ZSE Poistenie platieb Komplet - ZSE

/


ZSE Poistenie platieb Komplet

Maximálne poistné krytie v prípade zdravotných problémov

 • prvý mesiac zadarmo
 • bez viazanosti

4,90 €

s DPH mesačne

Chcete sa niečo opýtať?


Najčastejšie otázky a odpovede, riešenie problémov:


120 € za 30 dní PN

Preplatenie pravidelných mesačných platieb v prípade pracovnej neschopnosti.

300 € na rehabilitáciu

Úhrada nadštandardného ubytovania, ubytovania člena rodiny a dopravy zo zariadenia v prípade rehabilitácie alebo kúpeľnej liečby.

12 € za deň hospitalizácie

Finančný príspevok za každý deň hospitalizácie v dôsledku úrazu.

Poistenie pravidelných mesačných platieb

 • platí pre prípad pracovnej neschopnosti zapríčinenej úrazom alebo chorobou
 • výška finančného príspevku je 120 € za každých 30 dní PN
 • o finančný príspevok môžete požiadať po uplynutí 60 kalendárnych dní PN a bude vám vyplatený spätne už za prvý kalendárny mesiac, kedy PN vznikla, maximálne po dobu 6 mesiacov
 • maximálna úhrada v rámci jedného roka je 720 €

Poistenie asistenčných služieb

 • platí v prípade rehabilitácie alebo kúpeľnej liečby na základe lekárskeho predpisu
 • výška finančného príspevku za všetky asistenčné služby je maximálne 300 €
 • zabezpečenie a úhrada nadštandardného ubytovania
 • zabezpečenie a úhrada ubytovania pre člena vašej rodiny do 20 km od zdravotníckeho zariadenia, ak je toto miesto vzdialené viac ako 70 km od vášho bydliska
 • zabezpečenie dopravy zo zdravotníckeho zariadenia

Poistenie pre prípad hospitalizácie

 • platí pre prípad hospitalizácie v dôsledku úrazu
 • výška finančného príspevku je 12 €/deň, maximálne 30 dní hospitalizácie počas 12 mesiacov
 • ak dôjde k úrazu v zahraničí, tak sa výška finančného príspevku zvýši o 50 % (18 €/deň)
 • poistenie kryje hospitalizáciu v trvaní minimálne 24 hodín nepretržite
 • opakovaná hospitalizácia z toho istého úrazu počas 12 mesiacov sa považuje za jednu poistnú udalosť a bude hradená do max. výšky 30 dní hospitalizácie
 • klient môže mať v jednom roku aj viac úrazov (poistných udalostí), pričom z jedného úrazu mu bude vyplatený finančný príspevok za max. 30 dní hospitalizácie

Linka Generali 02/3811 1117

 1. v prípade poistnej udalosti bezodkladne volajte na linku 02/3811 1117 počas pracovných dní od 8:00 do 18:00 hod alebo si stiahnite formulár z adresy www.generali.sk/zse a pošlite ho poštou na adresu poisťovne
 2. uveďte identifikačné číslo, ktoré je zároveň číslom vašej Dohody ZSE Služby pre domov a vaše zákaznícke číslo
 3. v prípade, že zavoláte na Linku Generali, bude vás operátor informovať o ďalšom postupe

Overené zákazníkmi

 • viac ako 6 700 spokojných zákazníkov služieb ZSE Poistenie platieb/Plus/Komplet

42-ročný zamestnaný klient mal autonehodu, v dôsledku ktorej bol 4 mesiace PN. Po uplynutí prvých 60 dní PN, mu bolo vyplatených 240 €, za tretí mesiac 120 € a za štvrtý mesiac 120 €. Doliečenie zranení spôsobených autonehodou si vyžiadalo rehabilitáciu pohybovej sústavy v zdravotníckom zariadení Kováčová, ktorú klientovi predpísal jeho ošetrujúci lekár. Klient mal záujem o nadštandardné ubytovanie, avšak v danom čase boli izby tohto štandardu obsadené, preto klient dostal finančnú kompenzáciu za 14 dní rehabilitácie vo výške 280 €. Klient bol tesne po nehode hospitalizovaný 48 dní, za ktoré mu bolo vyplatených 30x12 €, t.j. 360 €.

