Overené zákazníkmi

 • viac ako 30 000 spokojných zákazníkov služieb ZSE Zdravie/Plus
 • so službami ZSE Zdravie/Plus, ZSE Asistuje/Plus sme doteraz našim zákazníkom ušetrili viac ako 3,61 milióna €

Nonstop linka pre hlásenie poistných udalostí

Využite aplikáciu Smart Zdravie pre vyhodnotenie pravdepodobnej diagnózy

Využite aplikáciu Smart Zdravie pre vyhodnotenie pravdepodobnej diagnózy. Stačí sa prihlásiť do Online účtu.

Široká škála služieb a pomoci

Lekár na telefóne

Táto služba je vám k dispozícii na konzultáciu zdravotného stavu aj liečebných postupov, a to najmä v týchto oblastiach:

Vaše zdravie

Konzultácie s lekárom v prípade vášho ochorenia, zdravotných ťažkostí, ďalších prípadných súvisiacich symptómov, príčin popísaných symptómov a možný vplyv predchádzajúcich zdravotných komplikácií či aktivít poisteného.

Zdravie vášho dieťaťa

Konzultácia možného ochorenia vášho dieťaťa na základe príznakov a súvisiacich symptómov.

Tehotenstvo

Konzultácie týkajúce vysvetlenia pojmov z oblasti prenatálnej problematiky, informácie, na čo má tehotná žena nárok v rámci prenatálnych prehliadok, informácie aké vyšetrenia sa vykonávajú a prečo.

Cestovanie

Poradíme vám napríklad, aké očkovanie by ste pred cestou mali mať a aké lieky si so sebou vziať na cestu.

Užívanie liekov

Konzultácie ohľadom účinných látok a možných nežiaducich účinkov liekov, ktoré poistený užíva.

Lekárske správy, výsledky laboratórnych testov

Konzultácie týkajúce sa základných laboratórnych vyšetrení, účel jednotlivých vyšetrení, vysvetlenie skratiek a základných typov nameraných hodnôt, informácie o rozmedzí výsledkov jednotlivých hodnôt, priradenie týchto hodnôt k obvyklým výsledkom a vysvetlenie odchýlok od normálnych hodnôt.

Informácie o najbližšom vhodnom lekárovi, najbližšej lekárni, lekárskej pohotovosti 

Covid-19 Poradňa

Konzultácie s lekárom stavu, karantény, možnostiach domácej liečby aj otázok týkajúcich sa očkovania.

Druhý lekársky názor

Kedy je možné túto službu využiť?

V prípade, že máte záujem získať na vašu zdravotnú situáciu, prípadne zdravotnú situáciu niekoho z vašej rodiny, názor iného lekára ako je váš ošetrujúci lekár, je možné využiť službu druhý lekársky názor.

V rámci druhého lekárskeho názoru môžete získať odborné vysvetlenie obsahu lekárskych správ k vážnej diagnóze, odborné medicínske posúdenie aktuálnej liečby vážnej diagnózy a zároveň aj odporúčania ďalších možných liečebných metód.

Konzultáciu vykonávajú ako slovenskí, ale aj zahraniční lekári s dlhoročnými skúsenosťami vo svojom odbore

Konzultácie so psychoterapeutmi

Kedy je možné túto službu využiť?

V prípade, že budete mať vy alebo ktokoľvek z vašej rodiny po úraze, pri závažnej chorobe, alebo pri úmrtí blízkej osoby psychické problémy, zaistíme vám on-line služby psychoterapeuta až do výšky 1 000 €.

Laboratórne krvné testy

V rámci ZSE Zdravie Plus máte nárok nechať si urobiť laboratórne testy podľa svojho výberu do hodnoty maximálne 250 €. Testy uhradíme vám alebo niektorému z členov vašej rodiny podľa vzniknutej situácie.

Kedy je možné túto službu využiť?

Nárok na tieto laboratórne testy vám vznikne v prípade, že:

 • Prídete o zamestnanie vy alebo váš manžel, manželka, druh, družka
 • V prípade rozvodu (nárok na test vzniká iba vám ako poistenej osobe)
 • Niektoré z vašich detí dovŕši 18 rokov
 • Máte službu ZSE Zdravie Plus dohodnutú aspoň 3 roky

Dištančná rehabilitácia

Kedy je možné túto službu využiť?

