Garancia vyrobenej elektriny

Garantujeme vám objem vyrobenej elektriny bez ohľadu na počasie

Podstatou Garancie je záväzok spoločnosti ZSE Energia, a.s., ako dodávateľa fotovoltického riešenia v nasledovnom:

 • Fotovoltické riešenie vyrobí počas 12 mesiacov minimálne toľko elektrickej energie ako je uvedené v tabuľke nižšie.
 • Nezáleží na mieste inštalácie ani na počasí počas daných 12 mesiacov.
 • Ak riešenie nevyrobí predpokladané množstvo elektrickej energie, doplníme vám chýbajúce množstvo elektrickej energie oproti predpokladom v tabuľke pri vyúčtovaní za elektrinu vo forme finančnej hodnoty rovnajúcej sa cene za dodávku elektriny v rovnakom objeme, ako je chýbajúce množstvo vyrobenej elektriny, a to prostredníctvom Virtuálnej batérie.
 • Garancia sa začína počítať od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bolo fotovoltické riešenie nainštalované a distribučnou spoločnosťou pripojené do prevádzky.

Príklad: Riešenie ZSE Fotovolt bolo inštalované 15. 4. 2024. Ročné zúčtovacie obdobie za elektrinu má zákazník do 31. 1. 2025. Pri Garancii v prvom roku fungovania fotovoltického riešenia zohľadňujeme tie celé mesiace, ktoré uplynuli od inštalácie riešenia po termín ukončenia zúčtovacieho obdobia. Do vyúčtovania Garancie sa bude počítať obdobie 1. 5. 2024 – 31. 1. 2025.

Garancia objemu vyrobenej elektriny

Aké sú podmienky využívania Garancie objemu?

Podmienky využívania Garancie objemu vyrobenej elektriny:

