/


ZSE zverejnila svoj prvý report udržateľnosti

Zelené ZSE   Dominika Filinová   1. apríl 2022

Energetický sektor je najväčším zdrojom emisií skleníkových plynov. Pokrýva výrobu elektriny, vykurovanie a dopravu, ktoré sú nevyhnutné pre náš každodenný život. Aby sa dosiahol ambiciózny cieľ EÚ v oblasti klimatickej neutrality do roku 2050, je potrebné, aby sa emisie v energetickom sektore dramaticky znížili.

Report udržateľnosti

Skupina ZSE si plne uvedomuje svoju zodpovednosť v rámci pôsobenia v energetickom sektore a je rozhodnutá byť súčasťou trvalo udržateľných riešení, ktoré nás postupne privedú k Európe ako prvému klimaticky neutrálnemu kontinentu do roku 2050. „K tomuto cieľu sme plne odhodlaní prispieť v najväčšej možnej miere a previesť tak našich zákazníkov energetickou transformáciou, ktorej súčasťou budú dlhodobo udržateľné produkty a služby. Sami chceme ísť príkladom a motivovať našich zamestnancov, aby boli pioniermi udržateľných riešení, a to nie len v environmentálnej, ale takisto sociálnej a spoločensky zodpovednej oblasti," uvádza v reporte Markus Kaune, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSE.

V rámci podnikateľských aktivít ZSE vynakladá snahu, aby prispela k naplneniu OSN cieľov udržateľného rozvoja a správala sa na základe princípov sociálnej zodpovednosti podnikov. ZSE považuje za dôležité nielen monitorovať, ale aj reportovať vývoj aktivít na pravidelnej báze na základe ESG (Environmental-Social-Governance) pilierov.

 

Environmental - pomoc prírode a životnému prostrediu

ZSE ako energetická firma disponuje potenciálom, ktorý dokáže využiť na prechod k bez emisným riešeniam, prispieť k cieľom Parížskej dohody a Európskeho ekologického dohovoru. Aj preto ZSE zavádza plánovanie a implementáciu CO2 redukčných opatrení. Základom týchto opatrení je transparentnosť emisnej bilancie, od ktorej sa odvíjajú ďalšie kroky plánovania redukcie emisií. Strategickým cieľom ZSE je postupná redukcia smerom k uhlíkovej neutralite.

V rámci vozového parku ZSE v roku 2020 začala s prípravou internej politiky, ktorá spúšťa elektrifikáciu vo vlastných radoch a za pomoci stimulov výrazne podporí elektromobilitu služobných aj súkromných vozidiel.

Skupina ZSE sa dlhodobo venuje ochrane životného prostredia a cez svoje aktivity prispieva k zmierňovaniu nepriaznivých dôsledkov, ktoré so sebou energetický sektor prináša. Značnú pozornosť skupina ZSE venuje najmä ochrane vtáctva. V roku 2020 sa podarilo ošetriť 10 elektrických stĺpov pri skládke Zavar (zistené miesto častého úhynu vtáctva) úpravou preložením preponiek a ekologizovať 231 stĺpov eko-chráničkami na Chránenom vtáčom území (CHVU) Ostrovné lúky (územie výskytu sokola červenonohého). Zároveň sa podarilo umiestniť 21 hniezdnych búdok pre sokola myšiara na stožiaroch veľmi vysokého napätia (VVN) a preložiť 1 bocianie hniezdo na náhradný stĺp, pričom na stĺp pôvodný boli osadené zábrany. V roku 2020 sa navyše zakabelizovalo 6,2 km VN vzdušných vedení v lesných priesekoch, čím sa znížilo riziko úhynov vtáctva.

Z environmentálneho hľadiska sa popri ochrane živočíšnych druhov venuje skupina ZSE aj sledovaniu kvality vypúšťaných vôd do vodných tokov, kvality vody v studniach a kvality vody. V rámci odpadového hospodárstva a cirkulárnej ekonomiky sa firma snaží čo najväčšie množstvo odpadu zhodnocovať. Celkové množstvo odpadov produkovaných skupinou ZSE v roku 2020 predstavovalo 24 852 ton, z čoho bolo zhodnotených 83 %.

 

Social - BOZP, podpora diverzity a pomoc komunitám

V sociálnej oblasti je prioritou ochrana zdravia a bezpečnosti zamestnancov pri práci. Spolu s touto prioritou sa ZSE snaží podporovať rozmanité a inkluzívne prostredie, v ktorom sa každý cíti ocenený a má možnosť rozvíjať svoje schopnosti. ZSE uznáva Globálnu dohodu OSN a presadzuje 10 princípov udržateľnosti a súčasne uznáva dôležitosť investícii do budúcich generácii. ZSE tak prispieva cez Nadáciu ZSE, smerom k rozvoju regiónov podporujúcich miestne udržateľné, vzdelávacie, kultúrne a športové aktivity.

Skupina ZSE už takmer 100 rokov prináša svojim zamestnancom stabilné a riadne sociálne zabezpečenie vo sfére ľudských zdrojov. V rámci špeciálnej starostlivosti o zamestnancov skupina ZSE prináša množstvo benefitov v oblastiach sociálneho zabezpečenia, rodiny, zdravia, rekreácie, zábavy či športu.