On-line rehabilitáciu môžete využiť, ak vám lekár predpísal rehabilitáciu v súvislosti s:

 • Úrazom
 • Cievnou mozgovou príhodou
 • Respiračnými obmedzeniami, chronickými pľúcnymi ochoreniami, astmou
 • Parkinsonovou chorobou
 • Roztrúsenou sklerózou a ďalšími neurodegeneratívnymi ochoreniami
 • Bolesťami chrbta
 • Respiračným obmedzením po prekonaní Covid-19

Rehabilitácia je vedená vysoko profesionálnymi fyzioterapeutmi a môže byť poskytovaná ako doplnok k prebiehajúcej rehabilitácii, alebo ako jej náhrada. Rehabilitáciu môžete využiť vy alebo niektorý člen vašej rodiny, a to 2 x za poistný rok a do limitu 3 000 € na jednu udalosť.

Vyhodnotenie pravdepodobnej diagnózy

Využite aplikáciu Smart Zdravie pre vyhodnotenie pravdepodobnej diagnózy.

 • Aplikáciu Smart Zdravie môžete v prípade zdravotných príznakov bezplatne využívať na konzultáciu pravdepodobnej diagnózy.
 • Aplikácia, ktorá je založená na predchádzajúcej analýze stoviek tisícov prípadov a databáze najnovších medicínskych poznatkov, poskytuje s využitím počítačových algoritmov nástroj vlastnej diagnostiky a celý rad podmienok, ktoré by mohli zodpovedať problémom, s ktorými sa používateľ stretáva. Môže tiež poradiť, či je potrebné vyhľadať radu zdravotníckeho pracovníka a odhadnúť úroveň naliehavosti daného stavu.
 • Dôležité upozornenie: Aplikácia Smart Zdravie neposkytuje lekársku pomoc. Účelom aplikácie nie je nahradiť odbornú lekársku pomoc, diagnostiku alebo liečbu.

Táto služba je k dispozícii iba pre prihlásených v Online účte.

Aplikačný box[Button Login a Registracia(rola: Neprihlaseny)]

Hospitalizácia

V prípade vašej hospitalizácie alebo hospitalizácie niektorého z členov vašej rodiny máte možnosť čerpať finančné plnenie, a zároveň nadštandardnú ponuku asistenčných služieb, ktoré vám uľahčia situáciu spojenú s vašou hospitalizáciou:

Zabezpečenie nadštandardného ubytovania

Kedy je možné túto službu využiť?

 • Hospitalizácia musí trvať aspoň 24 hodín (alebo cez noc)

Na čo máte nárok?

 • Zaistenie nadštandardného ubytovania priamo asistenčnou centrálou
 • Úhradu poplatku za toto nadštandardné ubytovanie – maximálne do výšky 200 €
 • V prípade, že nadštandardné ubytovanie nie je možné v danej chvíli zaistiť, bude vám uhradená kompenzácia vo výške dennej sadzby daného zdravotníckeho zariadenia
 • Ak zariadenie, v ktorom ste hospitalizovaný, neposkytuje nadštandardné ubytovanie, dostanete v rámci daného limitu 200 € kompenzáciu vo výške 20 €/deň
 • V prípade, keď dôjde k hospitalizácii vášho dieťaťa môžete požiadať v nemocnici o zabezpečenie ubytovania rodiča s dieťaťom

Finančná kompenzácia za pobyt v nemocnici

Kedy je možné túto službu využiť?

 • Hospitalizácia musí trvať aspoň 10 dní (respektíve 9 nocí pobytu)

Na čo máte nárok?

 • Jednorazové poistné plnenie po skončení hospitalizácie vo výške 100 €

Doprava zo zdravotníckeho zariadenia

Kedy je možné túto službu využiť?

 • Ak potrebujete odviezť zo zdravotníckeho zariadenia po ukončení hospitalizácie

Na čo máte nárok?

 • Asistenčná centrála zorganizuje na základe vašej požiadavky najneskôr v deň ukončenia hospitalizácie dopravu zo zdravotníckeho zariadenia prostriedkom zodpovedajúcim vášmu zdravotnému stavu (taxi, sanitné vozidlo, sanitné vozidlo so sprievodom a podobne) a uhradí náklady na dopravu

Sprievod poisteného k lekárovi

Kedy je možné túto službu využiť?

 • V prípade vašej nesebestačnosti, pokiaľ sa potrebujete podrobiť kontrolným vyšetreniam v spojitosti s ukončenou hospitalizáciou za účasti sprevádzajúcej osoby

Na čo máte nárok?

 • Asistenčná centrála uhradí náklady výkonu činnosti sprevádzajúcej osoby a ďalej uhradí náklady na dopravu k alebo od lekára, ako napríklad cestovný lístok, taxi

Zabezpečenie ubytovania príbuzného

Kedy je možné túto službu využiť?

