Garancia vyrobenej elektriny

Garantujeme vám objem vyrobenej elektriny bez ohľadu na počasie

  • Riešenie ZSE Fotovolt vyrobí počas 12 mesiacov minimálne toľko elektrickej energie ako je uvedené v tabuľke nižšie.
  • Nezáleží na mieste inštalácie ani na počasí počas daných 12 mesiacov.
  • Ak riešenie nevyrobí predpokladané množstvo elektrickej energie, doplníme vám chýbajúce množstvo elektrickej energie pri vyúčtovaní za elektrinu vo forme finančnej hodnoty rovnajúcej sa cene za dodávku elektriny v rovnakom objeme, ako je chýbajúce množstvo vyrobenej elektriny, a to prostredníctvom služby Virtuálna batéria.
  • Garancia sa začína počítať od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bolo fotovoltické riešenie nainštalované a distribučnou spoločnosťou pripojené do prevádzky.

Príklad: Riešenie ZSE Fotovolt bolo inštalované 15. 4. 2022. Ročné zúčtovacie obdobie za elektrinu má zákazník do 31. 1. 2023. Pri Garancii v prvom roku fungovania fotovoltického riešenia zohľadňujeme tie celé mesiace, ktoré uplynuli od inštalácie riešenia po termín ukončenia zúčtovacieho obdobia. Do vyúčtovania Garancie sa bude počítať obdobie 1. 5. 2022 – 31. 1. 2023.