/


Garancia objemu vyrobenej elektriny

 • Riešenie ZSE Fotovolt vyrobí počas 12 mesiacov minimálne toľko elektrickej energie ako je uvedené v tabuľke nižšie.
 • Nezáleží na mieste inštalácie ani na počasí počas daných 12 mesiacov.
 • Ak riešenie nevyrobí predpokladané množstvo elektrickej energie, doplníme vám chýbajúce množstvo elektrickej energie pri vyúčtovaní za elektrinu vo forme finančnej hodnoty rovnajúcej sa cene za dodávku elektriny v rovnakom objeme, ako je chýbajúce množstvo vyrobenej elektriny, a to prostredníctvom služby Virtuálna batéria.
 • Garancia sa začína počítať od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bolo fotovoltické riešenie nainštalované a distribučnou spoločnosťou pripojené do prevádzky.

Príklad: Riešenie ZSE Fotovolt bolo inštalované 15. 4. 2022. Ročné zúčtovacie obdobie za elektrinu má zákazník do 31. 1. 2023. Pri Garancii v prvom roku fungovania fotovoltického riešenia zohľadňujeme tie celé mesiace, ktoré uplynuli od inštalácie riešenia po termín ukončenia zúčtovacieho obdobia. Do vyúčtovania Garancie sa bude počítať obdobie 1. 5. 2022 – 31. 1. 2023.