30-ročná zamestnaná klientka pripravovala guláš pre svojich hostí na záhrade. Pri premiestňovaní nádoby s gulášom sa jej nešťastnou náhodou vyšmykla nádoba s gulášom, v dôsledku čoho si klientka obarila časť tela a zostala PN 3 mesiace. Za tieto 3 mesiace jej bolo spolu vyplatených 360 €. Po zahojení rán obarením klientke ošetrujúci lekár predpísal 10-dňový kúpeľný pobyt, počas ktorého klientka mala nárok na nadštandardnú izbu, ktorou v danom čase zdravotnícke zariadenia disponovalo. Taktiež mala klientka nárok na prepravu zo zariadenia, nakoľko klientka s trvalým pobytom Malacky bola umiestnená v kúpeľoch Číž, čo predstavuje požadovanú vzdialenosť viac ako 70 km. Klientkin úraz v dôsledku obarenia si vyžiadal 15-dňovú hospitalizáciu, za ktorú dostala sumu 180 €.

U 50- ročného zamestnaného klienta sa začali objavovať problémy s dýchaním, preto sa rozhodol navštíviť lekára. Ten mu diagnostikoval pľúcne ochorenie, v dôsledku ktorého bol 9 mesiacov PN, kedy sa liečil. Za toto obdobie dostal finačný príspevok v maximálnej výške 720 €. Klientovi v rámci liečby dýchacieho ochorenia bol lekárom predpísaný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec. Klient požadoval, aby ho sprevádzala jeho manželka. Jej ubytovanie bolo zabezpečené a uhradené do výšky 300 €, keďže bola splnená podmienka ubytovania viac ako 70 km od bydliska klienta. Klient pochádza z Košíc. Klientove ochorenie si vyžiadalo hospitalizáciu v dĺžke 10 dní, avšak za toto obdobie mu nebolo vyplatené žiadne poistné plnenie, nakoľko jeho hospitalizácia nevznikla v dôsledku úrazu.

Službu ZSE Poistenie platieb poskytuje ZSE Energia, a.s. v spolupráci s Generali Poisťovňa, a. s. Všetky práva a povinnosti poistiteľa, vyplývajúce z Rámcovej poistnej zmluvy, prechádzajú bezo zmeny, s účinnosťou od 1. 10. 2019, na Generali Poisťovňa, a. s. Rovnako ostávajú nedotknuté aj všetky práva a povinnosti poistených.


Podobné služby

Produkt foto

ZSE Poistenie platieb

 • financie pre vás na pokrytie pravidelných mesačných platieb v prípade dlhodobej PN
Produkt foto

ZSE Poistenie platieb Plus

 • financie pre vás na pokrytie pravidelných mesačných platieb v prípade dlhodobej PN
 • úhrada nadštandardného ubytovania, ubytovania člena rodiny a dopravy zo zariadenia pri kúpeľnom pobyte alebo rehabilitácii
Produkt foto

ZSE Poistenie domácnosti Plus

 • poistenie zariadenia domácnosti a vybraných stavebných súčastí proti poškodeniu, zničeniu, krádeži alebo vandalizmu
 • poistenie zodpovednosti za škodu
 • náhradné ubytovanie
Náš tip
Produkt foto

ZSE Zdravie Plus

 • nonstop lekár na telefóne
 • nadštandardné ubytovanie, odvoz zo zariadenia, donáška liekov
 • kompenzácia za pobyt v nemocnici
 • konzultácia diagnózy so špičkovým lekárom prostredníctvom zaslaných lekárskych snímok a lekárskych správ
 • online aplikácia pre konzultáciu pravdepodobnej diagnózy

Kategórie služieb

Balíky služieb   Opravy a remeselné práce  Poistenie platieb  Poistenie domácnosti  Poistenie cestujúcich v aute  Zdravotná starostlivosť  Nabíjanie elektromobilov