Overené zákazníkmi

Nonstop linka pre hlásenie poistných udalostí

Spotrebiče

Oprava pokazeného televízora, DVD alebo Bluray prehrávača, set-top-boxu, umývačky, práčky a ďalšej bielej techniky. Spotrebič musí byť po záruke a nie starší ako 7 rokov. Príspevok pri neopraviteľnosti TV, prehrávača alebo set-top-boxu.

Elektrina a plyn

V prípade havárie* elektriny alebo plynu, odstránenie havárie elektrickej siete, vypínačov a zásuvok, unikajúceho plynu v domácnosti a plynovej prípojky.
Oprava pokazeného plynového kotla alebo v prípade havárie* aj prasknutého ventilu, upchatého odpadu, prívodu vody alebo úniku vody z vodovodného kohútika.

Okná a dvere

Otvorenie zabuchnutých dverí. Oprava rozbitého okna, rozbitej výplne dverí.

* Haváriou sa rozumie náhodná, nepredvídateľná porucha zariadenia určeného na prívod, akumuláciu alebo odvod energií a médií nutných na obvyklé používanie domácnosti, v dôsledku ktorej došlo k prerušeniu ich dodávky alebo úniku znemožňujúcemu obvyklé užívanie domácnosti a ktorá vyžaduje neodkladný zásah na odstránenie, zmiernenie škôd alebo zabránenie vzniku škôd.

Za opravy do 200 € neplatíte

Poistenie ZSE Asistuje Plus poskytuje ZSE Energia, a.s. v spolupráci s EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH na základe Rámcovej poistnej zmluvy.

Dokumenty