Garancia objemu vyrobenej elektriny
 • Garancia platí pre zákazníkov na území celého Slovenska, bez ohľadu na geografickú lokalitu umiestnenia fotovoltického riešenia. Odborníci zo ZSE Energia, a.s., zvolia pri obhliadke a následnej montáži optimálne umiestnenie fovotoltického riešenia vzhľadom na svetovú stranu a typ strechy.
 • Garancia sa vzťahuje na akékoľvek fotovoltické riešenie nainštalované spoločnosťou ZSE Energia, a.s., alebo jej zmluvnými partnermi, ktoré bolo zazmluvnené od 1. 2. 2021 a zároveň nainštalované od 1. 3. 2021.
 • Rozlišujeme výšku garancie objemu vyrobenej elektriny podľa dátumu podpísania zmluvy a dátumu inštalácie. Pre zmluvy nainštalované pred 1. 3. 2022 platí iná výška garancie objemu vyrobenej elektriny, z dôvodu rozdielného inštalovaného výkonu.
 • Garancia sa vzťahuje len na produkty ZSE Fotovolt Štandard a ZSE Fotovolt Bezstarosti.
 • Zákazník musí využívať službu Virtuálna batéria.
 • Informácie o výrobe elektrickej energie z fotovoltického riešenia získava spoločnosť ZSE Energia, a.s., z monitoringu výroby, ktorý je základnou súčasťou každého inštalovaného fotovoltického riešenia.
 • Zákazník musí mať počas uplatňovania Garancie aktívny monitoring výroby bez závažných chybových hlásení, to znamená správne fungujúce fotovoltické zariadenie a stabilné internetové pripojenie pre prenos dát z monitoringu výroby do spoločnosti ZSE Energia, a.s.
 • Zákazník sa zaväzuje, že inštalované fotovoltické riešenie je počas prevádzky plne funkčné.
 • Zákazník sa zaväzuje chrániť zariadenie pred znížením jeho funkčnosti, a to najmä, ale nielen, že ho bude chrániť pred mechanickým poškodením, pred znížením efektivity, napríklad vplyvom snehovej vrstvy alebo silnej prachovej vrstvy (napr. z blízkej stavby) a podobne.
 • Doplnenie chýbajúceho množstva vyrobenej elektrickej energie oproti predpokladom v tabuľke sa uskutoční pri vyúčtovaní za elektrinu vo forme finančnej hodnoty rovnajúcej sa cene za dodávku elektriny v rovnakom objeme, ako je chýbajúce množstvo vyrobenej elektriny, a to prostredníctvom služby Virtuálna batéria. Pri tomto zúčtovaní sa nezohľadňujú náklady za položky týkajúce sa distribúcie elektriny a ostatných taríf za distribučné služby.
 • Garancia sa začína počítať od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bolo fotovoltické riešenie nainštalované a distribučnou spoločnosťou pripojené do prevádzky. Pri Garancii v prvom roku fungovania fotovoltického riešenia zohľadňuje spoločnosť ZSE Energia, a.s., tie celé mesiace, ktoré uplynuli od inštalácie riešenia po termín ukončenia zúčtovacieho obdobia (Príklad: zákazníkovi bolo riešenie inštalované 15. 4. 2022, ročné zúčtovacie obdobie za elektrinu má zákazník do 31. 1. 2023. Do vyúčtovania Garancie sa bude počítať obdobie 1. 5. 2022 – 31. 1. 2023).
 • Potenciál pre výrobu elektrickej energie v jednotlivých dňoch spoločnosť ZSE Energia, a.s., vyhodnocuje aj na základe informácií z meteorologických staníc. Tieto údaje zároveň slúžia pre kontrolu, ak bude identifikovaný nesúlad medzi reálnou výrobou fotovoltického riešenia a potenciálom, ktorý pre dané obdobie vyplýva zo skutočného počasia na danom mieste.
 • V prípade pochybností si ZSE Energia, a.s., vyhradzuje právo uskutočniť kontrolu priamo na mieste inštalácie fotovoltického riešenia, ako aj právo porovnať namerané údaje z monitoringu výroby s údajmi z meteorologických staníc. V prípade identifikovaného závažného nesúladu, ktorý bol zapríčinený nedodržaním podmienok zo strany zákazníka, takto identifikované obdobie nebude brať spoločnosť ZSE Energia, a.s., do úvahy a z poskytovania Garancie ich vylúči. (Príklad - v januári bude monitoring výroby ukazovať nulovú výrobu elektrickej energie, pričom údaje z meteorologických staníc budú ukazovať slnečné počasie. Pri kontrole na mieste sa ukáže, že fotovoltické riešenie je pod vrstvou snehu. V tomto prípade ZSE Energia, a.s., nebude počítať tieto dni s nulovou výrobou do Garancie a nebude ich zohľadňovať z dôvodu nedodržania podmienok zo strany zákazníka.)
 • V prípade, že v rámci zúčtovacieho obdobia bude spotreba na odbernom mieste zákazníka nižšia ako je výroba fotovoltického riešenia na danom odbernom mieste, Garancia se neuplatňuje.
 • Spoločnosť ZSE Energia, a.s., si vyhradzuje právo prepočítať a prípadne upraviť údaje v Tabuľke č. 1 a č. 2 k 31. 12. 2022 s platnosťou novej aktualizovanej Tabuľky č. 1 a č. 2 od 1. 1. 2023.
 • Garancia je zo strany spoločnosti ZSE Energia, a.s., poskytovaná na dobu neurčitú.
 • Spoločnosť ZSE Energia, a.s., si vyhradzuje právo poskytovanie Garancie po 1. 1. 2023 prerušiť, resp. ukončiť.