 • V prípade hospitalizácie poisteného alebo oprávnenej osoby s potrebou ubytovania príbuzného

Na čo máte nárok?

 • Zaistenie ubytovania príbuzného (manžel, manželka, druh, družka poisteného, syn, dcéra, otec, matka) priamo asistenčnou centrálou, v maximálnej vzdialenosti do 20 km od miesta hospitalizácie poisteného
 • Podmienkou je hospitalizácia poisteného v zdravotníckom zariadení vo vzdialenosti nad 100 km od jeho miesta bydliska
 • Ubytovanie sa zabezpečuje na dobu maximálne 5 nocí v zariadení kategórie 3* maximálne do limitu 200 €
 • Úhrada poplatku za toto ubytovanie – maximálne do výšky 200 € na jednu poistnú udalosť

Organizácia nákupu liekov a potrieb do domácnosti

Kedy je možné túto službu využiť?

 • Ak budete po hospitalizácii nesebestačný a budete potrebovať pomôcť s nákupom liekov a potrieb do domácnosti

Na čo máte nárok?

 • Prostredníctvom asistenčnej centrály si môžete nechať zaistiť dopravu na nákup liekov a dopravu späť (doplatky za lieky, prípadne ich plnú cenu hradíte vy)
 • Prostredníctvom asistenčnej centrály si môžete nechať zaistiť nákup potravín a domácich potrieb alebo preplatiť dopravu na alebo z nákupu bežných domácich potrieb

Príbehy zo života

Druhý lekársky názor, pán Tomáš, 39 rokov, Ružomberok
39-ročný klient začal mať nevoľnosti (symptómy: bolesti hlavy, miernu dezorientáciu) a prvýkrát bol diagnostikovaný v Ružomberku, kde mu našli 7 cm nález na mozgu. Vyšetrenia boli následne posúdené rádiológom v Bratislave, ktorý vyhodnotil, že s najväčšou pravdepodobnosťou ide o zápal, ale mal podozrenie na nádor. Usúdil, že kvôli presnému vyhodnoteniu bude potrebná biopsia, ktorá je životne riskantná. V prípade nádoru by bola potrebná operácia, resp. by sa nasadila rádioterapia. V prípade zápalu by sa postupovalo nasadením silných kortikosteroidov. Keďže postup liečby je v prípade tej, ktorej diagnózy odlišný, bolo potrebné vyhodnotiť diagnózu a začať s okamžitou liečbou. Vzhľadom na to, že pacientovi bola stanovená rozličná diagnóza, bol potrebný názor viacerých expertov, aby sa určila presná diagnóza a postup liečby. Tím lekárov z Diagnose.me bez potreby biopsie vyhodnotil, že pacient má nádorové ochorenie a musí ihneď podstúpiť onkologickú liečbu. Okamžitou diagnostikou a začatím liečby sa šanca na prežitie výrazne zvýšila. Ak by sa ochorenie neliečilo ihneď ako nádor, pacient by bol vo vážnom ohrození života.

Zlomená noha, pán Tibor, 68 rokov, Malacky
Osamote žijúci starší pán Tibor, ktorý berie viacero liekov, si zlomil nohu a po návrate z nemocnice nebol schopný 3 týždne chodiť si pre lieky do lekárne a na nákup. Vďaka službe ZSE Zdravie mal počas domácej liečby (3 týždne) každý týždeň nakúpené a zároveň zabezpečenú donášku potrebných liekov. Za tieto služby nič neplatil (platil len cenu nákupu).

Konzultácia výsledkov vyšetrení, pani Marta, 38 rokov, Trnava
3-ročné dieťa muselo absolvovať viacero rôznych vyšetrení (hematologické, sonografiu brušnej dutiny atď.), ale vyšetrujúci lekári nemali čas vysvetľovať matke všetky detaily vyšetrení, výsledy a súvislosti. Pani Marta využila Lekára na telefóne a odkonzultovala si kompletne všetky výsledky vyšetrení, leárske správy a diagnózy. Konzultácia s odborníkom ukázala, že nie je nutné okamžité riešenie a mama Daniela tak mohla počkať na návrat detskej lekárky z PN a zahájenie dlhodobej liečby bez toho, aby bola medzitým v neistote.

Službu ZSE Zdravie Plus poskytuje ZSE Energia, a.s. v spolupráci s EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH na základe Rámcovej poistnej zmluvy.

Dokumenty