné zdroje pri výrobe elektrickej energie produkujú veľmi nízke množstvo CO2e. Pri výpočte sa berie do úvahy celý životný cyklus obnoviteľného zdroja. Pri prepočte emisných faktorov obnoviteľných zdrojov sa použili hodnoty z ecoinvent databázy, na základe metodiky AIB (Assosiation of Issuing Bodies), ktorého súčasťou je aj OKTE. Za rok 2022 boli prvýkrát použité údaje ecoinvent ako vstupné faktory, ktoré nahradili vstupné emisné faktory vypočítané v projekte RE-DISS. Komplexný prístup ecoinvent metodiky zvýšil množstvo emisií CO2 v zvyškovej zmesi mnohých krajín, a to aj bez výrazného zvýšenia podielu fosílnych palív. Zdroj:https://www.aib-net.org/facts/european-residual-mix

Množstvo rádioaktívneho odpadu, ktorý vznikol pri výrobe elektriny z celkového energetického mixu ZSE Energia, a.s., za rok 2022, je 7,9 t. Zdroj:https://www.okte.sk/sk/zaruky-povodu/statistiky/narodny-energeticky-mix/.

ZSE Energy mix (EN version, PDF)