 • Garancia platí pre zákazníkov na území celého Slovenska, bez ohľadu na geografickú lokalitu umiestnenia fotovoltického riešenia. Odborníci zo ZSE Energia, a.s., zvolia pri obhliadke a následnej montáži optimálne umiestnenie fovotoltického riešenia vzhľadom na svetovú stranu a typ strechy.
 • Garancia sa vzťahuje na akékoľvek fotovoltické riešenie nainštalované spoločnosťou ZSE Energia, a.s., alebo jej zmluvnými partnermi, ktoré bolo zazmluvnené po 1. 2. 2021 a zároveň nainštalované od 1. 3. 2021.
 • Zákazník musí využívať Virtuálnu batériu.
 • Informácie o výrobe elektrickej energie z fotovoltického riešenia získava spoločnosť ZSE Energia, a.s., z monitoringu výroby, ktorý je základnou súčasťou každého inštalovaného fotovoltického riešenia.
 • Zákazník musí mať počas uplatňovania Garancie aktívny monitoring výroby bez závažných chybových hlásení, to znamená správne fungujúce fotovoltické zariadenie a stabilné internetové pripojenie pre prenos dát z monitoringu výroby do spoločnosti ZSE Energia, a.s.
 • Zákazník sa zaväzuje, že inštalované fotovoltické riešenie je počas prevádzky plne funkčné.
 • Zákazník sa zaväzuje chrániť zariadenie pred znížením jeho funkčnosti, a to najmä, ale nielen, že ho bude chrániť pred mechanickým poškodením, pred znížením efektivity, napríklad vplyvom snehovej vrstvy alebo silnej prachovej vrstvy (napr. z blízkej stavby) a podobne.
 • Doplnenie chýbajúceho množstva vyrobenej elektrickej energie oproti predpokladom v tabuľke sa uskutoční pri vyúčtovaní za elektrinu vo forme finančnej hodnoty rovnajúcej sa cene za dodávku elektriny v rovnakom objeme, ako je chýbajúce množstvo vyrobenej elektriny, a to prostredníctvom služby Virtuálna batéria. Pri tomto zúčtovaní sa nezohľadňujú náklady za položky týkajúce sa distribúcie elektriny a ostatných taríf za distribučné služby.
 • Garancia sa začína počítať od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bolo fotovoltické riešenie nainštalované a distribučnou spoločnosťou pripojené do prevádzky. Pri Garancii v prvom roku fungovania fotovoltického riešenia zohľadňuje spoločnosť ZSE Energia, a.s., tie celé mesiace, ktoré uplynuli od inštalácie riešenia po termín ukončenia zúčtovacieho obdobia (Príklad: zákazníkovi bolo riešenie inštalované 15. 4. 2024, ročné zúčtovacie obdobie za elektrinu má zákazník do 31. 1. 2025. Do vyúčtovania Garancie sa bude počítať obdobie 1. 5. 2024 – 31. 1. 2025).
 • Rozlišujeme výšku garancie objemu vyrobenej elektriny podľa dátumu podpísania zmluvy a dátumu inštalácie. Presné informácie o garantovanom objeme podľa dátumu podpisu zmluvy nájdete v Tabuľke č. 1, 2 a 3.
 • Garancia sa vzťahuje na všetky produkty ZSE Fotovolt.
 • Potenciál pre výrobu elektrickej energie v jednotlivých dňoch spoločnosť ZSE Energia, a.s., vyhodnocuje aj na základe informácií z meteorologických staníc. Tieto údaje zároveň slúžia pre kontrolu, ak bude identifikovaný nesúlad medzi reálnou výrobou fotovoltického riešenia a potenciálom, ktorý pre dané obdobie vyplýva zo skutočného počasia na danom mieste.
 • V prípade pochybností si ZSE Energia, a.s., vyhradzuje právo uskutočniť kontrolu priamo na mieste inštalácie fotovoltického riešenia, ako aj právo porovnať namerané údaje z monitoringu výroby s údajmi z meteorologických staníc. V prípade identifikovaného závažného nesúladu, ktorý bol zapríčinený nedodržaním podmienok zo strany zákazníka, takto identifikované obdobie nebude brať spoločnosť ZSE Energia, a.s., do úvahy a z poskytovania Garancie ich vylúči. (Príklad – v januári bude monitoring výroby ukazovať nulovú výrobu elektrickej energie, pričom údaje z meteorologických staníc budú ukazovať slnečné počasie. Pri kontrole na mieste sa ukáže, že fotovoltické riešenie je pod vrstvou snehu. V tomto prípade ZSE Energia, a.s., nebude počítať tieto dni s nulovou výrobou do Garancie a nebude ich zohľadňovať z dôvodu nedodržania podmienok zo strany zákazníka.)
 • V prípade, že v rámci zúčtovacieho obdobia bude spotreba na odbernom mieste zákazníka nižšia ako je výroba fotovoltického riešenia na danom odbernom mieste, Garancia sa neuplatňuje.
 • Spoločnosť ZSE Energia, a.s., si vyhradzuje právo prepočítať a prípadne upraviť údaje v Tabuľke č. 1 a č. 2  a 3 s platnosťou novej aktualizovanej Tabuľky č. 1 a č. 2  a 3 od 1. 2. 2023.
 • Garancia je zo strany spoločnosti ZSE Energia, a.s., poskytovaná na dobu neurčitú.
 • Spoločnosť ZSE Energia, a.s., si vyhradzuje právo poskytovanie Garancie po 1. 1. 2024 prerušiť, resp. ukončiť.
Na čo sa nevzťahuje Garancia objemu?