Garancia sa nevzťahuje na nasledovné situácie

 • Mimoriadne klimatické a poveternostné podmienky, ktoré vybočujú z dlhodobých priemerov (ako napr. výbuch sopky a s tým súvisiaca výrazná zmena intenzity slnečného žiarenia na Slovensku a podobne) – v takomto prípade sa do Garancie nebude počítať iba to obdobie, kedy budú trvať neštandardné podmienky.
 • Poruchy hardwarových komponentov, mechanické poškodenie panelov (napr. po krupobití alebo inom mechanickom poškodení a obmedzenej funkčnosti fotovoltických panelov). Ak má zákazník v prípade takejto situácie záujem o využívanie Garancie, musí zabezpečiť čo najrýchlejšie uvedenie panelov do funkčného stavu (využitie záruky na riešenie alebo pozáručný servisný zásah). Počas obdobia, keď nie je fovotoltické riešenie z týchto dôvodov plne funkčné, takto identifikované obdobie nebude brať spoločnosť ZSE Energia, a.s., do úvahy a z poskytovania Garancie ich vylúči. Výnimkou je situácia, ak porucha bola spôsobená na strane spoločnosti ZSE Energia, a.s. (napr. porucha nejakého komponentu ešte počas záruky), zákazníkom bola bez meškania nahlásená a ZSE Energia, a.s., zabezpečuje opravu alebo výmenu v rámci záruky – v tomto prípade nebude toto obdobie (kedy nebude časť alebo celé fotovoltické riešenie funkčné) vyňaté a vylúčené z poskytovania Garancie.
 • Nedostatočná kontrola a údržba panelov zo strany zákazníka – napr. dlhšie trvajúce zakrytie panelov snehom, vrstvou prachu, prípadne zakrytie nepriesvitným alebo nepriehľadným materiálom, ako napr. plachta a podobne.

Tabuľka č. 1:

Garantovaný objem vyrobenej elektriny v jednotlivých mesiacoch v kWh pre fotovoltické riešenia, ktoré boli zazmluvnené od 1. 3. 2022:

ZSE Fotovolt 3 kWp 4 kWp 5 kWp 7 kWp 10 kWp
Január 112 142 180 251 353
Február 158 199 252 352 495
Marec 270 341 430 602 846
Apríl 385 485 612 858 1206
Máj 419 529 666 933 1312
Jún 433 546 688 963 1357
Júl
437 551 695 973 1370
August 377 474 599 838 1180
September 302 380 480 672 945
Október 232 292 370 516 726
November 104 131 167 232 326
December 81 102 130 180 254
Celkový ročný objem 3 310 4 172 5 269 7 370 10 370

Hodnoty uvedené v Tabuľke č. 1 sa vzťahujú na všetky inštalácie, kde bol použitý panel Trina Solar.

Tabuľka č. 2:

Garantovaný objem vyrobenej elektriny v jednotlivých mesiacoch v kWh pre fotovoltické riešenia nainštalované do 1. 3. 2022:

ZSE Fotovolt 2,5 kWp 3 kWp 4 kWp 5 kWp 7 kWp
Január 96 122 158 190 283
Február 133 169 220 264 397
Marec 227 286 375 448 677
Apríl 321 405 531 635 962
Máj 349 439 576 688 1044
Jún 360 453 595 709 1078
Júl
363 458 601 717 1089
August 313 394 518 618 938
September 252 317 416 496 753
Október 195 246 321 384 580
November 94 118 154 184 261
December 68 87 113 135 204
Celkový ročný objem 2 769 3 495 4 578 5 467 8 265

Hodnoty uvedené v Tabulke č. 2 sa vzťahujú na všetky inštalácie, kde bol na inštaláciu použitý panel Axitec a DAH Solar bez ohľadu na termín inštalácie.

Hodnoty uvedené v Tabuľkách č. 1 a č. 2 sú vypočítané na základe nasledovných parametrov: Azimut 230°, sklon strechy 23° a koeficient účinnosti. Odlišný azimut u zákazníka ani odlišný sklon strechy nemá žiadny vplyv na poskytovanie Garancie.

Vyberte si vaše nové riešenie na kľúč

ZSE Fotovolt Štandard

 • garancia objemu vyrobenej elektriny
 • kvalitné monokryštalické panely

Potrebujete poradiť?

Naši poradcovia pre Zelené riešenia vám radi odpovedia na akékoľvek otázky ohľadom výkonu, montáže alebo fungovania fotovoltiky a pomôžu s výberom správneho riešenia.

Zavolajte mi
Volať 0850 111 555
Dohodnúť stretnutie v ZSE Centre
Pozrieť časté otázky


Zariadenia

Klimatizácie   Fotovoltika   Solárne kolektory   Tepelné čerpadlá   Nabíjanie elektromobilu