Zamestnanecký grantový program, poskytuje zamestnancom možnosť odporučiť mimovládne organizácie, školy a školské zariadenia, obce alebo mestá, kultúrne inštitúcie a športové kluby, ktorým možno udeliť grant. V roku 2020 bola celková suma 70 000 eur vyčlenená na podporu projektov, z ktorých jeden projekt mohol získať podporu až 700 eur. Do termínu odovzdania prihlášok bolo predložených celkom 162 projektov, pričom všetky spĺňali kritériá programu a boli zaradené do procesu hodnotenia. Na základe odporúčania hodnotiaceho výboru bolo v roku 2020 podporených 140 projektov. Celkovo bolo do roku 2020 podporených 572 projektov sumou 290 000 eur.

Ďalší grantový program Nadácie ZSE Rozprúdime regióny bol v roku 2020 pozastavený kvôli pandémii korona vírusu. V roku 2021 bol program znovu obnovený. Celkovo bolo vyčlenených 120 000 eur, resp. 800 až 1 000 eur pre jeden projekt. Iniciatíva sa zameriava na podporenie projektov, ktoré rozvíjajú kultúrny, športový a komunitný život na západnom Slovensku a zviditeľňujú výnimočnosť
konkrétneho regiónu a jeho tradičných zvykov, či pamiatok. Do roku 2020 sa uskutočnili štyri výzvy programu Rozprúdime regióny, kde bolo podporených 663 projektov sumou vyše 480 000 eur.

 

Governance - udržateľné riadenie podniku

Zodpovednosť a súlad s právnymi a etickými normami sú pre skupinu ZSE rovnako zásadné ako samotné podnikanie. Uvedené atribúty predstavujú základ kvalitného riadenia (governance) spoločností skupiny ZSE. Preto skupina ZSE neustále pracuje na prehlbovaní štandardov Compliance a zlepšovaní nášho Compliance programu, ktorého cieľom je predchádzať porušeniam predpisov spoločnosťami skupiny ZSE, odhaľovať ich a primerane na ne reagovať. Témy Compliance sa dostávajú do popredia cez komunikačné kampane na intranete, v internom časopise alebo počas špeciálnych udalostí, ako je napríklad Medzinárodný deň boja proti korupcii či Medzinárodný deň whistleblowerov. Aj v rámci uvedených aktivít sa skupina ZSE usiluje inšpirovať každého zo zamestnancov dôkladne dodržiavať predpisy, hodnoty a Etický kódex skupiny ZSE.

V rámci Compliance management systému spoločnosti skupiny ZSE podrobujú svojich potenciálnych dodávateľov previerke ich identity a integrity, aby sa zabezpečilo, že dodávatelia skupiny ZSE budú
spĺňať naše štandardy ohľadom dodržiavania predpisov v oblastiach ako sú korupcia, pranie špinavých peňazí, dane, ekonomické sankcie a financovanie terorizmu.

Skupina ZSE si takisto zakladá aj na informačnej transparentnosti a bezpečnosti rovnako ako na ochrane osobných dát. Informácie ohľadom trhových výsledkov skupiny ZSE sú každoročne
uverejňované vo výročných správach.

 

Stiahnite si report a dozviete sa viac

Prvý report udržateľnosti skupiny ZSE popri aktivitách v oblasti ESG zároveň pojednáva o viacerých projektoch a inováciách, ktorých cieľom je eliminovať negatívne vplyvy ľudskej činnosti na životné prostredie. Ide napríklad o účasť na medzinárodných projektoch ACON a Danube InGrid, rozvoj e-mobility, digitalizáciu služieb či dlhodobú podporu širšieho environmentálneho povedomia verejnosti v oblasti šetrenia energií, trendov a inšpirácií súvisiacich s modernou dopravou, pracoviskami a bývaním, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu

Osobitnou kapitolou reportu sú rozhovory so zamestnancami skupiny ZSE. Mapujú ich vnímanie klimatickej krízy a cesty k dosiahnutiu udržateľnosti.

Report bude skupina ZSE vydávať každý rok. Od 2023 bude report súčasťou výročnej správy, čo bude od 1. 1. 2024 aj legislatívnou povinnosťou.

Stiahnuť celý ZSE Report udržateľnosti (PDF)  

Dominika Filinová

Dominika Filinová
Špecialista pre udržateľnosť

Téma udržateľnosti ma priviedla od lokálnych cez medzinárodné humanitárne organizácie až k energetike, kde majú naše snahy viditeľný dopad na spoločnosť a životné prostredie. Našim hlavným cieľom je zavedenie nízko až bez emisných riešení.

Zobraziť články


Zoberte si aj vy Zelenú elektrinu. Teraz len za 2 € mesačne

So Zelenou elektrinou rovnako dobre doma povysávate, uvaríte kávu, operiete ako s bežnou elektrinou, ale zodpovednejšie voči planéte. A nestojí to takmer nič.

Viac o Zelenej elektrine  

Mohlo by vás zaujímať