Garancia sa nevzťahuje na nasledovné situácie:

 • Mimoriadne klimatické a poveternostné podmienky, ktoré vybočujú z dlhodobých priemerov (ako napr. výbuch sopky a s tým súvisiaca výrazná zmena intenzity slnečného žiarenia na Slovensku a podobne) – v takomto prípade sa do Garancie nebude počítať iba to obdobie, kedy budú trvať neštandardné podmienky.
 • Poruchy hardwarových komponentov, mechanické poškodenie panelov (napr. po dopade veľmi ťažkého a tvrdého predmetu alebo inom mechanickom poškodení a obmedzenej funkčnosti fotovoltických panelov). Ak má zákazník v prípade takejto situácie záujem o využívanie Garancie, musí zabezpečiť čo najrýchlejšie uvedenie panelov do funkčného stavu (využitie záruky na riešenie alebo pozáručný servisný zásah). Počas obdobia, keď nie je fovotoltické riešenie z týchto dôvodov plne funkčné, takto identifikované obdobie nebude brať spoločnosť ZSE Energia, a.s., do úvahy a z poskytovania Garancie ich vylúči. Výnimkou je situácia, ak porucha bola spôsobená na strane spoločnosti ZSE Energia, a.s. (napr. porucha nejakého komponentu ešte počas záruky), zákazníkom bola bez meškania nahlásená a ZSE Energia, a.s., zabezpečuje opravu alebo výmenu v rámci záruky – v tomto prípade nebude toto obdobie (kedy nebude časť alebo celé fotovoltické riešenie funkčné) vyňaté a vylúčené z poskytovania Garancie.
 • Nedostatočná kontrola a údržba panelov zo strany zákazníka – napr. dlhšie trvajúce zakrytie panelov snehom, vrstvou prachu, prípadne zakrytie nepriesvitným alebo nepriehľadným materiálom, ako napr. plachta a podobne.
Tabuľka č. 1 – Garantovaný objem vyrobenej elektriny od 1. 3. 2022 do 31. 1. 2024

Garantovaný objem vyrobenej elektriny v jednotlivých mesiacoch v kWh pre fotovoltické riešenia, ktoré boli zazmluvnené od 1. 3. 2022 do 31. 1. 2024:

ZSE Fotovolt3 kW4 kW5 kW7 kW10 kW
Január112142180251353
Február158199252352495
Marec270341430602846
Apríl3854856128581 206
Máj4195296669331 312
Jún4335466889631 357
Júl4375516959731 370
August3774745998381 180
September302380480672945
Október232292370516726
November104131167232326
December81102130180254
Celkový ročný objem3 3104 1725 2697 37010 370
Tabuľka č. 2 – Garantovaný objem vyrobenej elektriny do 1. 3. 2022

Garantovaný objem vyrobenej elektriny v jednotlivých mesiacoch v kWh pre fotovoltické riešenia nainštalované do 1. 3. 2022:

ZSE Fotovolt2,5 kW3 kW4 kW5 kW7 kW
Január96122158190283
Február133169220264397
Marec227286375448677
Apríl321405531635962
Máj3494395766881044
Jún3604535957091078
Júl3634586017171089
August313394518618938
September252317416496753
Október195246321384580
November94118154184261
December6887113135204
Celkový ročný objem2 7693 4954 5785 4678 265
Tabuľka č. 3 – Garantovaný objem vyrobenej elektriny od 1. 2. 2024

Garantovaný objem vyrobenej elektriny v jednotlivých mesiacoch v kWh pre fotovoltické riešenia s dátumom podpisu zmluvy od 1. 2. 2024:

ZSE Fotovolt3 kW4 kW5 kW6 kW7 kW8 kW9 kW10 kW
Január120150180230260300330380
Február160210250320360430470540
Marec280370430550620740800920
Apríl4005206107908901 0501 1501 310
Máj4405706608609741 1501 2501 430
Jún4605906908801 0001 1801 2901 470
Júl4605906908901 0101 2001 3001 490
August4005106007708701 0201 1201 280
September3204104806207008209001 030
Október240310370470530630690790
November110140170210240280310350
December80110130160180220240270
Celkový ročný objem3 4704 4805 4676 7508 7349 0209 85011 260