Linka pre hlásenie poistných udalostí

120 € už po 29 dňoch PNN

Pokrytie pravidelných mesačných platieb v prípade pracovnej neschopnosti až po dobu 12 mesiacov.

Poistenie finančnej straty z dôvodu PN

  • platí pre prípad pracovnej neschopnosti zapríčinenej úrazom alebo chorobou
  • výška finančného príspevku je 120 € za každých 30 dní PN
  • o finančný príspevok môžete požiadať po uplynutí 29 kalendárnych dní PN a bude vám vyplatený spätne už za prvý kalendárny mesiac, kedy PN vznikla, maximálne po dobu 12 mesiacov
  • maximálna úhrada je 1 440 €

Príbehy zo života

Martin, 36 rokov  

Cez víkend pracoval na záhrade. Mal smolu a spadol z rebríka. Našťastie to nebolo tak vážne, ale poranil si chrbát. Bol štyri mesiace práceneschopný a musel dochádzať na pravidelné lekárske kontroly. S manželkou premýšľal, kde môžu rodinné výdavky znížiť. Premýšľajú o tom, že zrušia platenú televíziu a deti budú mať menej voľnočasových krúžkov. Pretože Martin s manželkou nemali veľké finančné rezervy, so zníženým príjmom začali pociťovať finančné problémy.

Situácia však mohla byť ešte horšia, keby nemal Martin poistenie straty príjmu Istota platieb Plus, slúžiace predovšetkým na platenie pravidelných faktúr, ktoré si dojednal v ZSE hneď v deň podpisu zmluvy o odbere elektriny. Keďže po 29 dňoch trvania PN vyplnil Oznámenie o škodovej udalosti a zaslal ho na adresu AXA Assistance, poisťovňa mu poslala na účet, za 4 mesiace PN, plnenie vo výške 4 x 150 €, čo použil na zaplatenie mesačnej zálohy na energie a ešte mu zvýšilo aj na úhradu faktúr za mobilné paušály a mohol sa viac sústrediť na svoju liečbu. To že vopred myslel na riziká straty príjmu sa mu vrátilo a vyplatené poistné plnenie znížilo negatívny dopad výpadku jeho príjmu na finančnú situáciu rodiny.

Jakub, 28 rokov  

Jakub je zákazníkom ZSE, žije na vidieku a dlhšie pracoval vo firme svojho známeho. S manželkou čakali prírastok do rodiny. Zo zdravotných dôvodov, svoju prácu nezvládal na 100 % a tiež častejšie z práce vypadával. Zamestnávateľ, keďže to bol rodinný známy, bol schopný situáciu nejaký čas tolerovať, no nakoniec s Jakubom rozviazal pracovný pomer. Jakub dostal odstupné a zaevidoval sa na Úrade práce. Premýšľal, ako si nájsť prácu a čo by mohol robiť, aby nemusel dochádzať do mesta a mohol pomáhať manželke. Po 6 mesiacoch hľadania práce začal byť nervózny, keďže sa im narodením dieťaťa mali výdavky zvýšiť. Chceli byť s manželkou na všetko pripravení, ale nebolo to jednoduché.

Našťastie Jakub súhlasil s poistením straty príjmu Istota platieb Komplet. Po 29 dňoch trvania nezamestnanosti vyplnil Oznámenie o škodovej udalosti a zaslal ho na adresu AXA Assistance. Poisťovňa mu za 8 mesiacov poslala na účet plnenie vo výške 8 x 120 €. Získané prostriedky použil na zaplatenie mesačných záloh na energie a ešte mu zvýšilo na úhradu internetu, čo pri hľadaní práce veľmi ocenil. Bolo pre neho dôležité, že poisťovňa neriešila, či dostal odstupné, zaujímalo ich len, či nedobrovoľne stratil prácu. Takto získané financie Jakubovi veľmi pomohli a mohol sa lepšie sústrediť na to, čo bolo pre neho najdôležitejšie, nájsť si čo najskôr novú prácu.

Jana, 49 rokov

Jana sa spolu s manželom, zákazníkom ZSE, starajú o dospievajúce deti. Janina mama prekonala cievnu mozgovú príhodu a potrebovala dlhodobú starostlivosť. Jana vedela, že sa o ňu musí postarať, kým sa jej podarí zabezpečiť profesionálnu pomoc a dočasne musela prevziať sama úlohu ošetrovateľky a zostať s mamou doma.  Deti boli na nich ešte stále finančne závislé a keďže nedávno renovovali dom, možnosť čerpať z úspor bola obmedzená. Rodinná situácia tak nebola práve najlepšia a manžel premýšľal, kde sa dá ušetriť.

Vtedy si manžel spomenul, že má cez ZSE uzatvorené poistenie Istota platieb Plus. Po 29 dňoch oznámil škodovú udalosť do AXA Assistance a využil možnosť čerpať ošetrovné na člena rodiny, aj keď ošetrovateľkou bola v tomto prípade manželka. Zostala s mamou doma 6 mesiacov a 20 dní, za čo poisťovňa uhradila 6 x 150 € a tiež alikvotnú časť za 7 mesiac, vo výške 100 €. Získané prostriedky použili na zaplatenie mesačných záloh na energie a ešte im zvýšilo na úhradu niektorých liekov. To, že manžel myslel na možné riziká a poistil sa, im výrazne pomohlo danú situáciu lepšie zvládnuť.

Istotu platieb poskytuje ZSE Energia, a.s., v spolupráci s INTER PARTNER ASSISTANCE, S. A., členom skupiny AXA, so sídlom Boulevard du Régent 7, 1000 Brusel, Belgicko, zapísaná v obchodnom registri vedenom Greffe de Tribunal de commerce de Bruxelles pod registračným číslom 0415591055. Poisťovateľa pri uplatňovaní, vyšetrovaní a likvidácii poistných udalostí zastupuje asistenčná služba AXA ASSISTANCE, ktorá má právo konať v mene Poisťovateľa.

Dokumenty